• Atomární analýza jako nástroj pochopení myšlenkových operací žáků 

   Nuslová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Anotace: Diplomová práce má experimentální charakter s možným výstupem do učitelské praxe. Zabývá se aplikací teorie grafů do didaktiky matematiky. Stručně představuje různé typy úloh využívající teorie grafů a detailněji ...
  • Budování představ čísla do 100 

   Panovská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá porozumění číslům u žáků třetí třídy pražské základní školy. Pro výuku byly kromě učebnice Prodos využívány náměty z řady Fraus, která je zaměřena na rozvoj porozumění matematice. Během roku a půl ...
  • Cesty učitele ke konstruktivistickým přístupům 

   Hanušová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Jak účinně bojovat proti formálním znalostem žáků v matematice? Paralelně s tímto bádáním vstupovaly do mé práce i přidružené problémy, zejména: 1. Jaké jsou klady, jaké zápory a jaká jsou úskalí konstruktivistického ...
  • Činnost kolektivu třídy při poznávání matematiky (Studie o edukačním stylu VOBS) 

   Peclinovská, Sylva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 2. 2016
   Práce pojednává o kvalitativním výzkumu. Cílem výzkumu je na konkrétním příkladu řešení problému sudosti nuly poznávat objevitelský proces třídy z hlediska jednotlivců, skupin i celého kolektivu v rozvinuté třídní diskuzi. ...
  • Číselné vztahy u žáků třetího ročníku 

   Kosová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Tato práce je průřezem mého zkoumání myšlení žáků v prostředí čísel, vnímaného prostřednictvím jejich pohybů očí, rukou a jiných gestikulačních projevů spojených s doprovodným ústním komentářem. S odhalováním číselných ...
  • Grafy v didaktice matematiky 

   Lacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Diplomová práce má experimentální charakter s možným výstupem do učitelské praxe. Zabývá se aplikací teorie grafů do didaktiky matematiky. Stručně představuje různé typy úloh využívající teorie grafů a detailněji se zaměřuje ...
  • Klasifikační postupy při řešení úloh 

   Kabíčková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   This thesis makes the intersection of my getting aquainted with the principle of classification and marking mathematical tasks. It is the first time I have met the methods of marking within the mathematical project thanks ...
  • Komparace žákovských strategií řešení slovních úloh 

   Králová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Dizertační práce se zabývá potenciálem slovní úlohy a komparacemi žákovských řešitelských procesů u slovních úloh. Teoretická část vychází z vymezení pojmu "problém", kde se čtenář stručně seznámí s náhledy základních ...
  • Krychlová tělesa - didaktické využití 

   Spilková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Předkládaná diplomová práce je věnována tématu krychlových těles a jejich využití v hodinách matematiky. Těžištěm práce jsou individuální experimenty a jejich analýza. Větší část experimentů byla provedena v anglickém Derby ...
  • Od žákyně k učitelce na hodinách matematiky 

   Mudrová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   V diplomové práci na téma "Od žákyně učitelce na hodinách matematiky" se snažím mapovat svou vlastní zkušenost s matematikou a učitele, kteří mi matematiku předkládali. Dále se zabývám zkoumáním kognitivních procesů žáků ...
  • Operátorové myslenie 

   Ruppeldtová, Janka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   6. Závery V závere struène podávame zhrnutie výsledkov práce v oblasti teórie a praxe, a taktiež možné smerovanie ïal¹ieho výskummu s cieµom hlb¹ie preniknú» do problematiky operátorov ého myslenia jedincov. V duchu súèasných ...
  • Prostorová představivost a orinetace v prostoru 

   Durník, Eduard (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá oblastí orientace v prostoru a prostorovou představivostí u žáků prvního stupně základní školy. Snaží se vytyčit základní pojmy této tématiky a přibližuje domácí i zahraniční tendence, které ...
  • Prostředí výstaviště a Parkety na prvním stupni ZŠ 

   Elišková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 5. 2009
   Prostředí Výstaviště a Parkety na prvním stupni ZŠ: Rozpracování obou prostředí z hlediska matematického i didaktického, příprava a realizace experimentů, jejich evidence a analýza, zkušenosti, možnosti aplikací.
  • Představy zlomků u žáků ve věku 9-13 let 

   Langerová, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Diplomová práce s názvem "Představy zlomků u žáků ve věku 9- 13 let" se zabývá učivem tématického celku Zlomky převážně na 1.stupni ZŠ. Obsahuje experimenty se zaměřením na porozumění zlomkům, které jsou realizované na ...
  • Úlohy s antisignálem pro žáky 1. stupně ZŠ 

   Chaloupková, Sylva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 5. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku slovních úloh pro žáky na 1. stupni základní školy, konkrétně na slovní úlohy s antisignálem. Často se ve slovních úlohách vyskytne slovo, jež poukazuje na operaci, kterou je ...
  • Výukové a diagnostické možnosti prostředí Pavučiny u žáků ve věku 1. a 2. třídy ZŠ 

   Harcubová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 5. 2009
   Práce je komplexním obrazem zatím málo rozšířeného, avšak velmi podnětného a motivujícího prostředí Pavučiny. Na základě autorčina bezmála dvouletého vlastního objevování prostředí a uskutečněných experimentů se žáky 1. a ...
  • Výukové a diagnostické možnosti prostředí Pavučiny u žáků ve věku 3. a 4. třídy ZŠ 

   Fialová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 5. 2009
   Práce představuje výsledky zkoumání matematického prostředí Pavučiny ve 3. a 4. ročníku ZŠ. První kapitola vymezuje prostředí pavučin z matematického hlediska, kapitola druhá se zabývá didaktickým využitím pavučin. Následující ...
  • Výukové a diagnostické možnosti prostředí Sčítací trojúhelníky u žáků na 1. stupni 

   Žáková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 5. 2009
   Kvalitativní výzkum prostředí součtových trojúhelníků založený na experimentu. Zadání parametrů náročnosti úlohy, popis a analýza řešitelských strategií, charakteristika a analýza chyb, reedukační postupy. Zpracování tématu ...
  • Zkušenosti učitele se změnou přesvědčení o vyučování matematice 

   Hlavatá, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   Zkušenosti učitele se změnou přesvědčení o vyučování matematice Abstrakt: Cílem této diplomové práce je monitorování změny edukačního stylu učitele. Změna je popisována na bezmála roční osobní zkušenosti učitelky prvního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV