• Adaptační proces anesteziologických sester z pohledu školitele 

   Defence status: DEFENDED
   Husová, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Introduction: The transitional process is completed by all new employees with a view to the fastest and the most effective involvement in a complete work process of an organization. Also new employees, who start working ...
  • Bezpečnostní proces v anesteziologické a perioperační péči 

   Defence status: DEFENDED
   Benáková, Miluše (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Bezpečí pacienta na operačním sále je jednou z nejvyšších priorit v anesteziologické a perioperační péči. Pacient v perioperační péči je vlivem podané medikace a samotným operačním výkonem výrazně ohrožen na bezpečnosti. ...
  • Doporučené postupy péče o rány 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikánová, Markéta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Tématem této bakalářské práce jsou ,,Doporučené postupy péče o rány". Bakalářská práce je zaměřena na akutní a chronické rány. Následně byly stanoveny níže uvedené cíle. Hlavním cílem výzkumu bylo zhodnotit soudobou praxi ...
  • ECMO ve Fakultní nemocnici Plzeň 

   Defence status: DEFENDED
   Zlochová, Lada (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na metodu extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) u dospělých pacientů ve Fakultní nemocnici Plzeň, která se zde rutinně používá od roku 2011. Teoretická část přináší ucelený přehled o ECMO ...
  • Efektivita edukace dětských pacientů s vrozenou deformitou hrudní stěny ve FN Motol 

   Defence status: DEFENDED
   Popková, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Hlavním cílem této práce bylo posoudit efektivitu edukace dětských pacientů s vrozenou deformitou hrudní stěny ve FN Motol pro výkon MIRPE (Minimally invasive Pectus Excavatum), korigující vrozenou deformitu hrudní stěny ...
  • Faktory ovlivňující fluktuaci sester v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Sedešova, Julie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Úvod do problematiky: Nedostatek sester je celosvětovým problémem s multifaktoriální povahou, na němž se ve velké míře podílejí demografické změny světové populace. Do budoucna lze předpokládat prohlubující se nerovnováhu ...
  • Kontrola hladiny glykémie sestrou u kriticky nemocných v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Daniela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá kontrolou hladiny glykémie u kriticky nemocných v intenzivní péči se zaměřením na hyperglykémii kriticky nemocných a její možnou terapii v rámci kompetencí ošetřovatelského zdravotnického personálu. ...
  • Management postupu léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody ve vztahu k mediánu "Door-to-Needle Time" 

   Defence status: DEFENDED
   Žák, Radek (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá částí léčebného procesu u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Konkrétně zkoumá časový interval od vstupu pacienta do zdravotnického zařízení po zahájení léčby intravenózní ...
  • Motivace a postoje studentů ke studiu u navazujícího magisterského programu Intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Valachová, Ľubica (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Diplomová práce řeší problematiku percepce kvality studia u současných i bývalých studentů navazujícího magisterského programu Intenzivní péče (NMgr. IP) na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) ve vztahu k ...
  • Motivační a demotivační faktory pro setrvání na pracovišti intenzivní péče v profesi sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Trojáková, Miluše (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   The profession of a general nurse is a specific job with high demands. At present, recruiting and retaining general nurses is an urgent and fundamental problem not only in the Czech Republic but also worldwide. The extent ...
  • Motivační a demotivační faktory při výkonu povolání všeobecné sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Hanousková, Jindřiška (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Bakalářská práce se zabývá motivačními a demotivačními faktory, které ovlivňují práci všeobecných sester a jejich spokojenost. Cílem výzkumu je zmapování motivačních a demotivačních faktorů, které ovlivňují pracovní výkonnost ...
  • Možnosti prevence katetrových sepsí během hospitalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Slavkovská, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie vedomostí sestier v prevencii vzniku katétrových sepsy. Cieľom práce bolo zistiť odborné vedomosti v prevencii vzniku katétrových sepsy u sestier pracujúcich na jednotkách intenzívnej ...
  • Možnosti prevence nozokomiálních nákaz močového ústrojí na oddělení dlouhodobé intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Jánská, Pavla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá infekcí mo ových cest a jejich preventivním opat eními, která m žeme poskytnout p i realizaci ošet ovatelské pé e o pacienta s mo ovým katétrem. V teoretické ásti práce jsou zahrnuty kapitoly o ...
  • Opatření při poskytování ošetřovatelské péče v prevenci ventilátorové pneumonie 

   Defence status: DEFENDED
   Kukol, Václav (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   The thesis is focused on ventilator-associated pneumonia and its possible preventive measures during nursing care. In the theoretical part of the work we have included chapters on nosocomial infections emphasizing on the ...
  • Ošetřovatelská péče o cévní vstupy se zaměřením na prevenci katetrových sepsí 

   Defence status: DEFENDED
   Prošková, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Ensuring the bloodstream is one of the most frequently indicated invasive procedures, especially in the pre-hospital emergency and intensive care. All invasive inputs are nowadays an integral part of intensive care. Despite ...
  • Ošetřovatelská péče o pacientku s postpunkční cefaleou v porodnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Drahokoupilová, Milada (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   O tématu mé bakalářské práce rozhodla má profese anesteziologické sestry na Gynekologicko-porodnické klinice, kde přicházím do kontaktu s bolestí rodiček velmi často. Snahou zdravotnického personálu je ulevit rodičkám od ...
  • Ošetřovatelská péče u pacienta s torakoabdominálním aneuryzmatem 

   Defence status: DEFENDED
   Holanová, Marcela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   (ČJ) V mé bakalářské práci se zabývám problematikou torakoabdominální výdutě aorty (TAAA). Je to velmi závažné onemocnění sestupné aorty, které vzniká zeslabením, nebo poškozením cévní stěny a může ohrozit pacienta na ...
  • Péče o pacienta kolonizovaného rezistentními mikrobiálními kmeny 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Stanislava (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato diplomová práce je zaměřena na komplexní ošetřovatelskou péči o pacienta kolonizovaného rezistentními mikrobiálními kmeny. V teoretické části jsou popsány významné události z historie, současná problematika léčby ...
  • Prevence hypotermie v perioperačním období 

   Defence status: DEFENDED
   Miketová, Štěpánka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Perioperační hypotermie je definována jako pokles teploty tělesného jádra pod 36řC. Je spojována s nárůstem perioperačních komplikací a následně prodlouženou hospitalizací. Cílem této diplomové práce je analýza opatření, ...
  • Prevence komplikací u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami 

   Defence status: DEFENDED
   Trojáková, Miluše (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Závěrečná práce se zabývá problematikou zajištění dýchacích cest orotracheální a tracheostomickou kanylou. Pacienti, u kterých jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci, mají dýchací cesty zajištěny převážně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV