• Archeologické doklady hrnčířské výroby z Truhlářské ulice v Praze 

   Volf, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Práce se zabývá doklady středověké hrnčířské výroby, objevenými během záchranného archeologického výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky v Praze, dnes obchodního centra Palladium. První ...
  • Archeologické doklady vrcholně a pozdně středověké hrnčířské výroby v Čechách 

   Volf, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Ve většině archeologických situací, ať již pravěkých či středověkých, tvoří keramika nejpočetnější a často i jedinou kategorii nálezů. Z tohoto faktu vyplývá potřeba pracovat s keramikou jakožto archeologickým pramenem. ...
  • Archeologické výzkumy středověkých sladoven v Čechách 

   Hendrych, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zabývá archeologickými doklady středověké sladovnické výroby. Nastiňuje dějiny výroby piva a sladu, se zaměřením na vývoj sladovnického řemesla v Českých zemích. V textu je přiblížena technologie výroby sladu a ...
  • Archeologický výzkum dvorku č.p. 40 ve Filištínské ulici v Chrudimi 

   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Práce se zaměřuje na zpracování středověkých nálezů z výzkumu v č.p. 40/I (sondy E a F výzkumu z let 1996 - 1998) a na vypracování metodiky, která zjednoduší třídění keramických nálezů coby hlavního pramene za předpokladu ...
  • Archeologický výzkum Pražského předměstí v Českých Budějovicích 

   Eliška, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Cílem této práce původně bylo především zhodnocení celého keramického souboru na základě jeho kompletního kresebného zdokumentování. Vzhledem kjeho rozsahu a také problémům různého charakteru, se toho zatím nepodařílo ...
  • Archeologický výzkum Pražského předměstí v Českých Budějovicích 

   Eliška, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Obsahem diplomové práce je zhodnocení rozsáhlého artefaktuálního souboru, získaného v rámci záchranného archeologického výzkumu na Pražském předměstí v Českých Budějovicích v roce 1995. V práci jsou dále shrnuty dějiny ...
  • Archeologie středověkých domů na Starém Městě pražském (Rybná čp. 682/I.) 

   Taibl, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Anotation The archeology of a town house in the Old Town of Prague is one of the most complex themes of medieval research. Rescue archaeological research of 1992, on the area of the parcel no. 690 in Rybná street revealed ...
  • Archeologie tvrze v českých zemích. K počátkům středověkých opevněných sídel 

   Laval, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Archeologie tvrze v českých zemích K počátkům středověkých opevněných sídel Práce se věnuje tvrzím ve středověku českých zemí s ohledem na potřebu formulace nových otázek. Okrajově se dotýká terminologie, historického ...
  • Archeologie veřejných prostranství středověkých měst 

   Tesaříková, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Tato práce se zabývá studiem vzniku a vývoje veřejných prostranství středověkých měst. Uvedená témata jsou důležitou součástí studia archeologie. Ke studiu lze kromě výsledků archeologických výzkumů použít i písemné prameny, ...
  • Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku 

   Hasil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Předkládaná práce představuje první pokus o multidisciplinární pohled na nejstarší období česko-bavorských vztahů optikou nikoliv politických, nýbrž kulturněhistorických dějin. Cílem studie nemohlo být podchycení této ...
  • Děčín a jeho zázemí ve středověku 

   Vodáková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Předložená diplomová práce se zabývá Děčínem a jeho zázemím ve středověku. Důraz je kladen na výzkum středověkých cest na pomezí Čech a Saska, konkrétně na levobřežní komunikace mezi Děčínem a Pirnou. Výsledkem rekonstrukce ...
  • Dlaždice vyšehradského typu 

   Křenková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Dlaždice, které v minulosti kryly podlahy sakrálních staveb, klášterů a v mladších dobách zřejmě i obytných budov, tvoří zcela specifickou část hmotné kultury. Jejich provedení, vzhled a ikonografický obsah byl dán v prvé ...
  • Drobná keramická plastika ze středověké Prahy 

   Kabeláčová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The thesis deals with basic issues of small medieval ceramic figures from the 13th to the 16th century. This includes, in addition to figures generally considered toys and devotionalia, also miniature containers, which are ...
  • Gotické a renesanční kachle z Městského muzea v Čáslavi 

   Křenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Tato pπίce se zabyνa nekterymi specitϊckymi rysy spojenymi s problematikou kachloνe produkce 15. a 16. stoletί. Pokusίm se ν ηί postihnout nektere aspekty νztahu techto pamatek hmotne kultury k socialnίmu prostredί, νe ...
  • Hmotná kultura cyriaků v čechách 

   Moriová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Předložená bakalářská práce se zabývá řádem křižovníků s červeným srdcem v Čechách a shrnutím výsledků dosavadního bádání. Předmětem zájmu je především hmotná kultura cyriaků ve středověkých Čechách, podkladem jsou výsledky ...
  • Hmotná kultura Pražského hradu ranného novověku ve světle archeologických nálezů 

   Blažková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Hmotná kultura Pražského hradu raného novověku ve světle archeologických nálezů Gabriela Blažková Abstrakt Hlavním cílem předkládané práce byla snaha představit raně novověké nálezy hmotné kultury z Pražského hradu. Na ...
  • Hrad Týřov. Jeho někdejší význam, hmotná kultura a stavební podoba. 

   Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   (česky) Diplomová práce řeší základní otázky v bádání o hradech, a to na konkrétním příkladu v podobě Týřova. Zabývá se historií a stavebním vývojem hradu, včetně diskuse o původu stavební tradice, kdy se v předchozích ...
  • Hrady doby husitské 

   Sýkora, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce zabývá českými hrady období husitských válek (1419-36 a 1467-85). Jejím cílem bylo prozkoumat a zhodnotit skupinu vybraných objektů a výsledky porovnat s vývojem hradní architektury v Evropě. Výzkum ukázal, ...
  • Hry a hrací pomůcky. Příspěvek ke studiu volného času ve středověku 

   Čechura, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Hry tvoří nedílnou součást života člověka. Provázejí člověka prakticky po celou dobu jeho existence. Přitom se nejedná o jev bytostně lidský. Hrají si i zvířata a z tohoto hlediska by se jevila dokonce starší než kultura. ...
  • Hry v životě středověkého člověka 

   Čechura, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV