• Analýza a dynamika fluviálního systému Roklanského a Javořího potoka 

   Skrčená, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Předkládaná práce se zaměřuje na fluviální dynamiku štěrkových horských toků. Jako modelové území bylo vybráno povodí Roklanského potoka na Šumavě, některé metody byly použity pro část jeho přítoku Javořího potoka. Cílem ...
  • Analýza fluviálního systému v povodí Roklanského potoka 

   Skrčená, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na rešerši různých přístupů k hodnocení fluviální dynamiky horských toků. Aplikační část se zabývá povodím Roklanského potoka na Šumavě s bližším zaměřením na monitorovaný úsek ...
  • Analýza povodňových situací v pramenné oblasti Opavy 

   Lautnerová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Dnešní společnost žije v prostředí, které je charakterizováno stálými, rychlými změnami, přičemž je život společnosti neovlivnitelně spjat se svým bezprostředním i širším okolím. Člověk neustále zasahuje a přetváří, ať už ...
  • Časová a prostorová variabilita vybraných odtokových epizod v pramenné oblasti Blanice 

   Kodádková, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se zabývá zhodnocením vybraných srážko-odtokových epizod z hlediska časového a prostorového rozložení srážek a odtoku v povodí horní Blanice. K dosažení výsledků práce byl použit celistvý přístup modelu HEC-HMS se ...
  • Dynamika revitalizovaného koryta Sviňovického potoka 

   Hujslová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Předmětem zkoumání předkládané diplomové práce bylo sledovat a vyhodnotit vývoj zrevitalizovaného úseku koryta Sviňovického potoka po provedené revitalizaci v roce 2005. Hlavní metody sledování současné dynamiky toku ...
  • Dynamika revitalizovaného koryta Sviňovického potoka 

   Hujslová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Erozní ohrožení půd v horním povodí Opavy 

   Vysloužilová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Fenomén bahenních povodní 

   Beranová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Název práce: Fenomén bahenních povodní Autor: Lucie Netrefová Katedra: Katedra fyzické geografie a geoekologie Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. Abstrakt: Bahenní povodně představují transport ...
  • Hodnocení erozních procesů s využitím modelů WaTEM / SEDEM a USPED 

   Vysloužilová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Vodní eroze patří v České republice k nejzávažnějším faktorům, které poškozují zemědělské půdy. V minulosti bylo vyvinuto mnoho metod hodnocení erozního ohrožení pomocí matematických modelů. Nejpoužívanějším je univerzální ...
  • Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody 

   Kodádková, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Hodnocení srážko-odtokového režimu v pramenné oblasti Blanice se zřetelem na významné epizody ABSTRAKT Bakalářská práce přináší poznatky o srážko-odtokových poměrech horního povodí jihočeské Blanice se zaměřením na povodňové ...
  • Modelování erozních procesů v povodí Odlezelského jezera 

   Pagáč, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Možnosti hodnocení variability odtoku v experimentálních povodích na Šumavě 

   Kalkus, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Hlavním cílem bakalářské práce je na základě rešerše vytvořit přehled možných ukazatelů variability odtoku a možností, jak pomocí nich vzájemně porovnat více povodí s různými vlastnostmi. Rovněž jsou zmíněny obecné informace ...
  • Problematika hodnocení srážkoodtokových poměrů v experimentálních a reprezentativních povodích 

   Malý, Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Role evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povodí 

   Šereš, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE P ÍRODOV DECKÁ FAKULTA Ústav pro ivotní prost edí ROLE EVAPOTRANSPIRACE V HYDROLOGICKÉ BILANCI MALÉHO POVODÍ bakalá ská práce - MICHAL ERE Abstrakt Bakalá ská práce s názvem Role evapotranspirace ...
  • Trendy ve vývoji odtoku a kvalitě povrchové vody v povodí Blšanky 

   Šmidtová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   TRENDY VE VÝVOJI ODTOKU A KVALITĚ POVRCHOVÉ VODY V POVODÍ BLŠANKY Cílem této bakalářské práce je analyzovat trendy ve vývoji odtoku a vybraných charakteristik kvality povrchové vody v povodí Blšanky. Práce obsahuje rešeršní ...
  • Variabilita hydropedologických charakteristik půdních typů v povodí Tetřívčího potoka 

   Kozáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   This thesis deals with the evaluation of hydrological properties variability of soils in forest catchment Tetřívčí brook in the source area Blanice based on selected hydropedological characteristics with respect to soil ...
  • Variabilita hydropedologických charakteristik v modelových povodích v pramenné oblasti Blanice 

   Kozáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   V této bakalářské práci jsou na základě odborné literatury definovány vybrané hydropedologické charakteristiky a je popsán jejich vliv na pohyb a množství vody v půdě a též na srážko-odtokový proces. Uvedeny jsou zde metody, ...
  • VLIV ODVODŇOVACÍCH PŘÍKOPŮ NA HYDROLOGICKÝ REŽIM LESNÍHO POVODÍ 

   Kalkus, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá fungováním systému odvodňovacích kanálů a jejich vlivem na odtokový proces v lesním povodí Tetřívčího potoka v podhůří Šumavy, povodí horní Blanice. Celková délka kanálů je přes 12 km, v povodí o ...
  • Vliv rozdílného využití krajiny na srážko-odtokový proces v experimentálních povodích Zbytiny 

   Malý, Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu vegetace a umělého odvodnění na hydrologické poměry malého povodí. V práci jsou prezentovány výsledky detailního monitoringu srážko-odtokového procesu prováděného ve dvojici ...
  • Vliv sněhové pokrývky na odtok vody z povodí v zalesněném a nezalesněném prostředí 

   Hintnaus, Ivo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Práce se zabývá hodnocením sněhové pokrývky a jejím prostorovým rozložením v experimentálních povodích Zbytinského a Tetřívčího potoka. V rámci terénního měření byla zjišťována výška sněhové pokrývky a vodní hodnota sněhu. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV