• Adopce dětí minoritního původu 

   Defence status: DEFENDED
   Šatrová, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Ve své diplomové práci jsem se pokusila popsat švédský systém osvojování dětí minoritního původu jako inspiraci pro české prostředí, v kterém tato tématika stále ještě nemá zázemí. Česká republika je v mnoha ohledech stále ...
  • Hodnotová orientace, materialismus a kvalita života českých studentů v závislosti na socioekonomickém statusu rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Bariekzahyová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This study is focused on findings distinctions in value priorities, materialism and subjective well-being of Czech students in relation to the differences in socio-economic status of their family. The theoretical part of ...
  • Interkulturní psychologie.Kulturologický příspěvek k vybraným tématům. 

   Defence status: DEFENDED
   Cerha, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Cílem diplomové práce s názvem Interkulturní psychologie, Kulturologický příspěvek k vybraným tématům, je blíže představit obory kulturní psychologie a interkulturní psychologie v českém prostředí. Práce se dále věnuje ...
  • Intimita jako jedna ze základních komponent partnerského vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Haubertová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 2. 2021
   Disertační práce se zaměřuje na prototypickou analýzu partnerských interakcí. Teoretická část staví na množství poznatků z řady zejména zahraničních zdrojů. Nabízí přehled mnoha důležitých témat spojených s intimitou. V ...
  • Jak forma rodinného prostředí ovlivňuje dospívání dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Budková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Obecně cílem mé práce bylo poukázat na zásadní problémové faktory v rodinách vyrůstajících dětí. Pozorovat trápící se děti je jedním z nejsmutnějších pohledů, jakým můžeme v běžném životě čelit. Celkově vzato je Česká ...
  • Konzumní společnost, materialistická hodnotová orientace a kvalita života 

   Defence status: DEFENDED
   Rendlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 12. 2006
   Práce je věnována srovnání hlavních pojetí materialismu ve společenských vědách tak, jak byly formulovány v pracích Ronalda F. lngleharta, Russela Belka, Marshy L. Richinsové a představitelů "rochesterské školy" Edwarda ...
  • Kultura a migrace: český vojenský pozorovatel a zahraniční mise 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Disertační práce se zaobírá problematikou vztahu kultury, osobnosti a migrace. Téma je rozpracováno v kontextu působení českých vojenských pozorovatelů v zahraničních misích. Sestává se z části teoretické a empirické. ...
  • Kvalita života a materialistická hodnotová orientace 

   Defence status: DEFENDED
   Rendlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 12. 2014
   Výsledky empirických výzkumů shodně ukazují, že důraz na materialistické hodnoty negativně koreluje s kvalitou života jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni společnosti. Cílem této dizertační práce je přispět k hlubšímu ...
  • Manipulace v reklamě 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Bakalářská práce se zaměřuje na způsoby manipulace v reklamě. Vychází z poznatků psychologie, sociologie a především neuromarketingu. Popisuje model přijetí reklamního sdělení. Tento proces zahrnuje učení a zapamatování, ...
  • Materialistická hodnotová orientace a kvalita života 

   Defence status: DEFENDED
   Rendlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   Práce je věnována srovnání hlavních pojetí materialismu ve společenských vědách tak, jak byly formulovány v pracích Ronalda F. Ingleharta, Russela Be1ka a Marshy L. Richinsové. Ronald F. Inglehart vnesl do západní společenské ...
  • Motiv spravedlnosti a jeho sociálně-psychologické koreláty 

   Defence status: DEFENDED
   Homolová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na sociálně psychologické souvislosti motivu spravedlnosti. Cílem je nastínit, jak motivace spravedlností souvisí se sociálním kontextem, zejména se sociálně-ekonomickým statusem, sociální ...
  • Od společenských her k teambuildingu 

   Defence status: DEFENDED
   Mikoláš, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Nástin vývoje a historie společenských her. Zmapování současné situace na poli společenských her. Kulturní, sociální a psychologické aspekty hraní společenských her. Obhajoba stanoviska, že společenské hry nejsou okrajovým ...
  • Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu - směrem od sociální reprodukce k hledání zdrojů mezigenerační vzestupné sociální mobility. 

   Defence status: DEFENDED
   Bariekzahyová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   TITLE: The personality of the individual in the process of attaining social status - from social reproduction to identification of the sources for intergenerational upward social mobility. AUTHOR: Tereza Bariekzahyová ...
  • Poruchy přijímání potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Antelmanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   The bachelor thesis introduces the issue of eating disorders. Interdisciplinary approach makes the effort to form a coherent view on the issue in the context of medical, psychological and sociocultural primarily. The first ...
  • Problematika implicitních a explicitních postojů (na příkladu postojů Čechů k Romům) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Radová, Lia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   This text is concerned with racial attitudes and their studies. The theoretical part points at variety in understanding of the term of "attitude" and its elements. Above all it is focused on distinction of categories of ...
  • Problematika implicitních a explicitních rasových postojů (na příkladu postojů Čechů k Romům) 

   Defence status: DEFENDED
   Radová, Lia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Práce se zabývá rasovými postoji a jejich studiem. Teoretická část poukazuje na rozmanitost v chápání pojmu postoj a jeho složek. Především se zaměřuje na rozlišení kategorie implicitní a explicitní postoje. Problematiku ...
  • Reklamní spot jako prostředek enkulturace. Působení reklamních spotů na studenty vysokých škol v ČR. 

   Defence status: DEFENDED
   Kamarytová, Bára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Bakalářská práce se věnuje kulturologické analýze reklamního spotu jako prostředku enkulturace, procesu osvojení sociokulturních regulativů, idejí a artefaktů dané kultury. První část vymezuje pojem enkulturace a reklamní ...
  • Schizofrenik v sociálně kulturním prostředí - jeho výtvarný projev a vnímání světa 

   Defence status: DEFENDED
   Brichcínová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Tato práce představuje pojednání o schizofrenii, jednom z nejzávažnějších onemocnění, které ovlivní člověku život ve všech jeho oblastech. Předkládám sumu informací o příčinách vedoucích ke vzniku onemocnění. Odpovídá m ...
  • Stres jako adaptační mechanismus a kulturní konstrukt 

   Defence status: DEFENDED
   Lesse, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato bakalářská práce představuje problematiku stresu. Z různých úhlů pohledu je zde snaha o vytvoření celistvého obrazu tohoto fenoménu, jak v kontextu věd přírodních, tak i společenských. Z hlediska struktury je práce ...
  • Vliv divadelního kostýmu na herce 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Vývoj divadelních kostýmů nelze oddělit od vývoje civilního odívání. Nejvýznamnějším obdobím v historii divadelních kostýmů je antické Řecko. Všechny další etapy z něj vycházely nebo čerpaly inspiraci. Doba renesance se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV