• Apelační soud v letech 1749 až 1790 (1850) 

   Defence status: DEFENDED
   Šalak, Boris (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Apelační soud v letech 1749 až 1790 (1850) Vedoucí práce: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Konzultant: PhDr. Klára Woitschová, PhD. Tato práce pojednává o vývoji Apelačního soudu v Praze v období osvíceného a policejního absolutismu. ...
  • Apelační soud v Praze ve druhé polovině 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šalak, Boris (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 11. 2011
   rigorózní práce Apelační soud v Praze ve druhé polovině 18. století Vedoucí práce: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Konzultant: PhDr. Klára Woitschová, PhD. Tato práce pojednává o vývoji Apelačního soudu v Praze v období osvíceného ...
  • Cestovní průvodce po Praze, 1789 - 1914: produkce, aktéři, kolektivní paměť. 

   Defence status: DEFENDED
   Pojar, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   (česky) Předkládaná studie analyzuje cestovní průvodce po Praze, vzniklé v průběhu "dlouhého" 19. století. Vývoj cestovních průvodců ve sledované době, s ohledem na jejich autory i předpokládané adresáty, nejprve zasazuji ...
  • Cesty cisterciáckých opatů z Čech na generální kapituly v Cîteaux v letech 1765-1771 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Následující práce si klade za cíl vytěžit nejzajímavější informace z trojice cestovních deníků, dochovaných ve fondu Cisterciáci Osek Státního oblastního archivu v Litoměřicích, a zařadit tyto deníky do kontextu situace, ...
  • České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů za převora Michaela Ferdinanda z Althanu. 

   Defence status: DEFENDED
   Otradovec, Tomáš Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů za převora Michaela Ferdinanda z Althannu. Snaží se popsat správní vývoj řádu od středověku do konce 18. století. První část diplomové ...
  • Deník Vincence Karla Auersperga z cesty do Velké Británie roku 1837 

   Defence status: DEFENDED
   Rejha, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   (česky) Tato diplomová práce představuje cestovní deník knížete Vincence Karla Auersperga z jeho cesty do Velké Británie podniknuté v létě roku 1837 (titul na titulní straně: "Vincenz Carl Fürsten v. Auersperg's Reise nach ...
  • Dějiny kostela a farnosti v Želině do roku 1784 

   Defence status: DEFENDED
   Zich, Leoš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá dějinami kostela sv. Vavřince v Želině do roku 1784. Cílem celé práce je podat co nejúplnější řadu duchovních správců kostela. Středověké období je zpracováno na základě edic pramenů a literatury. ...
  • Farářské relace z radonického vikariátu z let 1676/77 

   Defence status: DEFENDED
   Zich, Leoš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   (in English): The main aim of this diploma thesis is to bring an edition of so called reports of parsons (relationes parochorum) of Radonice vicarage from the years 1676/77. In connection with that the thesis describes the ...
  • František Filip ze Šternberka jako císařský vyslanec v Polsku a Sasku v letech 1749 - 1764 

   Defence status: DEFENDED
   Ansorgová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The main aim of this thesis is to introduce personality and works of imperial diplomat Franz Philip of Sternberg, who was appointed as imperial plenipotentiary at the court of Augustus III in 1749 and who spent there fifteen ...
  • Friedrich Wilhelm Haugwitz a reforma veřejné správy v habsburské monarchii v letech 1740 - 1765 

   Defence status: DEFENDED
   Haugwitz, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá Friedrichem Wilhelmem hrabětem von Haugwitz, jeho původem a neocenitelným přínosem pro státní správu v období tereziánských reforem. Cílem této práce je nejen popsat osobnost a zásluhy státního ...
  • Heřman Jakub Černín v Římě ve světle svého cestovního deníku (1679-1680) 

   Defence status: DEFENDED
   Tesaříková, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Domnívám se, že cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z Chudenic se řadí k významným pramenům osobní povahy konce 17. stol. Dává badateli možnost získat představu o každodenní realitě kavalírských cest, o osobnosti pisatele, ...
  • Historické motivy v českém barokním kazatelství 

   Defence status: DEFENDED
   Zilynská, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Užívání historických motivů v českých barokních kázáních souvisí s dobovou představou o tom, že starobylá tradice je zárukou kvality. V kázáních pronesených v klášterech se to projevuje poukazy na zakládací legendy těchto ...
  • "I přišli k nám tito soldáti..." Město Slaný za třicetileté války optikou pramenů městské kanceláře. 

   Defence status: DEFENDED
   Kmochová, Romana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Život obyvatel středočeského města Slaný ovlivňovali v průběhu třicetileté války podobně jako život v jiných středoevropských městech v této době zejména vojáci a jednotlivé válečné události. Výrazné změny do jejich životů ...
  • Itinerarium tepelského premonstráta Caspara Johannese Norberta Brandla z let 1707-1710 jako pramen k církevním a politickým dějinám střední a východní Evropy v době velké severní války 

   Defence status: DEFENDED
   Kulová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření komentované kritické edice zmíněného latinského pramene, jeho popis a rozbor jednotlivých částí díla. Stejně významnou součástí je také alespoň částečné sestavení životních ...
  • Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově: prameny k pomníku od Bohumila Kafky 

   Defence status: DEFENDED
   Hylmarová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje dějinám a vzniku pomníku Jana Žižky na Vítkově. Analýza a interpretace pramenů se týká hlavně období v letech 1932-1938. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První z nich představuje ...
  • Kanonie Cyriaků (křižovníků s červeným srdcem) na Starém Městě pražském v letech 1628-1729 

   Defence status: DEFENDED
   Jiřinec, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Studium raně novověkých církevních dějin a zvláště období pobělohorské rekatolizace bylo v minulosti příliš často ovlivňováno nebo přímo určováno světonázorově ideovými a nacionálními postoji a politickými tlaky. Pojetí ...
  • Knihy finančních příkazů rady Starého Města pražského z let 1656-1677 a systém městského hospodářství po třicetileté válce 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cílem předkládané práce je především postihnout obraz městského hospodářství v době po třicetileté válce, jeho poválečného stavu a následného vývoje během zmíněného dvacetiletého období. Přitom mi jde výhradně o obecní ...
  • Knihy finančních příkazů rady Starého Města pražského z let 1656-1677 a systém městského hospodářství po třicetileté válce 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 2. 2008
   The purpose of this paper is to introduce books of financial orders of Prague Old Town Council from 1656 - 1677 (1678) as a unique historical source for studying expenses of the municipality. These books are higly significant ...
  • Komunikace města Kouřimi s apelačním soudem v letech 1548-1568 

   Defence status: DEFENDED
   Čadová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Předmětem předkládané diplomové práce je sledování vzájemné komunikace mezi královským městem Kouřim a apelačním soudem, jakožto nově zřízenou odvolací instancí, po dobu prvních dvaceti let jeho existence, tedy v letech ...
  • Konvent bosých augustiniánů ve Lnářích. Jeho dějepisci a jeho stavební a umělecký vývoj, 1684-1745. 

   Defence status: DEFENDED
   Šmilauerová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce pojednává o historii konventu bosých augustiniánů ve Lnářích v letech 1684-1745. Zvláštní pozornost je věnována vztahům mezi konventem a rodinou fundátora či dochovaným památkám na lnářské řeholníky z doby ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV