Now showing items 1-20 of 197

  • Adaptace pracovníků v malé organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Berta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá analýzou adaptačního procesu v malé organizaci. Pojednává o zařazení procesu adaptace do kontextu personálních činností. Jsou vymezeny jednotlivé oblasti adaptace - pracovní adaptace, sociální ...
  • Adaptace pracovníků v organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Fraňková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Předložená bakalářská práce je shrnutím problematiky adaptace pracovníků v organizacích. Práce poukazuje na význam adaptace pro jedince i pro organizaci a zdůrazňuje důležitost aktivního přístupu zaměstnavatelů k řízení ...
  • Adaptační program pro nové pracovníky 

   Defence status: DEFENDED
   Jáklová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato bakalářská práce je věnována adaptaci a adaptačnímu programu nových pracovníků. Zabývá se činnostmi personálních útvarů, směřujícími k úspěšné adaptaci nováčků a procesy, které adaptaci ovlivňují. Procesu adaptace by ...
  • Age management v organizaci se zaměřením na skupinu zaměstnanců starších padesáti let 

   Defence status: DEFENDED
   Kubínová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   3 ABSTRAKT Bakalářská práce předkládá současné poznatky o koncepci age managementu - řízení věkové struktury pracovníků v podmínkách České republiky. Práce se zaměřuje na aktuální demografický vývoj a důsledky měnící se ...
  • Agentury práce 

   Defence status: DEFENDED
   Dolanská, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   Hlavním tématem této práce jsou agentury práce v České republice i v zahraniční. Vzhledem k tomu, že není prozatím pevně ustálené názvosloví, v úvodu práce je kladen důraz na osvětlení základních pojmů a rozdílů mezi ...
  • Alternativní pracovní úvazky na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Téma alternativních/flexibilních forem práce je stále aktuální na pracovním trhu. Přesto, že je současná situace ovlivněna ekonomickou krizí, flexibilní pracovní uspořádání se ve firmách objevuje. Předložená práce představuje ...
  • Analýza a popis pracovních míst v malé organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Bartovská, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Práce se zabývá jedním z klícových personálních procesu - analýzou pracovních míst a tvorbou popisu pracovních míst, významem tohoto personálního procesu a jeho vazbami na další personální procesy. Na analýzu a popis ...
  • Analýza systému personálního řízení ve zdravotnických zařízeních následné a dlouhodobé péče v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 8. 2016
   Disertační práce se zabývá analýzou systému personálního řízení ve zdravotnických zařízeních následné a dlouhodobé péče v České republice se zaměřením na realizaci dílčích personálních činností. Pozornost je věnována ...
  • Analýza využívání internetových sociálních sítí v personálním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kozmová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá způsoby využívání internetových sociálních sítí v personálním řízení. Představuje veřejné internetové sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Twitter) a jejich využitelné nástroje. Pozornost je zaměřena ...
  • Aplikace Baťova systému řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Šimanová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu Baťova systému personálního řízení v porovnání se současnými teoretickými východisky a následně na komparaci s personálním řízením společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s., která se otevřeně ...
  • Assessment centre 

   Defence status: DEFENDED
   Friesinger, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 9. 2007
   P edkládaná bakalá ská práce s názvem "Assessment Centre" popisuje možnosti a použití stále rozší en jší metody uplat ované p i výb ru, hodnocení a rozvoji zam stnanc . Jejím hlavním posláním je p iblížit Assessment Centre ...
  • Assessment centrum 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cílem bakalářské práce je přiblížit čtenáři problematiku Assessment centra jako metody výběru vhodných zaměstnanců. To se stává čím dál tím více populárním. Hlavními výhodami Assessment centra v praxi je komplexní pohled ...
  • Atraktivní zaměstnavatelé 

   Defence status: DEFENDED
   Nakládalová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Tato práce informuje čtenáře o aktivitách a zajímavostech, které podnikají atraktivní zaměstnavatelé, aby přilákali potenciální zaměstnance a stabilizovali zaměstnance stávající. Práce shrnuje závěry převážně českých studií, ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Justová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci přestavuje souhrn opatření, jejíchž cílem je omezit či úplně odstranit rizika ohrožující životy a zdraví pracovníků. Je ovlivňována charakterem práce a pracovními podmínkami. V poslední ...
  • Centra sdílených služeb v oblasti řízení lidských zdrojů 

   Defence status: DEFENDED
   Lukášková, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 9. 2007
   Personální řízení je v současné době považováno za jednu z nejdůležitějších součástí řízení organizace a to především proto, že jejím hlavním cílem je práce s lidmi, jakožto nejdůležitějším kapitálem každé organizace. Během ...
  • Change management a řízení lidí v organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Paulíková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   RESUMÉ Hlavní myšlenkou této diplomové práce je propojení tří oblastí. Change managementu, řízení lidí v organizaci v době změn a ekonomické krize, která zasáhla celosvětovou ekonomiku přibližně v letech 2008 až 2010. ...
  • CSR: Aspekty společenské odpovědnosti v personálním řízení organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Melicherčíková, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   3 ABSTRAKT Bakalá ská práce se v nuje problematice společenské odpov dnosti organizací z hlediska personálního ízení. Práce p edstavuje koncept společenské odpov dnosti organizací, jeho vývoj a hlavní charakteristiky. ...
  • Další vzdělávání osob se sluchovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Broncová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This thesis deals with further education of deaf and hard of hearing people. Focus of the thesis is on possibilities of further education for these people in the Czech Republic and identification of their participation in ...
  • Diskriminace cizinců na pracovišti se zaměřením na polskou komunitu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Szaniawska, Joanna Agata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Bakalářská práce se zabývá diskriminací cizinců na pracovišti se zaměřením na polskou komunitu v České republice. V práci je vymezen základní pojmový aparát (rovnost, rovné zacházení, přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, ...
  • Diversity management 

   Defence status: DEFENDED
   Knákalová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Ústředním tématem práce je problematika diversity managementu, tedy řízení různorodosti zaměstnanců v organizaci. Úvodní část se zaměřuje na vymezení pozice diverzity ve společnosti a souvisejících jevů, jakými jsou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV