• Aarhuská úmluva v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. 

   Defence status: DEFENDED
   Opočenský, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   Tato práce popisuje problémy, které vznikají při implementaci požadavků Aarhuské úmluvy. Úmluva má unikátní charakter, jelikož spojuje základní lidská práva s právy environmentálními. Od roku 2005 je signatářem i Evropská ...
  • Česká inspekce životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato diplomová práce se věnuje problematice České inspekce životního prostředí a obecné ochraně životního prostředí. Zaměřuji se na historii ochrany životního prostředí, a to na úrovni mezinárodní, evropské i národní. Dále ...
  • Česká inspekce životního prostředí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Beranová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 2. 2014
   Tématem této diplomové práce je Česká inspekce životního prostředí. Zabývá se nejen tímto tématem, ale také životním prostředím obecně, nástroji ochrany a správním dozorem v obecné rovině. Z oblasti Inspekce se věnuje její ...
  • Finanční aspekty právní odpovědnosti za ekologickou újmu 

   Defence status: DEFENDED
   Cimburková, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   This diploma thesis provides an overview of the aspects connected with financial assurance of liability for environmental damage. First parts of the work define the frame for this topic through its essentials terms and ...
  • Hlubinné úložiště jaderného odpadu v právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kasl, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Tématem diplomové práce je hlubinné úložiště jaderného odpadu v právu. S výjimkou dlouhodobého skladování představuje hlubinné úložiště jaderného odpadu v současnosti jediné technologicky zvládnuté řešení, jak naložit s ...
  • Institucionální zajištění ochrany životního prostředí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Emingr, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Hlavním cílem této práce je popsat vývoj institucionálního zajištění ochrany ŽP v posledních 30 letech se zaměřením na ochranu složek životního prostředí. Úvodní kapitola je věnována vývoji environmentální politiky státu. ...
  • Institut autorizovaného inspektora v judikatuře českých soudů 

   Defence status: DEFENDED
   Štulík, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá činností autorizovaného inspektora, ochranou práv dotčených osob při realizaci stavebních záměrů s jeho certifikátem, a to zejména z pohledu judikatury. Původním záměrem zákonodárce bylo ...
  • Mezinárodní právo změny klimatu 

   Defence status: DEFENDED
   Vršťala, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Diplomová práce Mezinárodní právo změny klimatu představuje mezinárodní právní úpravu v oblasti ochrany klimatu, konkrétně se zaměřuje na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, Kjótský protokol a navrhované právní aspekty ...
  • Myslivost a její právní úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá právní úpravou myslivosti v České republice. Jejím předmětem je provedení analýzy a kritické zhodnocení platné a účinné právní úpravy. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se dále ...
  • Novela stavebního zákona a ochrana životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Vladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   The thesis analyzes impacts of the Great Amendment to the Building Act, especially to the area of town and country planning. The thesis is composed of three chapters. Chapter One concentrates on main goals of the Amendment ...
  • Ochrana klimatu z hlediska práva (vybrané právní otázky ochrany klimatu v Indonésii) 

   Defence status: DEFENDED
   Loudová, Sandra Sophia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Diplomová práce se věnuje problematice globální změny klimatu, popisuje jeho postupný vývoj a jednotlivé klimatické složky. V práci je blíže popsán vliv skleníkových plynů na klima a jev zvaný globální oteplování, jeho ...
  • Ochrana krajiny v právu 

   Defence status: DEFENDED
   Předotová, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 11. 2013
   Resumé Ochrana krajiny v právu Tato práce se zabývá problematikou ochrany krajiny v právu, a to v rovině její obecné ochrany, tzn. ochrany volné krajiny, nacházející se mimo její zvláště chráněné části. Cílem práce je podat ...
  • Ochrana krajiny v právu 

   Defence status: DEFENDED
   Matyáš, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Ochrana krajiny v právu Diplomová práce analyzuje problematiku právní ochrany krajiny a popisuje základní právní instituty mezinárodního, evropského a českého práva, které chrání krajinu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. ...
  • Ochrana ozónové vrstvy Země z pohledu práva 

   Defence status: DEFENDED
   Žujová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   106 Resumé Ozonová vrstva Země je důležitou součástí plynného obalu Země nacházející se ve stratosféře v rozmezí 20-50 km. Jejím účelem je pohlcovat UV záření, které jinak velmi negativně ovlivňuje život na Zemi. Tato ...
  • Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA) 

   Defence status: DEFENDED
   Vinklerová, Nela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Tato diplomova prace si klade za cil popsat vyvoj a prubeh procesu posuzovani vlivu na tivotni prostredi v Ceske republice, vcetne jeho mezinarodnich a evropskych souvislosti, a to se zamerenim na otazku ucasti verejnosti ...
  • Posuzování vlivu na životní prostředí - komparace české a australské právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Tato práce shrnuje právní úpravu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí jednak v České republice a jednak v Australském společenství. Obě země v nedávné době přijaly nebo jsou v procesu implementace novelizace tohoto ...
  • Posuzování vlivů na životní prostředí a účast veřejnosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Michek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Tématem této diplomové práce je Posuzování vlivů na životní prostředí a účast veřejnosti. Struktura této diplomové práce je tvořena celkem šesti hlavními kapitolami, které jsou dále systematicky členěny do příslušných ...
  • Pozemky ve spojení s vodními díly 

   Defence status: DEFENDED
   Heská, Zlatuše (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Diplomová práce pojednává o právech a povinnostech vlastníků pozemků a vodních děl, z pohledu veřejnoprávní i soukromoprávní úpravy. Vymezuje pozemky jako předmět vlastnických vztahů, definuje pojmy vodní dílo a zaměřuje ...
  • Právní aspekty těžby zlata a její vliv na životní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Sladkovská, Leona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 11. 2016
   Předmětem diplomové práce je popis a analýza právních aspektů týkajících se těžby zlata. Práce se člení na 7 kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola seznamuje se základními poznatky o zlatu, jeho těžbě a metodách ...
  • Právní otázky limitů využití území v územním plánu obce z pohledu životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kodetová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Cílem této diplomové práce je představení pojmu limitů využití území v kontextu územního plánování a ochrany životního prostředí. V první a druhé kapitole je obsaženo obecné vymezení stěžejních pojmů - limity využití území, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV