• Alternativní a augmentativní komunikace při vzdělávání dětí s PAS s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Hánová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá otázkou alternativní a augmentativní komunikace při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra s narušenou komunikační schopností. Teoretická část vymezuje pojem komunikace a řeč, zabývá se ...
  • Činnost pedagogického pracovníka s klienty azylového domu 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tématem diplomové práce je Činnost pedagogického pracovníka s klienty azylového domu. Cílem práce je zjistit, jaké činnosti pedagogický pracovník v takovém zařízení vykonává, co je jeho náplní práce, jak pracuje s klienty ...
  • Dětská kniha jako možný nástroj výchovy k toleranci homoparentálních rodin 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The thesis with the name "Children's book as a possible educational tool for the tolerance of homoparental families" is focused on gay parenting, prevention of homophobia and content analysis of children's books which ...
  • Dětská skupina jako alternativa předškolní výchovy a vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Meisnerová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá nově vzniklou předškolní institucí zvanou dětská skupina. Cílem práce je představit dětskou skupinu jako jednu z forem předškolní výchovy a vzdělávání, popsat její fungování a pohled na ní ...
  • Dobrovolnické programy podporující dítě v náhradní rodinné péči 

   Defence status: DEFENDED
   Hladíková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem diplomové práce Dobrovolnické programy podporující dítě v náhradní rodinné péči je zmapovat nabídku dobrovolnických programů pro děti v náhradní rodinné péči v České republice a ukázat jakou podporu může dobrovolnický ...
  • Dohled jako sociálně pedagogický nástroj při práci s pachateli závažné trestné činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pečinková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Diplomová práce je zaměřená na probační dohled u pachatelů závažné trestné činnosti, který lze považovat za nástroj sociálně pedagogického působení při práci s klienty. Práce má teoreticko-empirický charakter. Cílem této ...
  • Domáca príprava žiakov so špecifickými poruchami učenia 

   Defence status: DEFENDED
   Murinová, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práca sa zaoberá otázkou domácej prípravy žiakov na prvom stupni základnej školy. Práca sa zameriava na žiakov so špecifickými poruchami učenia, prvá kapitola teoretickej časti práce sa venuje práve týmto poruchám, ...
  • Domácí příprava nadaného žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Voráčková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá domácí přípravou nadaného žáka. Práce je rozdělena na dvě části a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena především na vysvětlení základních pojmů souvisejících s ...
  • Edukace žáků ve školách při zdravotnických zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Křenková, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Tato diplomová práce má za cíl popsat systém edukace ve školách při lázeňských léčebnách. Jedná se o práci teoreticko-empirickou. Teoretická část popisuje nejčastější somatopedická postižení, se kterými žáci přijíždějí k ...
  • Edukační proces žáků se zrakovým postižením s akcentem na sociální dovednosti a zájmovou činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Mihoková, Nicole (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá edukačním procesem žáků se zrakovým postižením s akcentem na sociální dovednosti a zájmovou činnost. Myšlenkou bakalářské práce je vytvoření pomocného materiálu pro rodiče zrakově postižených ...
  • Etická dilemata sociálních pedagogů na Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Fulínová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá tématem Etických dilemat sociálních pedagogů na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Cílem bylo zjistit, jaká etická dilemata museli nebo musí nejčastěji sociální pedagogové na OSPODU. Teoretická ...
  • Faktory ovlivňující volbu další vzdělávací dráhy žáků deváté třídy ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Zehringerová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   This work is focused on the choice of further educational path of elementary school pupils, namely pupils of the last year's ninth grade of the elementary school Novoborská. First the theoretical part is devoted to defining ...
  • Filiální terapie v prostředí školy 

   Defence status: DEFENDED
   Drahoš, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Filiální terapie v prostředí školy je přehledová studie, která zprostředkovává českému čtenáři téma filiální terapie, zvláště pak se zřetelem na implementaci do školního prostředí. Práce zpracovává vznik a východiska ...
  • Kariérové poradenství na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Schmiedová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   Bakalářská práce je zaměřena na téma kariérového poradenství na základní škole. Základní škola má zásadní vliv při budování profesní orientace. Příprava žáků na další vzdělávací dráhu patří bezpochyby k součásti života ...
  • Klima školní třídy v alternativní a tradiční škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Předmětem diplomové práce je klima třídy v alternativní a tradiční škole. Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji vysvětlení základních pojmů týkajících se tématu. Dále se ...
  • Kompetence učitelů pro řešení šikany 

   Defence status: DEFENDED
   Vrablic, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   (česky) Cílem této práce je předložit souhrn informací o kompetencích učitelů pro řešení šikany. Kompetence učitelů pro řešení šikany jsou z oblastí teoretických znalostí šikany, jejího vzniku a vývoje. Dále z oblastí ...
  • Logopedická intervence u dětí s narušenou komunikační schopností v MŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí 

   Defence status: DEFENDED
   Jiříčková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá zejména teorií logopedické intervence a vývojem řeči u předškolních dětí. Převážná část teoretické části se snaží objasnit základní pojmy, kategorie, podstatu a metody ...
  • Mentorské doprovázení lektorů při církevní sociálně výchovné práci s mládeží 

   Defence status: DEFENDED
   Oczková, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Práce si klade za cíl přispět k odkrytí kontextu církevní sociálně výchovné práce s mládeží v České republice. Akcentuje při tom lektora, který tuto výchovnou činnost realizuje, a zabývá se mentorským doprovázením jako ...
  • Metoda Grunnlaget jako nástroj snižování vzdělanostních nerovností v předškolní pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Dejmková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Základním východiskem bakalářské práce je obecné pojetí sociálního znevýhodnění, v jehož rámci autorka řeší problematiku vzdělanostních nerovností. Jako jeden ze zdrojů těchto nerovností autorka označuje nedostatečnou ...
  • Motivace adolescentů k sebevzdělávání a sebevýchově 

   Defence status: DEFENDED
   Kleckerová, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá motivací adolescentů k sebevzdělávání a sebevýchově. Obsahem teoretické části je vymezení pojmu motivace a vysvětlení jejích principů, dále jsou přiblíženy důležité vývojové mezníky období ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV