• Bio Lucerna : historie pražského kina 1909-1945 

   Chmelíková, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Tato diplomova prace se zabyva historii predniho prazskeho kina Bio Lucerny ve stejnojmennem palaci mezi lety 1909-1945, tedy od zahcijeni jeho provozu aZ po zestatneni po druhe svetove vaice. Zameruje se na provoz tohoto ...
  • Československá produkční historie Amadea 

   Mandová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Diplomová práce přináší náhled do produkční praxe zakázkové činnosti československé kinematografie na konkrétním příkladu nejúspěšnějšího zakázkového filmu Amadeus. Produkce filmu byla specifická, jelikož do režisérského ...
  • Dramaturgie smrti: český film 1993-2003 prizmatem motivu smrti 

   Kačerovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Je-li téma této diplomové práce definováno korelací mezi fenoménem smrti a prvním desetiletím samostatné české kinematografie, není to proto, že by filmy daného období představovaly obzvlášť vhodné východisko k obecným ...
  • FAMU v letech 1989-1993 

   Žaloudková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Filmová a televizní fakulta je jedna ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). Škola vzdělává své studenty pro profese spojené s filmem, televizí, elektronickými médii a tradičními sdělovacími ...
  • Film a režim. Oficiální a neoficiální reflexe normalizační filmové tvorby 

   Shehatová, Amira (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Ve své bakalářské práci se věnuji reflexi vybraných normalizačních filmů Věry Chytilové a Jiřího Menzela v oficiálním i neoficiálním tisku. Nezabývám se vlastními filmy, ale reakcemi na ně v denících a samizdatových a ...
  • Film očima normalizace: Jan Kliment a Rudé právo 1971-1973 

   Škopková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Studie představuje tvorbu Jana Klimenta - novináře, jehož kariéra dosáhla vrcholu během tzv. normalizace - a to v souvislosti se širším společenským, kulturním a politickým kontextem doby. Vzorek jeho článků s filmovou ...
  • Filmový klub ČVUT 

   Henzler, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Richard Henzler - Filmový klub ČVUT Abstrakt: Práce popisuje historii Filmového klubu ČVUT zpracovanou na základě metody orální historie, Cílem práce je popsat praktické fungování klubu v letech 1984 až 1990. Primárním ...
  • Firma Baťa ve filmových ateliérech HOST (1939-1940) 

   Buňata, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
  • Idea filmové komory. Českomoravské filmové ústředí a kontinuita centralizačních tendencí ve filmovém oboru 30. a 40. let 

   Czesany Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Ústředním tématem této disertační práce je vývoj filmové samosprávy v letech těsně předcházejících okupaci českých zemí a v období Protektorátu Čechy a Morava. Spolkové a svazové struktury dosáhly již v době první republiky ...
  • Jan Roháč z Dubé ve třetí republice 

   Doležal, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   ! Jan Roháč z Dubé z roku 1947 je prvním československým celovečerním hraným barevným sním- kem, který vypraví o poslední fázi husitského hnutí. Film měl za třetí republiky potvrdit správnost zestátněné kinematografie a ...
  • Jiřina Štěpničková: česká národní hvězda 1930-1945 

   Gmiterková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 2. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá hvězdou Jiřinou Štěpničkovou v období 1930- 1945. Nejde jen o monografii, neboť hlavní cíl představuje popis specifických podmínek českého starsystému prostřednictvím specificky české hvězdy. ...
  • Josef Střecha, kameraman (3.11.1907, 29.3.1985) 

   Novotná, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se věnuje životu a tvorbě kameramana Josefa Střechy. Jedná se o autora s pozoruhodným tvůrčím záběrem, jehož život a dílo zatím filmová historiografie nezkoumala. Střecha tvořil v letech 1929 - 1971 ...
  • Kinematografie a federalizace Československa 

   Fořt, Ferdinand (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Hlavním cílem této bakalářské práce je zmapovat a popsat změny v československé kinematografii vzniklé v souvislosti či následkem federalizace státu, která se uskutečnila s účinností od 1. ledna 1969 prostřednictvím Ústavního ...
  • Kino v psacím stroji. Fenomén fiktivního scénáře v českém prostředí 

   Felcman, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006
   Bibliografický záznam Felcman, J. Kino v psacím stroji. Fenomén fiktivního scénáře v českém prostředí. (Rigorózní práce). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra filmových studií, 2011, 153 s. Vedoucí ...
  • Literární venkov v protektorátní kinematografii 

   Svěcená, Dobroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   (in English): This paper deals with the beginnings of nationally-emancipatory and patriotic expressions, which became part of the Czech rural prose during the nineteenth century and which are reflected as nation-defending ...
  • Nářeční prvky v českém hraném filmu 30. a 40. let 

   Farkaš, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Název práce: Nářeční prvky v českém hraném filmu 30. a 40. let Autor: Petr Farkaš Katedra: Katedra filmových studií Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Ivan Klimeš Abstrakt: Předmětem diplomové práce je úvaha nad možnostmi ...
  • Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let 

   Šlingerová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Když došlo roku 1948 v Československu ke komunistickému převratu, získala absolutní moc také komunistická kulturní politika. Provedla v kultuře zásahy organizační, regulativní i esteticko-normativní. Tyto změny znamenaly ...
  • Poválečná "očista" v české kinematografii 1945 - 1946 

   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Práce pojednává o procesu očisty ve filmovém oboru po druhé světové válce, kterou v letech 1945-1946 prováděla disciplinární rada Svazu českých filmových pracovníků. Ještě před ustavením retribučních dekretů vznikly v rámci ...
  • První den II.programu Československé televize. 

   Čížkovská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Diplomová práce sleduje proces přípravy II. programu Československé televize. Pokrývá dobu dvanácti let od počátků přípravného procesu v roce 1958 po první den pravidelného vysílání II. programu 10. května 1970. Oblastí ...
  • Recepce slovenského filmu v českém tisku v období 1948 - 1969 (se zvláštním zřetelem ke zobrazení Němců) 

   Racik, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   V magisterské práci se věnuji recepci slovenského hraného filmu v českých periodikách od roku 1948, kdy na Slovensku začíná pravidelná výroba hraných filmů, do roku 1969, kdy se v důsledku společenských změn po okupaci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV