• Akční výzkum: Zkoumání organizační kultury jednoho univerzitního ústavu jako předpoklad pro zdárné implementace změn v budoucnosti 

   Čajko Eibichtová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   V teoretické části diplomové práce jsou představeny základní poznatky týkající konceptu organizační kultury, které jsou následně uvedeny do vztahu s managementem a vedením organizací. Zvláštní kapitola je potom zaměřena ...
  • Analýza studentských praxí v oboru adiktologie 

   Pavlovská, Amalie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 24. 10. 2012
   Praktická výuka (praxe) je důležitou součástí mnoha studijních oborů na terciární úrovni vzdělávání. Vzdělávání v oblastech zdravotnictví i sociální práce, které tvoří základ oboru adiktologie, obsahuje praxi jako nedílnou ...
  • Biografie rodinných a manželských poraden 

   Slavíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Diplomová práce je zaměřena na rodinné a manželské poradny, v současné době zřizované státem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Cílem práce je zmapovat jejich vývoj, s důrazem na období od roku ...
  • Činnosti a potenciál sociálních pracovníků v nemocnicích 

   Ševicová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   This diploma thesis focuses on the medical social work which is known as a subdiscipline of social work. The main goal of this thesis is to show how medical social work looks like these days in a hospitals and what potential ...
  • Dobrovolnictví v terénní práci s uživateli drog - návrh koncepce dobrovolnictví k akreditaci Streetwork. 

   Titmanová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Hlavním tématem práce je vytvoření koncepce dobrovolnictví v sekci Streetwork, která poskytuje služby terciární prevence pro uživatele drog, terénní programy. První oddíl se zabývá obecně fenoménem dobrovolnictví v ČR, ...
  • Dopady supervize na resilienci pracovníků linky důvěry 

   Hermánková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Diplomová práce "Dopady supervize na resilienci pracovníků linky důvěry" přináší výsledky případové studie zaměřené na konkrétní pracoviště linky důvěry. Případem je studium vlivu supervize na zvládání profesní role ...
  • Etická dilemata v sociální práci z pohledu sociálních pracovníků ve veřejné správě (sociálních kurátorů) 

   Volák, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Práce je zaměřena na profesní etiku a dilemata v práci sociálního pracovníka ve veřejné správě/sociálního kurátora pro dospělé. Hlavním cílem bylo odhalit, jaké situace sociální pracovníci ve své práci považují za eticky ...
  • Hodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků 

   Kramešová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   8 Abstract This thesis deal with s periodical evaluation paramedical staff problem s. Find manager and paramedical staff stand and make a suggestion meaningful changes of system evaluation is object of this thesis. Thesis ...
  • Ideál hasiče záchranáře a ideál supervizanta - snášejí se? 

   Majzlíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Mgr. Jana Majzlíková - Ideál hasiče a ideál supervizanta - snášejí se? ABSTRACT The work focuses on the question whether it is appropriate to the environment work with firefighters to implement supervision and, if so, how. ...
  • Individualizace při zajišťování dietního stravování v domovech pro seniory 

   Pechušková, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na individualizaci péče při zajišťování stravování ve třech domovech pro seniory v Jihočeském kraji. Cílem kvalitativního výzkumu bylo odkrýt, jaké jsou možnosti domovů při zajišťování stravování, ...
  • Informační a komunikační technologie v sociálních a zdravotních službách 

   Jakoubek, Rostislav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Diplomová práce pojednává o tom, jak informační a komunikační technologie (dále jen ICT nebo IT) v dnešní době přetváří podobu zdravotních a sociálních služeb. Jsou uvedeny společenské jevy a důvody, které posouvají dnešní ...
  • Informovanost široké veřejnosti o problematice epilepsie v Městské nemocnici v Litoměřicích 

   Karlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 24. 10. 2012
   Téma mé diplomové práce je "Informovanost veřejnosti o problematice epilepsie v Městské nemocnici v Litoměřicích". V teoretické části se zaměřuji na ukotvení pojmu epilepsie, rozdělení epileptických záchvatů, diagnostiku ...
  • Informovanost široké veřejnosti o problematice epilepsie v Městské nemocnici v Litoměřicích 

   Karlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato práce zjišťuje míru informovanosti veřejnosti pohybující se v Městské nemocnici v Litoměřicích o problematice epilepsie. Zjištěné výsledky šetření byly využity jako základ pro vytvoření edukačního nástroje, který byl ...
  • Jak se objevuje téma profesní etiky v procesu supervize v sociálních službách? 

   Konečná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Diplomová práce je zaměřena na téma profesní etiky v sociálních službách a její reflexi v supervizním procesu. Práce je rozdělena na část výkladovou a část výzkumnou a jejím cílem je prozkoumat téma profesní etiky v ...
  • Kompetenční model a další vzdělávání poradců pro volbu povolání na úřadech práce 

   Kovářová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 16. 10. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá oblastí poradenství k volbě povolání na úřadech práce v České republice. Stručně představuje poradenství v této oblasti , jeho charakteristiku , historii , vývoj a institucionální zakotvení. ...
  • Kongruence individuálních a organizačních hodnot 

   Krejčí, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   NÁZEV Kongruence individuálních a organizačních hodnot AUTOR Jiří Krejčí ABSTRAKT Cílem výzkumu bylo za pomoci výzkumných metod a jednotlivých fází akčního výzkumu podpořit reflexi hodnot jednotlivců a hodnot zvolené ...
  • Kreativní techniky v supervizi 

   Merhautová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 25. 10. 2006
   The main aim of my diploma work called "Creative Techniques in Supervision", which is divided into two parts, is creating of a practical manual containing art-therapeutic techniques that can be used in supervision. This ...
  • Křesťanský management v církevních zdravotnických zařízeních 

   Tenčíková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   V práci je hledána odpověď na otázku, zda principy a hodnoty křesťanského řízení mají nějaké jasně vymezené charakteristiky, které je odlišují od obecných principů a hodnot řízení. V praktické části práce je představen ...
  • Kulturně podmíněné rysy řízení s přihlédnutím k vybraným typům organizací 

   Botlíková, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Práce ilustruje univerzálnost přístupu Schwartzovy teorie hodnot ve vztahu ke skupině lidí, jejichž kultura je předmětem zkoumání. Obsahuje výpočet hodnotových profilů celých národů Česka a Finska a hodnotových profilů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV