Now showing items 1-20 of 100

  • Autorské právo a internet 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 4. 2007
  • Autorské právo a internet-se zaměřením na ochranu osobních údajů na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Zde prezentovaná diplomová práce se soustředí na velice komplikovaný vztah Internetu a vybraných právních oblastí. Klade si za cíl zdůraznit vliv informačních technologií na právo jako takové, konkrétně pak zkoumá výzvy, ...
  • Autorské právo a Internet. Způsob užití a rozsah ochrany díla. 

   Defence status: DEFENDED
   Uppaluri, Rao (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Autorské právo a Internet.Rozsah odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Andrejková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
  • Autorské právo a Internet: způsoby užití a rozsah ochrany díla 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejdíř, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Závěr V této práci jsem se snažil podrobně analyzovat, k jakým situacím může docházet z pohledu autorského práva v prostředí Internetu. Hned na počátku svých snah jsem narazil na problém určení rozhodného práva při takové ...
  • Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Copyright and patent protection of computer programs in the United States of America and in the Czech Republic - analysis and comparison Computer programs in their nature are specific objects which have great value in the ...
  • Autorskoprávní aspekty mezinárodního obchodu s uměleckými díly 

   Defence status: DEFENDED
   Felklová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Autorskoprávní aspekty mezinárodního obchodu s uměleckými díly Ve své práci se zabývám otázkou autorskoprávních aspektů mezinárodního obchodu s uměleckými díly. Téma jsem se rozhodla zpracovat vhledem k mému zájmu o studium ...
  • Autorskoprávní aspekty ochrany a vytěžování dat 

   Defence status: DEFENDED
   Slezáková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 6. 2021
   Význam data v informační společnosti neustále narůstá. Současná digitální ekonomika se soustředí okolo informačních a komunikačních technologií a jsou v ní produkovány a sbírány bezprecedentní objemy dat. Proto se tato ...
  • Autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek 

   Defence status: DEFENDED
   Kempa, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Tématem této diplomové práce jsou autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek. Důvodem pro zvolení tohoto tématu je zejména hospodářský význam webových stránek, který však mnohdy ve smluvní praxi jejich tvorby není ...
  • Autorskoprávní aspekty webových stránek 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Samuel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Shrnutí Autorskoprávní aspekty webových stránek Tato práce si klade za cíl představit stručnou historii autorskoprávní úpravy počítačových programů, její současnou úpravu obsaženou v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ...
  • Autorskoprávní ochrana a užití počítačových programů 

   Defence status: DEFENDED
   Domin, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
   Autorskoprávní ochrana a užití počítačových programů Abstrakt V předkládané diplomové práci se autor zabývá autorskoprávní ochranou a užitím počítačových programů. Cílem práce je vytvořit co nejkomplexnější ucelený přehled ...
  • Autorskoprávní ochrana a užití počítačových programů 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou autorskoprávní ochrany počítačových programů a práv z ní vyplývajících. Jejím cílem je poskytnout komplexní a obsáhlý přehled o právech a povinnostech, které se počítačového ...
  • Autorskoprávní ochrana databází 

   Defence status: DEFENDED
   Kohutová, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
   11. ZÁVĚR Záměrem této práce bylo poskytnout vhled do problematiky autorskoprávní ochrany databází. Jak bylo napříč předloženým textem patrné, databáze ve věku informační společnosti získaly na své důležitosti. Překračují ...
  • Autorskoprávní ochrana herního softwaru 

   Defence status: DEFENDED
   Holbík, Ľudovít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou videoher jako stále důležitější součástí softwarového práva. Jejich rostoucí ekonomický potenciál s sebou přinesl mnoho právních problémů, které zde byly analyzovány. Práce se ...
  • Autorskoprávní ochrana počítačového programu 

   Defence status: DEFENDED
   Beluský, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 1. 2011
   diplomové práce Cílem této práce bylo shrnout relevantní prost!edky ochrany po"íta"ového programu. M#m zám$rem bylo promyslet a popsat minulost i sou"asnost právní ochrany po"íta"ov#ch program% všech druh%, se zam$!ením ...
  • Autorskoprávní ochrana počítačového programu, software jako služba 

   Defence status: DEFENDED
   Kalabza, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Diplomová práce popisuje českou právní úpravu autorskoprávní ochrany počítačových programů v kontextu evropského a mezinárodního práva. Výklad se zejména zaměřuje na aktuální, praktické otázky, které mnohdy nejsou dosud ...
  • Autorskoprávní ochrana počítačových programů 

   Defence status: DEFENDED
   Chudoba, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 6. 2010
   Shrnutí / Resumé Copyright protection of computer programs The legal protection of computer programs in Czech Republic is quite new and dynamic branch of law. Its main source is copyright act (No. 121/2000) as the patent ...
  • Autorskoprávní ochrana počítačových programů 

   Defence status: DEFENDED
   Kozelka, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Autorskoprávní ochrana počítačových programů Tato diplomová práce se zabývá autorskoprávní ochranou specifických autorských děl - počítačových programů. Práce se zabývá autorským dílem a podmínkami, kdy je jím počítačový ...
  • Autorskoprávní ochrana počítačových programů 

   Defence status: DEFENDED
   Pech, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 10. 2014
   Cílem této diplomové práce je poskytnout obecný přehled čím dál důležitější oblasti autorskoprávní ochrany počítačových programů. Tato práce se primárně zabývá právním řádem České republiky, ale zohledňuje i prameny ...
  • Autorskoprávní ochrana počítačových programů 

   Defence status: DEFENDED
   Trunečková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
   Závěr I přes jisté výhrady k samotné otázce vhodnosti ochrany počítačových programů autorským právem a jejich podřazení režimu děl literárních, je tento způsob ochrany v současnosti univerzálně uznáván a zakotven v řadě ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV