• Analytická chemie na gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Součková, Danuše (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   SHRNUTÍ Mgr. Danuše Součková: Analytická chemie na gymnáziu. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie Na závěr práce jsou shrnuty nejdůležitější myšlenky ...
  • Analytická studie redukce rhenistanu amonného vybranými redukčními činidly 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato práce je zaměřena na studium redukce rhenistanu amonného méně častými re- dukčními činidly. Jako méně častá redukční činidla byla zvolena kyselina askorbová a acetylhydrazin. Redukce byly sledovány pomocí metody ...
  • Analýza a fytoextrakce fluoxetinu ve vodním ekosystému 

   Defence status: DEFENDED
   Rathouská, Lubomíra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   V centru zájmu ekochemických studií je v současné době environmentální atak residuí farmak z různých farmakoterapeutických skupin. Výzkumné aktivity se soustřeďují na možnost analýz a odstranění či snížení koncentrace ...
  • Analýza,separace a fyzikálně-chemická charakterizace peptidových hormonů kapilární elektroforézou 

   Defence status: DEFENDED
   Šolínová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 2. 2007
   I 11 CoNcr,usroNs The work bas demonstrated that capinary zone elechophoresis and micelrar electokinetic cbromatography are high-perfomrance and high-sensitive methods for qualitative and quantitative anďysis and for ...
  • Charakterizace nových komplexotvorných činidel pro CZE 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Tato diplomová práce je zaměřena na využití moderních instrumentálních analytických technik pro analytické hodnocení a studium nových komplexotvorných činidel. Důkladná charakterizace komplexotvorných sloučenin je nezbytná ...
  • Determination of pharmaceuticaly important substances using High Performance Liquid Chromatography with Mass Spectrometry detection 

   Defence status: DEFENDED
   Barrett, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 12. 2008
   L, L- L. l_ t__ L- INTRoDacrtoN High peďommce liquid chromatography (HPLC) is the most common method used in commercial malÍlcal laboratories. HPLC in combination with Mss speďIometry (MS) is frequmtly used for the ...
  • Příprava a charakterizace arylspirocyklických komplexů boru 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Arylspiroboráty vykazují některé velmi zajímavé vlastnosti, mezi které patří biologická aktivita nebo potenciální protinádorová aktivita. V této práci byly připraveny komplexy boru s využitím fenolických ligandů (katecholu, ...
  • Příprava modifikovaných zlatých elektrod pro křemenné mikrováhy 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Práce je zaměřena na přípravu a analytické testování modifikovaných zlatých elektrod v křemenných mikrováhách. Sledovala se citlivost a selektivita odezvy vůči vybraným aromatickým analytům ve vodné fázi. Studované analyty ...
  • Separace a charakterizace stereoizomerů fosfinátových pseudopeptidů a serinu kapilární elektroforézou 

   Defence status: DEFENDED
   Koval, Dušan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   CoNcLUstoNs This work demonstrates that capillary electrophoresis is a suitable method for analysis and physico-chemical characterization of biomolecules. lt was exemplified by px" determination of a series of nove| ...
  • Stanovení vybraných léčiv tandemovou hmotnostní spektrometrií 

   Defence status: DEFENDED
   Vít, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
  • Studium acidobazických vlastností derivátů bilirubinu metodou kapilární zónové elektroforesy 

   Defence status: DEFENDED
   Kupcová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   v českém jazyce Předmětem této diplomové práce je stručné shrnutí literárních poznatků o bilirubinu a jeho strukturního derivátu ranarubinu. Experimentální část je věnována prozkoumání některých vlastností těchto dvou látek ...
  • Studium interakce mezi borem a vybranými cukry 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvodová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Interakce boru s cukry je důležitá pro pochopení úlohy boru jakožto přenašeče pro nukleotidy a karbohydráty. Arylboronové kyseliny mají taktéž široké uplatnění jako cukerné senzory, jelikož jsou to malé a flexibilní molekuly. ...
  • Use of the modern separation techniques for the analysis of insect pheromones 

   Defence status: DEFENDED
   Žáček, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 4. 2014
   (ČJ) Komunikace zprostředkovaná chemickými sloučeninami (semiochemikáliemi) je hlavní způsob dorozumívání se u hmyzu, zvláště pak hmyzu společenského. Metody plynové chromatografie v jednorozměrném, dvourozměrném komprehensivním ...
  • Využití hmotnostní spektrometrie a dalších analytických technik pro analýzu rheniových komplexů 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňátková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Rheniové komplexy s vybranými organickými ligandy jsou perspektivními radiodiagnostiky používanými v nukleární medicině. Pro jejich lékařské využití je nutná detailní znalost jejich chemických a farmakologických vlastností ...
  • Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních a klinicky významných látek. 

   Defence status: DEFENDED
   Štícha, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   - 8 - ABSTRACT (EN) The thesis is submitted as a commented set of reviewed publications documenting and depicting the possibilities of mass spectrometry in the field of chemical, biological and pharmaceutical research; ...
  • Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních látek 

   Defence status: DEFENDED
   Kaliba, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Předložená disertační práce je komentovaným souborem čtyř publikací popisujících využití kapilární elektroforézy, kapalinové chromatografie a UV/Vis spektrometrie ke studiu komplexů rhenia s aromatickými ligandy. Ke ...
  • Využití HPLC a LC-MS/MS metod v diagnostice dědičných metabolických poruch 

   Defence status: DEFENDED
   Bártl, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   This dissertation thesis is focused on development and optimization of high- performance liquid chromatography (HPLC) and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) methods, and its utility for diagnosis of inherited metabolic ...
  • Využití křemenných mikrovah pro detekci toxických látek 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   v češtině: Práce je zaměřena na studium senzorické odezvy křemenných mikrovah pro biologicky aktivní látky, jako je glycerin a toxické látky, kterými jsou ethylenglykol, methanol a acetonitril v kapalné fázi. Tyto zajímavé ...
  • Využití luminiscenčního optického senzoru pro detekci látek v plynné fází 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Ivona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
  • Využití moderních analytických metod pro studium vybraných koordinačních sloučenin boru 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Tato práce je zaměřena na studium koordinačních sloučenin boru, konktrétně komplexu žit jako potenciální farmaka pro léčbu rakovinných onemocnění. úvodní části práce jsou diskutovány vlastnosti borových sloučenin, jejich ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV