• Archeologické doklady vztahů mezi Skandinávií a severozápadem Ruska v raném středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Trusova, Daria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Tato diplomová práce je věnována raně středověkým kontaktům severozápadní Rusi a Skandinávie. Pozornost je v ní zaměřena na rozkrytí povahy pobytu Skandinávců na území Rusi. K tomu bylo zaměřeno shromáždění a vyhodnocení ...
  • Británie v době železné a římské 

   Defence status: DEFENDED
   Elšíková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Tato práce se zabývá současným stavem poznání keltského etnika v Británii (6.stol. př. Kr. - 5. stol. po Kr.), zahrnující poznatky o chronologii a periodizaci, společenském uspořádání, sídlištní archeologii, pohřebním ritu, ...
  • Čechy v době merovejské (6.století) 

   Defence status: DEFENDED
   Korený, Rastislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Bohemia in the Merovingian age - end of the 5th - 6th century AD Rastislav Korený Mining Museum Příbram Abstract The following objectives have been pursued in the dissertation: 1. A new commented inventory of sites from ...
  • Dobroměřice u Loun a Březno u Chomutova - dvě sídliště doby římské v severozápadních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Předložená magisterská diplomová práce se zabývá tématem, jež je, zdá se, v posledních letech na vzestupu. Jedná se o archeologii germánských sídlišť doby římské, sídlištní struktury a jejich chronologii. Sídlištní archeologie ...
  • Germánské spony starší doby římské v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   This dissertation evaluates Germanic fibulae of the Early Roman Period found in the area of Bohemia. The catalogue mainly consists of ca. 740 already published brooches. For the purpose of this dissertation, many of them ...
  • Mladší doba římská v Jevišovické pahorkatině. Sídliště v Mohelně, okr. Třebíč 

   Defence status: DEFENDED
   Sobolová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Cílem této práce je zpracování sídlištních nálezů z mladší a pozdní doby římské na lokalitě v Mohelně. Jedná se jak o soubor keramiky (domácí či římsko - provinciálních importů), tak také bohatého souboru železných a ...
  • Nálezy rímskych importov na Spiši 

   Defence status: DEFENDED
   Timura, Juraj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Predložená bakalárska práca sa zaoberá nálezmi rímskych importov v regióne Spiša. Sumarizuje staršie, ako aj posledné nálezy, ktoré doposiaľ neboli publikované. Nálezy sú v práci chronologicky zaradené a štatisticky ...
  • Nálezy římsko-provinciální spotřební keramiky z Čech 

   Defence status: DEFENDED
   Rypka, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Tato bakalářská práce se snaží podchytit jednotlivé nálezy římsko-provinciální, tzv. spotřební keramiky v Čechách. Již označení "spotřební" či také často užívaný název "užitková" keramika je ovšem mírně zavádějící a nepřesný. ...
  • Nálezy skla doby římské v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Kacl, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   The thesis is focused on the finds of glass and faience which are to be found in the form of beads and pendants, vessels, inlays, game pieces, bracelets and a "window" in the bottom of a ceramic urn. The most common are ...
  • Nové doklady osídlení na území Prahy ve starší době římské 

   Defence status: DEFENDED
   Bursák, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Předkládaná práce sleduje několik cílů. První kapitola stručně seznamuje se současným stavem bádání o germánských sídlištích ze starší doby římské na území Prahy, podává stručnou charakteristiku tohoto osídlení a sleduje ...
  • Pohřebiště ze starší doby římské v Ohnišťanech (okr. Hradec Králové) 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Bakalářská práce hodnotí nálezy z pohřebiště starší doby římské, které bylo objeveno při orbě 1,4 km jihovýchodně od obce Ohnišťany (okr. Hradec Králové). Hlavní část je uložena v Národním muzeu v Praze (56 předmětů). ...
  • Provinciální keramika doby římské a doby stěhování národů v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Rypka, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Luboš Rypka Římsko-provinciální keramika doby římské a období stěhování národů v Čechách (The Pottery from the Roman Provinces in Bohemia during the Roman and Migration Period). Nepublikovaná diplomová práce. ÚPRAV FFUK ...
  • Provinciální spony starší doby římské v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Pecinovská, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Spony, (jakož i ostatní předměty) produkované řemeslníky na území římské říše, představují v barbarském světě velice zajímavý úkaz. Ten umožňuje alespoň lehce nahlédnout do složitého světa nepříliš průhledných či ...
  • Příspěvky k poznání osídlení Čech v pozdní době římské a době stěhování národů. Současný stav bádání - otázky a problémy - perspektivy výzkumu - hodnocení z hlediska nadregionálních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Jiřík, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 11. 2010
   Následující práce je věnována světu ivých i mrtvých "všech slavných rodů, prvních i posledních potomků Heimdallových", kteří za dob velikého stěhování národů obývali eskou kotlinu. Pro které byla tato krajina ...
  • Rozbor tvarového spektra germánské keramiky na sídlišti v Pasohlávkách 

   Defence status: DEFENDED
   Chytrá, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   My study is about shape spectrum of the pottery found at the settlement in Pasohlávky (late region of Břeclav). It is a germanic settlement, dating to a Roman period (-10 B.C. - 400 A.D.), situated in south Moravia. The ...
  • Římsko-germánské vztahy a kontakty ve světle nálezů předmětů římské provenience v Čechách, zvláště TERRY SIGILLATY 

   Defence status: DEFENDED
   Halama, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Jakub Halama - anglický abstrakt dizertace Roman-germanic relationship and contacts in roman age in the light of finds from roman provenance in Bohemia, mainly TERRA SIGILLATA finds Abstract Dissertation thesis in particular ...
  • Sídliště starší doby římské v Berouně - Plzeňském předměstí 

   Defence status: DEFENDED
   Ničová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Předkládaná práce se zabývá problematikou sídlištní archeologie doby římské v Čechách a shrnuje poznatky o osídlení Berounska v tomto období. Práce je zaměřena především na zpracování a vyhodnocení archeologického výzkumu ...
  • Sídliště z doby římské v Holubicích 

   Defence status: DEFENDED
   Zahnašová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Předkládaná práce se zabývá problematikou sídlištní archeologie doby římské na území Čech a poté představuje detailněji výzkumy a objevy na katastru obce Holubice, okr. Praha-západ. Základem práce je vyhodnocení archeologického ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV