• Aktualizace frazeologie v současné češtině 

   Šrámková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Cílem práce Aktualizace frazeologie v současné češtině je shromáždit a popsat frazeologické aktualizace. Sběr materiálu probíhal v období od ledna 2013 do června 2015. Aktualizace byly vyhledávány v různých zdrojích - ...
  • Analýza jazykových a rétorických prostředků použitých v projevech doc. Martina Konvičky 

   Kmeť, Matěj (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
  • Apely v reklamních textech 

   Wolfová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Apely v reklamních textech Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat apely v reklamních sděleních. Analyzují se texty tištěných, televizních a internetových reklam. Práce je zaměřena na zkoumání způsobů, jakými reklamy ...
  • Apely v reklamních textech 

   Wolfová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   Challenges in Promotional Texts The goal of this thesis is to provide a comprehensive analysis of challenges in commercial advertisements. It will analyze texts of printed, television and internet advertisements. The thesis ...
  • Autorský styl kazatele Jaroslava Plevy 

   Kucová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato práce se na podkladě analýzy vybraných kázání baptistického kazatele Jaroslava Plevy zabývá osobitostí projevu tohoto kazatele, jež je realizována prostřednictvím jazykových a stylotvorných prostředků a skrze výstavbu ...
  • Charakteristika jazyka českých a anglických sportovních reportáží 

   Seethaler, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 1. 2009
   Předmětem zkoumání této práce je žánr sportovní reportáže a jejím cílem je porovnání tohoto publicistického útvaru v jazykovém prostředí českém a anglickém. Zmíněný útvar je zkoumán z hlediska hlavních lingvistických ...
  • Chyby ve vyjadřování uživatelů Facebooku 

   Spáčilová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   This diploma thesis deals with the written form of communication by users of the social networking website Facebook and members of specified groups. Its aim is to map errors in written expression in the topics of spelling ...
  • Český jazyk na Krymu 

   Wildová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Práce se zabývá sou asným stavem jazyka eské minority na Krymu. Popisuje na základ materiálu získaného v terénu jevy a zm ny, které v jazyce krymských ech vznikly vlivem p sobení cizího jazykového, ale i kulturního prost ...
  • Etnonyma Rom a cikán v českém jazykovém prostředí 

   Královcová, Drahoslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 1. 2010
   Téma mé diplomové práce spadá především do lexikologie, sémantiky, kognitivní lingvistiky, ale i socio lingvistiky a dalších lingvistických disciplín, což se odráží i v její struktuře. Podle charakteru pramenů a objektu ...
  • Expresivní komunikační funkce výpovědi 

   Wagenknecht, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 1. 2010
   První část práce je věnována teorii mluvních aktů. Autor práce se věnuje počátkům této teorie, základním termínům s ní spjatým (performativum, explicitní performativní formule; akt lokuční, ilokuční a perlokuční atd.) a ...
  • Firemní komunikace 

   Šumšálová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
   V diplomové práci analyzujeme korpus textů firemní e-mailové korespondence a charakterizujeme ho především z pragmatického hlediska. Práce postupuje od vymezení terminologického aparátu a definování obecných pojmů teorie ...
  • Frazeologie a reklama 

   Smrčková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 1. 2010
   Cílem diplomové práce je analýza frazeologických jednotek v reklamě, jejich rozdělení podle převládajících rysů na podkladě teoretických poznatku. Reklama, jako jeden z dominantních žánrů masové komunikace, využívá v ...
  • Frazeologie v současné české publicistice 

   Turjanicová, Alexandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Tato práce se věnuje frazémům, které jsou používány v současných českých publicistických textech. Motivem bakalářské práce je upřímný zájem o frazeologii jako specifickou část jazyka. Frazémy byly rozčleněny do skupin podle ...
  • Frazémy a idiomy v knize Bylo nás pět od Karla Poláčka 

   Kovářová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Práce přináší pohled na frazémy a idiomy v knize Bylo nás pět od Karla Poláčka. Nejprve seznamuje s frazeologickou terminologií, vysvětluje pojem frazém, idiom, vztah frazeologické jednotky ke slovu a k ostatním jazykovědným ...
  • Funkce slovní zásoby ve facebookové komunikaci hnutí ANO 

   Jankovská, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
  • Historické události ve frazeologii 

   Těšíková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Diplomová práce se zabývá frazémy reflektujícími historické události a skutečnosti, které se promítly do lidové slovesnosti. Snaží se odhalit podstatu a historické pozadí frazémů, které se zapsaly do paměti národa. Věnuje ...
  • Informační hodnota a akceptabilita předpovědi počasí 

   Bělohlávková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   7. SUMMARY This diploma thesis The information value and acceptability of forecasting is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part the forecasting is described as a product of television ...
  • Jazyk fanfiction z oblasti Harryho Pottera 

   Drábiková, Marianna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   The thesis is focused on description of the specific language of Hany Potter fanfiction, the fiction written by fans. In the opening chapter there are thoroughly explained terms of fanfiction, and Harry Potter fandom, and ...
  • Jazyk polopřipravených mluvených projevů 

   Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 2. 2009
   Cílem této práce je hláskoslovná a morfologická analýza mluvených textů rozhlasové publicistiky. Při analýze jsme pracovali se třinácti zaznamenanými a přepsanými texty z let 2002-2005. Především jsme se zabývali otázkou, ...
  • Jazyk polopřipravených mluvených projevů 

   Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Cílem této práce je hláskoslovná a morfologická analýza mluvených textů rozhlasové publicistiky. Při analýze jsme pracovali se třinácti zaznamenanými a přepsanými texty z let 2002-2005. Především jsme se zabývali otázkou, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV