Now showing items 1-20 of 20

  • Analýza frazeologických jednotek s komponentem "voda", míra ekvivalence v nizozemštině a češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   Cílem této diplomové práce Analýza frazeologických jednotek s komponentem voda, míra ekvivalence v nizozemštině a češtině je porovnání nizozemských a českých frazeologických jednotek, které v nizozemštině obsahují pojem ...
  • Aspectualiteit in het Tsjechisch en in het Nederlands 

   Defence status: DEFENDED
   Vymazalová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá tématem aspektuality v českém a nizozemském jazyce. Teoretická část se věnuje nejvýznamnějším obecně uznávaným a rozšířeným teoretickým přístupům k dané problematice. Srovnává též, ke kterému ...
  • Deminutiva v některých typech nizozemských frazeologických obratů 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Tato diplomová práce je kontrastivní studií desubstantivních deminutiv v nizozemském a českém jazyce založenou na jazykovém materiálu somatických frazeologických jednotek. Teoretický úvod práce je věnován deminutivům, ...
  • Equivalentie van fraseologismen met kat of / en hond in het Tsjechisch en het Nederlands 

   Defence status: DEFENDED
   Buršíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 2. 2007
   Cí1em mé diplomové práce je porovnání frazeologismů s kočkou a psem v nizozemštině a češtině, vytvoreni jejich slovnicku a následne pak jejich kvantitativni vyhodnoceni, porovnáni zvirete ve frazeologisrnech samych a ...
  • Het gebruik van dan en als bij de vergelijkingen: comparatief en positief in de geschreven en gesproken taal. 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabalová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Řešitelka v bakalářské práci rozebere problematiku používání "dan" a "als" po komparativu a positivu v nizozemštině. Teoretická část bude obsahovat především souhrn gramatických pravidel, která se tímto jevem zabývají. ...
  • Gebruik van verkleinwoorden in gesprekken op het internet met betrekking tot het geslacht van de spreker 

   Defence status: DEFENDED
   Egedová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   Řešitelka se bude v práci zabývat srovnáváním používaní zdrobnělin muži a ženami v internetových rozhovorech. Práce bude obsahovat teoretické shrnutí gramatických pravidel tvorby a sémantických aspektů používaní zdrobnělin ...
  • Kategorie určenosti v nizozemštině a angličtině 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   This thesis deals with the grammatical category of definiteness and presents a synchronic comparison of various types of reference and their respective means of expression used in Dutch and English. In the chapter devoted ...
  • Het Nederlands van de 21 eeuw. Invloed van vreemde talen en ontleningen, geanalyseerd op het gebied van de reclametaal. 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat lexikální stránku současné nizozemštiny a vliv cizích jazyků, a to na jazyku reklamy. První část práce je věnovaná velmi stručnému shrnutí vývoje nizozemštiny ve 20. století ...
  • Nederlands-Tsjechisch parallel corpus in taalonderzoek en vertaalpraktijk 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Resumé Diplomová práce se zabývá využitím paralelního nizozemsko-českého korpusu v jazykovém výzkumu a překladatelské praxi. Výhody korpusového přístupu jsou demonstrovány na výzkumu formálních překladových ekvivalentů ...
  • Nederlandse modale partikels en hun equivalenten in Tsjechische en Slowaakse vertalingen 

   Defence status: DEFENDED
   Kmeťová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Cílem této diplomové práce je podrobně prozkoumat modální částice současné nizozemštiny a zjistit, jestli je tento slovní druh plně přeložitelný do češtiny a slovenštiny. První, teoretická část práce se v první řadě zaměřuje ...
  • Nederlandse samengestelde adjectieven met versterkende betekenis zonder equivalenten in het Tsjechisch 

   Defence status: DEFENDED
   Chábová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   (čeština): Tématem této bakalářské práce jsou nizozemská složená adjektiva se zesilujícím významem, na jejichž problematiku je nahlíženo z pozice rodilého mluvčího českého jazyka. Autorka se zaměřuje především na možnosti ...
  • Nizozemský odborný jazyk a problematika překladu do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Nizozemský odborný jazyk a problematika překladu do češtiny Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá analýzou nizozemského odborného jazyka se zaměřením na jazyk právnický. Úvodní část práce je věnována obecné problematice ...
  • Ondersteuning van de Nederlandse taal extra muros 

   Defence status: DEFENDED
   Schwarzová, Hedvika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   (česky) Cílem práce je zmapovat fungování a působení organizací, které podporují nizozemský jazyk mimo jazykové území Nizozemska, Belgie a Surinamu, tedy v oblastech, kde nizozemština není úředním jazykem. Největší pozornost ...
  • Pieter Bruegel: Nederlandse spreekwoorden. Analyze van de afgebeelde fraseologismen en hun Tsjechische equivalenten 

   Defence status: DEFENDED
   Hübnerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Práce si klade za cíl provést kontrastivní analýzu zobrazených nizozemských frazeologizmů na obrazu Pietera Bruegela staršího Nizozemská přísloví (1559). Teoretická část popisuje nejdůležitější české a nizozemské frazeologické ...
  • Reclametaal in het Nederlands. Analyse van de eerste zinsplaats, aanloop en uitloop in nederlandstalige reclameslogans 

   Defence status: DEFENDED
   Endrlová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila jazyk reklamy. Reklama se dá prezentovat hned z několika hledisek, počínaje psychologií a konče grafickým ztvárněním. Často slýcháme, že současná reklama je agresivní a v mnohých ...
  • Srovnání českého a nizozemského školství 

   Defence status: DEFENDED
   Gardelková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práce se zabývá srovnáváním systému a pedagogických metod v nizozemském a českém školství. Soustředí se především na zmapování současných systémů, jejich organizaci, strukturu, ale obsahuje i exkurz do historie vzdělávání ...
  • Het systeem van openbare bibliotheken in Nederland op een concreet voorbeeld 

   Defence status: DEFENDED
   Riedlová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   (česky) Bakalářská práce se zabývá systémy veřejných knihoven v Nizozemsku a v České republice. Při popisu systémů je pozornost zaměřena na právní rámec, způsob financování a popis struktury systémů knihoven. Obecný popis ...
  • Tweelingformules in het Nederlands 

   Defence status: DEFENDED
   Borůvková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Diplomová práce byla zaměřena na skupinu frazeologických spojení, binominální spojení v nizozemštině. Binominální spojení byly porovnávány v konfrontaci s češtinou, cílem bylo zjistit morfosyntaktické a semantickolexikální ...
  • De vergelijking van de Nederlandse en Tsjechische fraseologische eenheden met een lichaamsdeelelement, gericht naar "hand" 

   Defence status: DEFENDED
   Vervloet, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   (čeština) Cílem práce bylo zjistit a určit míru ekvivalence nizozemských somatických frazeologických jednotek a jejich českých protějšků. V teoretické části práce řešitelka nejprve předestřela teorii frazému obecně, zabývala ...
  • Vorm en functie van afleidingen van persoonsnamen 

   Defence status: DEFENDED
   Vanišová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Název práce: Forma a funkce denonymických derivátů Autor: Anna Vanišová Instituce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obor: Nederlandistika Vedoucí práce: PhDr. Zdenka Hrnčířová Počet stran: 104 Počet stran v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV