• Biblický příběh (Genesis 3 : 6) ve vybraných dílech renesančních autorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kaftanová, Ilona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Cestou dialogu: Pojetí víry v díle Tomáše Halíka 

   Defence status: DEFENDED
   Zemek, Matouš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato práce má za cíl popsat dvě základní myšlenky Tomáše Halíka v jeho díle - vztah víry a nevíry a mezináboženský dialog. Popis je založen na základě analýzy primární literatury za pomoci literatury sekundární. Práce má ...
  • Církev a homosexualita - Postoje českých církví k homosexualitě na počátku 21. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Packová, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Bakalářská práce Církev a homosexualita. Postoje vybraných českých církví k homosexualitě na počátku 21. století se zabývá postoji českých církví k otázce homosexuality a registrovaného partnerství v kontextu tradic církve, ...
  • Církevní kořeny fair trade 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá původem myšlenky dnešního fair trade v církevním prostředí. Seznamuje s cíly a principy fair trade a uvádí organizace, které zajišťují jeho fungování v praxi. V práci je dále popsáno křesťanské ...
  • Duch svatý z pohledu teologie Tomáše Špidlíka 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušek, Samuel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
  • Eucharistie jako oběť - Oběť Kristova a církve 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Vendula (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Tématem mé práce je pojednání o Kristově eucharistické oběti a oběti církve. Z názvu je patrné, že budu část práce věnovat obětnímu charakteru eucharistie a jejím výkladem podložím stěžejní část práce, kdy se budu snažit ...
  • Evangelická chvála a katolická úcta: Panna Maria a ekumenizmus 

   Defence status: DEFENDED
   Hypšman, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   V první kapitole bakalářské práce bych chtěl zopakovat informace o Panně Marii v Novém zákoně, které by měl mít každý křesťan v povědomí. V druhé kapitole bych se zmínil o pojetí Panny Marie v dějinách teologie - od doby ...
  • Genderová studia, studia o rodině, a jejich vliv v utváření moderní rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Ilyková, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá rodinou, konkrétněji způsobem, jakým na ni nahlížejí genderová a rodinná studia. Zároveň se zabývá otázkou, co jsou genderová a rodinná studia, jaký je jejich smysl a účel, i na co jsou ...
  • Jan Hus a význam jeho osobnosti pro proces sbližování církví 

   Defence status: DEFENDED
   Homolková, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Moje bakalářská práce se zabývá významem osobnosti Mistra Jana Husa pro současný proces sbližování církví. Jejím cílem je ukázat vývoj diskuse nad odkazem Jana Husa a na změnu náhledu na jeho osobu v průběhu dějinného ...
  • Ježíš v Koránu; s ohledem na islámské i křesťanské tradice a postavu Panny Marie 

   Defence status: DEFENDED
   Hemala, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Jednou z nejčastějších i nejtěžších otázek křesťansko-muslimského dialogu zůstává dodnes rozdílné chápání a hodnocení postavy Ježíše z Nazareta. Záměrem této práce je proto představit základní prvky koránské christologie, ...
  • Literární formování obrazu katolické církve v kolektivní paměti českého národa. 

   Defence status: DEFENDED
   Hrstková, Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Možnosti Fair Trade: prosazování lidských práv a etických principů 

   Defence status: DEFENDED
   Redmerová, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Práce pojednává o Fair trade z hlediska lidských práv a etiky. Její první část představuje Fair trade se zaměřením na jeho principy a cíle, dále problematiku a realitu obchodu v rozvojových zemích se zaměřením na pracovní ...
  • Ohlédnutí za Svatým rokem milosrdenství prostřednictvím teologie Jona Sobrina 

   Defence status: DEFENDED
   Vališková, Radka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku 2015 vyhlásil papež ...
  • Osobní asistence jako jedna z cest k naplňování lidských práv člověka s postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Štanglová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Bakalářská práce se zabývá tématem Osobní asistence jako jedna z cest k naplňování lidských práv člověka s postižením. Cílem této práce je prokázat, že osobní asistence je vhodným prostředkem k naplňování potřeb a práv ...
  • Otec František Lízna jako inspirace pro teologii sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Baďurová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se věnuje osobě a dílu jezuitského kněze P. Františka Lízny SJ. Otec František je známý svou prací s lidmi sociálně vyloučenými, bezdomovci, vězni a dalšími, kteří se ocitají na okraji společnosti. ...
  • PASTORACE NEMOCNÝCH V TERMINÁLNÍM STÁDIU ŽIVOTA 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Bakalářská práce pojednává o pastoraci nemocných v terminálním stádiu života, o jejím cíli a o možnostech, jak daného cíle dosáhnout. Práce vychází z domácí i zahraniční literatury a ze šesti rozhovorů s lidmi, kteří ...
  • Pastorační obraz koinónie v ekumenické komunitě bratří z Taizé 

   Defence status: DEFENDED
   Mataj, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Autor práce si klade za cíl objasnit význam a obsah termínu koinónia pro současnou pastorační praxi. Po definici termínu a jeho obecných vlastností přistupuje k prohloubení pojmu koinónia zachycením jeho souvislosti s ...
  • Pojem sociální hřích v textech teologie osvobození a dokumentech magisteria 

   Defence status: DEFENDED
   Gabrielová, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Latinskoamerická teologie osvobození obohatila ve druhé polovině 20. století teologickou debatu o pojem sociální či strukturální hřích, který označuje určitou nadosobní podobu zla, často vtěleného do společenských institucí ...
  • Pojetí naděje v pastorační práci 

   Defence status: DEFENDED
   Španihelová, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Tato bakalářská práce je zaměřena na pojetí naděje v pastorační práci. Nejprve je čtenář seznámen s historií sociální práce a vznikem pastorační práce. Jsou zde představeny modely pastorační práce a dále je vymezen pojem ...
  • Poslední soud v jazyce umění 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtů, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma posledního soudu v umění. Oporou a zároveň výchozím textem tématu je Ježíšova apokalyptická řeč z Matoušova evangelia (Mt 25, 31-46). Práce se snaží přiblížit jedno z eschatologických ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV