• Aktivierende Methoden als Schlüssel zur effektiven Beherrschung der Grammatik in der Erwachsenenbildung 

   Mašková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím aktivizačních metod při pochopení a osvojení daných gramatických jevů ve výuce němčiny dospělých se zřetelem na výuku ve firemních kurzech. Studenti firemních kurzů mají svá ...
  • Eine Analyse der Phraseme mit den Komponenten "Erde", "Feuer", "Wasser" und "Luft" im Parallelkorpus InterCorp und im deutsch-tschechischen phraseologischen Wörterbuch 

   Hamáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   (česky) Tato práce se zabývá zpracováním vybraných frazémů s komponenty země, oheň, voda a vzduch v německo-českém frazeologickém slovníku a porovnává zde uvedené údaje s autentickými doklady z Českého národního korpusu. ...
  • Beitrag der Dramapädagogik zum DaF-Unterricht bei lernschwachen Schülern. Ein Aktionsforschungsprojekt. 

   Melicharová, Vanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Keywords action research, drama-based pedagogy, holistic pedagogy, activity based teaching, learning disabilities Abstract The thesis deals with the process of pedagogical qualitative action research and its results. The ...
  • Die Farbe "blau" in komparativen Phraseologismen aus korpuslinguistischer und lexikographischer Sicht 

   Horová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem předložené práce je zjistit zastoupení komparativních frazeologismů modrý jako … v německém korpusu DeReKo a jejich možných českých ekvivalentů v Českém národním korpusu. Dále je provedena analýza z formálního, ...
  • Die Farbe "schwarz" in Phrasemen. Eine kontrastive Analyse. 

   Lukašiková, Evženie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem kontrastu frazémů s komponentou černý v českém a německém jazyce. V první, teoretické části jsou osvětleny základní pojmy a problematické oblasti frazeologie, jenž jsou relevantní pro ...
  • Freies Schreiben im Unterricht Deutsch als Fremdsprache 

   Střídová, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Klíčová slova: didaktika - výuka němčiny jako cizího jazyka - komunikativní kompetence - volné psaní Abstrakt: Cílem předložené diplomové práce je upozornit na důležitou úlohu volného psaní ve výuce němčiny jako cizího ...
  • Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Forschung 

   Drobník, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   (česky) Tématem bakalářské práce je pravopis původem francouzského v současné němčině. Vybrané galicismy byly podrobeny kvantitativní korpusové analýze, jejímž výstupem jen nejen frekvenční seznam lexémů, ale i soupis ...
  • Korpuslinguistische Untersuchung ausgewählter Zweifelsfälle im Deutschen 

   Stehlik, Dijana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá spornými jazykovými případy. Předmětem analýzy jsou modální slova, která mají částečně podobný tvar. Celkem se provádí tři analýzy. Zkoumané slovní páry jsou: zweifellos - zweifelsohne, ...
  • Phraseme des Wirtschaftsdeutschs in den publizistischen Texten 

   Rolfová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou frazémů hospodářské němčiny: černá čísla a červená čísla a jejich, v publicistických textech zachycených, variant sloves. Cílem předložené práce je konfrontace těchto frazémů a ...
  • Phraseologie in den Wörterbüchern und im Korpus. Eine Fallstudie. 

   Macháčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This work deals with the fixed expressions and idioms and their lexicographic description under the influence of the corpus research. The aim of this work is to analyse and to compare the information about the form, meaning ...
  • Phraseologismen in der Erzählung "Buchmendel" von Stefan Zweig und in ihrer tschechischen Übersetzung 

   Kyselová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivním srovnáním českých a německých frazeologismů v povídce Stefana Zweiga "Knihomol" a jejím českém překladu. Vedle teoretického popisu frazeologizmů, jejich charakteristických znaků ...
  • Phraseologismen mit der Komponente "Fisch" - eine Korpusanalyse 

   Křesťanová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Cílem této práce je analýza frazémů s komponentem Fisch. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce pojednává o frazeologické terminologii a frazémech obecně. V praktické části práce je analyzována formální a ...
  • Vergleich der Ergebnisse der Kookkurrenzdatenbank (CCDB) und der Kookkurrenzanalyse 

   Křesťanová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This paper deals with corpus linguistics. There are two applications under its scrutiny. Both of these applications are processing data from the corpus DeReKo via corpus-driven approach. It is a co-occurrence analysis and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV