Now showing items 1-20 of 142

  • Bankovní záruka 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se převážně věnuje právní úpravě bankovní záruky v českém právním řádu a rovněž úpravě na mezinárodní úrovni. Hlavním cílem práce je poskytnutí souhrnného pohledu na problematiku bankovní záruky, vymezení ...
  • Bankovní záruka 

   Defence status: DEFENDED
   Tomeček, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 4. 2011
   Název práce: Bankovní záruka Tato práce se zabývá bankovní zárukou a její právní úpravou v českém právním řádu. Cílem této práce je podat komplexní charakteristiku nejpodstatnějších prvků bankovní záruky, vztahů vznikajících ...
  • Bankovní záruka 

   Defence status: DEFENDED
   Siberová, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 5. 2013
   Tato práce se zabývá úpravou institutu bankovní záruky v českém právním řádu. Cílem této práce je poskytnout všestranný pohled na bankovní záruku, jak z hlediska právně teoretického, tak i ekonomického a praktického. ...
  • Bankovní záruka 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbná, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   BANKOVNÍ ZÁRUKA Klíčová slova * zajišťovací instrument * nový občanský zákoník * mezinárodní právní úprava * švýcarská právní úprava * Abstrakt Práce si klade za cíl podat ucelený přehled o institutu bankovní záruky jakožto ...
  • Bankovní záruka 

   Defence status: DEFENDED
   Hejná, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bankovní záruka Bankovní záruka zůstává i po rekodifikaci soukromého práva v České republice významným prostředkem zajištění rizik; prostředkem univerzálním. Cílem této diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na ...
  • Bezdůvodné obohacení v obchodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Vydrová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Tato práce se zabývá bezdůvodným obohacením v obchodním právu. Nejprve vykládá pojem obchodní právo. Obchodní právo je soubor právních norem, které upravují vztahy mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti. ...
  • Bezdůvodné obohacení v obchodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Jančařík, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   Diplomová práce se věnuje institutu bezdůvodného obohacení s přesahem do obchodního práva. Zaměřuje se přitom na specifické aspekty působení tohoto institutu v obchodním právu. Zejména se jedná o problematiku promlčení ...
  • Bezdůvodné obohacení v obchodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Loukotová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Bezdůvodné obohacení v obchodním právu Abstrakt Cílem této práce je rozebrat institut bezdůvodného obohacení v obchodním právu. Toto téma bývá obvykle zpracováno jako součást občanskoprávních studií a zároveň bývá upozaďováno ...
  • Bezdůvodné obohacení v obchodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Keltner, Miloslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Bezdůvodné obohacení v obchodním právu Cílem této práce je podat rozbor institutu bezdůvodného obohacení s jeho přesahem do obchodního práva. V úvodu textu je shrnut dějinný vývoj bezdůvodného obohacení od starověké ...
  • Bezdůvodné obohacení v obchodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Koláček, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce si stanovila za cíl výklad k institutu bezdůvodného obohacení v obchodním právu. Bezdůvodné obohacení jako takové však vlastní obchodněprávní úpravu nemělo a muselo být vykládáno podle obecné úpravy obsažené ...
  • Bezdůvodné obohacení v obchodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Gejdoš, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na institut bezdůvodného obohacení specificky ve vztahu k oblasti obchodněprávních vztahů. Ačkoli základní zákonná úprava byla a je i po přijetí nových soukromoprávních kodexů i pro oblast ...
  • Blankosměnka 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtů, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 5. 2013
   Předkládaná diplomová práce se zabývá blankosměnkou jakožto speciální podobou směnky. Je tvořena historickým úvodem věnovaným stručným poznámkám k vývoji cenných papírů obecně a směnkám konkrétněji, včetně krátkého popisu ...
  • Distribuční dohody 

   Defence status: DEFENDED
   Kazdová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 12. 2011
   Resumé Diplomová práce na téma "Distribuční dohody" pojednává o distribučních dohodách jako o jednom z možných způsobů zabezpečení distribuce zboží. Distribuční dohody jsou takovým typem uspořádání distribučních vztahů, ...
  • Doktrína essential facilities v českém a evropském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Tomis, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Resumé "Doktrína essential facilities" je název, který se vžil pro soubor pravidel upravujících situace, kdy určitý soutěžitel má výlučnou kontrolu nad ekonomickým zdrojem, který jiní soutěžitelé potřebují k účasti na ...
  • Dominantní postavení soutěžitele a jeho zneužití v českém a evropském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kuckirová, Natalia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   Cílem této diplomové práce je vymezení a rozbor problematiky dominantního postavení na trhu a jeho zneužití jako jedné z nejdůležitějších oblastí soutěžního práva. Neopominutelnou součástí každého výkladu o zneužití ...
  • Doping ve sportu a rozhodčí řízení s ním spojené 

   Defence status: DEFENDED
   Krupauerová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 2. 2016
   Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a prozkoumat právní rámec antidopingového systému, který je fenoménem ovládající vrcholový sport, tedy pravidla, která řídí instituce, právní normy, rozhodčí řízení aj. Na počátku ...
  • Efektivní vymáhání kartelového práva 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 5. 2015
   Efektivní vymáhání kartelového práva Tato práce se věnuje problematice efektivního vymáhání kartelového práva se zaměřením na vzájemný vztah mezi veřejnoprávním a soukromoprávním vymáháním. Cílem této práce je porovnat ...
  • Informační povinnost při jednání o uzavření smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Vrběcký, Matouš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Informační povinnost při jednání o uzavření smlouvy Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl do soukromého práva mnohé změny. Nový civilní kodex v rámci úpravy předsmluvní odpovědnosti mimo jiné výslovně v ustanovení ...
  • IPO v kontextu českého a evropského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Neumahr, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   155 Title of the rigorous thesis IPO in the Context of Czech and European Law Abstract The rigorous thesis deals with an initial public offering (IPO) of shares of the company in the context of Czech and European law. The ...
  • Jednací řízení bez uveřejnění - hospodárnost vs. diskriminace 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Jádro diplomové práce tkví v analýze zadávacího řízení, jehož definičními znaky ve všech světových systémech zadávání veřejných kontraktů je vyloučení hospodářské soutěže a omezení transparentnosti, což otevírá prostor ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV