Now showing items 1-20 of 63

  • Abeceda anatomie pro logopedy: Svaly hlavy, krku a dýchací svaly. Hlavové nervy. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Pra'ce bude smeřˇovat k vytvorěni' studijni'ho materia' lu nejen pro studenty logopedie, ale i pro odborni'ky z praxe. Studijni' text bude souhrnem poznatkuř z neˇkolika veďni'ch oboruř , ktere' maji' vztah k logopedicke' ...
  • Adaptace programu PACE v zařízení pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Jantačová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tématem této diplomové práce je vytvoření skupinového stimulačně-aktivizujícího programu dle principů terapeutického programu PACE pro osoby trpící afázií. Teoretická část se zaměřuje především na oblast logopedické terapie, ...
  • Adaptace testu ANELT do českého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Košvancová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Ve své diplomové práci "Adaptace testu ANELT do českého jazyka" se zabývám problematikou diagnostických nástrojů měřících u pacientů s afázií úroveň funkční komunikace, tedy jejich schopnost verbálně komunikovat v běžných ...
  • Analýza logopedické péče jedince s kombinovaným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Saláková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Tato diplomová práce analyzuje logopedickou péči o jedince se středně těžkým až těžkým mentálním postižením v kombinaci s dětskou mozkovou obrnou. Teoretická část vymezuje symptomatické vady řeči ve spojitosti s kombinovaným ...
  • Analýza vybraných forem primární logopedické prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Středem zájmu diplomové práce je primární logopedická prevence a prostředky, které využívá. Cílem teoretické části je popsat ontogenezi řeči z několika tradičních i moderních hledisek, představit narušenou komunikační ...
  • Diagnostika poruch řeči u osob s Parkinsonovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonková, Ivona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   The thesis deals with the diagnosis of impaired communication ability of patients suffering from Parkinson's disease. The theoretical part surveys the up to now knowledge of Parkinson's disease, speech problems ...
  • Diagnostika řečových schopností žáků ZŠ speciální 

   Defence status: DEFENDED
   Janelová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Tématem diplomové práce je diagnostika řečových schopností žáků ZŠ speciální, tedy dětí se středním či lehkým mentálním postižením. Cílem teoretické části je shrnutí základních informací o mentální retardaci, psychických ...
  • Diagnostika slovní zásoby u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Matušková, Klaudia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku slovní zásoby u dětí předškolního věku. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která shrnuje poznatky o diagnostice nejen speciálně pedagogické, ale i ...
  • Dichotomický pohled na chronické stadium afázie 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrášková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   The topic of this thesis is the life of people with aphasia, mainly in the chronic stage and the life of their partners. The introduction of the theoretical section of the thesis deals with the definitions of health and ...
  • Dysgramatismus v řeči předškolních dětí (s vývojovou dysfázií) 

   Defence status: DEFENDED
   Dědková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Ve své diplomové práci se chci zabývat pojmy jazykový cit a dysgramatismus v řeči dítěte. Konkrétním záměrem mé práce je pomocí nově vytvořeného diagnostického materiálu na hodnocení užívání morfologických a syntaktických ...
  • Formy terapie u dětí s vývojovou dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Mielniková, Renáta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
  • Fromy rehabilitce u dětí s dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Kubálková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
  • Funkčnost komunikačních systémů u dětí a žáků s kongenitální hluchslepotou 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 2. 2011
   Rigorózní práce Hana Pavlíčková ABSTRACT The functionality of the communication systems for congenital delf-blind children and pupils Hana Pavlíčková, Mgr. Abstract: The topic of this thesis is the communication skills of ...
  • Hodnocení řečových dovedností v oblasti lexikálně sémantické u dětí s vývojovou dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Šípová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Rigorózní práce má dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. V části teoretické jsou shrnuty poznatky o slově a slovní zásobě, o uložení slovní zásoby v mozku, je zde nastíněn fyziologický a patologický vývoj ...
  • Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Durdilová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Diplomová práce je složena ze dvou hlavních částí, části teoretické a části praktické. Část teoretická shrnuje poznatky o slově, slovní zásobě, jejím osvojování v předškolním věku, nastíněna je patologie slovní zásoby. ...
  • Integrace dětí s narušenou komunikační schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Libuše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Subject of this graduation thesis is the integration of children with communication incapacity issue. Theoretic part introduces existing findings from expert literature starting from generic concept to specialized ...
  • Integrace dětí s vývojovou dysfázií na začátku školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Blovská, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The dissertation is focused on problems of the development dysphasia of children of early pupilage. It consists of two parts. The theoretical part concentrates on integration and integrated education, and defines the term ...
  • Integrace dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šafaříková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 1. 2018
   Cílem diplomové práce je analyzovat podmínky při integraci dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy na Nymbursku a Kolínsku. Popsat vhodná podpůrná opatření. Z uvedené analýzy strukturovat efektivní strategie, ...
  • Komunikace, řeč a jazyk u dítěte se symptomy ADHD (případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Hrůzová-Rychtaříková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Diplomová práce se zaměřuje na případovou studii, jejíž cílem je zmapování průběhu vývoje komunikačních (pragmatických), kognitivních a motorických dovedností u dětí se symptomy ADHD. V teoretické části vycházím z ...
  • Kvalita života osob s Parkinsonovou nemocí se zaměřením na oblast řeči a komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Blabolová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV