Now showing items 1-20 of 33

  • Analýza a dynamika fluviálního systému Roklanského a Javořího potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Skrčená, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Předkládaná práce se zaměřuje na fluviální dynamiku štěrkových horských toků. Jako modelové území bylo vybráno povodí Roklanského potoka na Šumavě, některé metody byly použity pro část jeho přítoku Javořího potoka. Cílem ...
  • Analýza fluviálního systému v povodí Roklanského potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Skrčená, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na rešerši různých přístupů k hodnocení fluviální dynamiky horských toků. Aplikační část se zabývá povodím Roklanského potoka na Šumavě s bližším zaměřením na monitorovaný úsek ...
  • Analýza povodňových situací v pramenné oblasti Opavy 

   Defence status: DEFENDED
   Lautnerová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Dnešní společnost žije v prostředí, které je charakterizováno stálými, rychlými změnami, přičemž je život společnosti neovlivnitelně spjat se svým bezprostředním i širším okolím. Člověk neustále zasahuje a přetváří, ať už ...
  • Časová a prostorová variabilita vybraných odtokových epizod v pramenné oblasti Blanice 

   Defence status: DEFENDED
   Kodádková, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se zabývá zhodnocením vybraných srážko-odtokových epizod z hlediska časového a prostorového rozložení srážek a odtoku v povodí horní Blanice. K dosažení výsledků práce byl použit celistvý přístup modelu HEC-HMS se ...
  • Dynamika revitalizovaného koryta Sviňovického potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Hujslová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Předmětem zkoumání předkládané diplomové práce bylo sledovat a vyhodnotit vývoj zrevitalizovaného úseku koryta Sviňovického potoka po provedené revitalizaci v roce 2005. Hlavní metody sledování současné dynamiky toku ...
  • Dynamika revitalizovaného koryta Sviňovického potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Hujslová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Erozní ohrožení půd v horním povodí Opavy 

   Defence status: DEFENDED
   Vysloužilová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Fenomén bahenních povodní 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Název práce: Fenomén bahenních povodní Autor: Lucie Netrefová Katedra: Katedra fyzické geografie a geoekologie Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. Abstrakt: Bahenní povodně představují transport ...
  • Hodnoceni říčního systému povodí Odlezelského (Mladotického) jezera jako potenciálního zdroje pro transport splavenin 

   Defence status: DEFENDED
   Mužák, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The status of the river network is essential to understanding the fluvial system of the basin. Erosion and accumulation activities of the river system led to changes in the river channel which caused the increased sediment ...
  • Hodnocení erozních procesů s využitím modelů WaTEM / SEDEM a USPED 

   Defence status: DEFENDED
   Vysloužilová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Vodní eroze patří v České republice k nejzávažnějším faktorům, které poškozují zemědělské půdy. V minulosti bylo vyvinuto mnoho metod hodnocení erozního ohrožení pomocí matematických modelů. Nejpoužívanějším je univerzální ...
  • Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody 

   Defence status: DEFENDED
   Kodádková, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské Blanice se zaměřením na povodňové ...
  • Modelování erozních procesů v povodí Odlezelského jezera 

   Defence status: DEFENDED
   Pagáč, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Možnosti hodnocení variability odtoku v experimentálních povodích na Šumavě 

   Defence status: DEFENDED
   Kalkus, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Hlavním cílem bakalářské práce je na základě rešerše vytvořit přehled možných ukazatelů variability odtoku a možností, jak pomocí nich vzájemně porovnat více povodí s různými vlastnostmi. Rovněž jsou zmíněny obecné informace ...
  • Problematika hodnocení srážkoodtokových poměrů v experimentálních a reprezentativních povodích 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Role evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povodí 

   Defence status: DEFENDED
   Šereš, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE P ÍRODOV DECKÁ FAKULTA Ústav pro ivotní prost edí ROLE EVAPOTRANSPIRACE V HYDROLOGICKÉ BILANCI MALÉHO POVODÍ bakalá ská práce - MICHAL ERE Abstrakt Bakalá ská práce s názvem Role evapotranspirace ...
  • Trendy ve vývoji odtoku a kvalitě povrchové vody v povodí Blšanky 

   Defence status: DEFENDED
   Šmidtová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   TRENDY VE VÝVOJI ODTOKU A KVALITĚ POVRCHOVÉ VODY V POVODÍ BLŠANKY Cílem této bakalářské práce je analyzovat trendy ve vývoji odtoku a vybraných charakteristik kvality povrchové vody v povodí Blšanky. Práce obsahuje rešeršní ...
  • Variabilita hydropedologických charakteristik půdních typů v povodí Tetřívčího potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením variability hydrologických vlastností půd v lesním povodí Tetřívčího potoka v pramenné oblasti Blanice na základě vybraných hydropedologických charakteristik s ohledem na půdní ...
  • Variabilita hydropedologických charakteristik v modelových povodích v pramenné oblasti Blanice 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   V této bakalářské práci jsou na základě odborné literatury definovány vybrané hydropedologické charakteristiky a je popsán jejich vliv na pohyb a množství vody v půdě a též na srážko-odtokový proces. Uvedeny jsou zde metody, ...
  • VLIV ODVODŇOVACÍCH PŘÍKOPŮ NA HYDROLOGICKÝ REŽIM LESNÍHO POVODÍ 

   Defence status: DEFENDED
   Kalkus, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá fungováním systému odvodňovacích kanálů a jejich vlivem na odtokový proces v lesním povodí Tetřívčího potoka v podhůří Šumavy, povodí horní Blanice. Celková délka kanálů je přes 12 km, v povodí o ...
  • Vliv půdní složky a rozdílného krajinného pokryvu na odtokový proces (experimentální výzkum v párových povodích Zbytiny) 

   Defence status: DEFENDED
   Královec, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Disertační práce se zabývá hodnocením vlivu příčinných faktorů, které významně působí na odtokový proces v krajině. Výzkum se zaměřuje především na zkoumání účinků krajinného a půdního pokryvu, částečně se věnuje i efektům ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV