• Alternativní životní styly mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Hoftová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V mé bakalářské práci jsem se snažila informovat o alternativních způsobech života mládeže. Proč se mladí lidé rozhodnout žít jiným způsobem, než většina společnosti a co takový jiný životní styl obnáší. Zaměřuji se na ...
  • Dělba rolí v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Dufalová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Cílem této bakalářské práce je popsat dělbu rolí v rodině ve třech různých historických etapách - v období preindustriálním, poté v době po průmyslové revoluci a jako poslední je popisována dělba rolí v rodinách v období ...
  • Děti, mládež a televize 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Diplomová práce Děti, mládež a televize (analýza televizních pořadů pro děti a mládež) se zabývá problematikou masové komunikace a masových médií a jejich rolí ve volném čase dětí a mládeže. Těžiště práce spočívá v analýze ...
  • Dopad krize současné rodiny na socializaci dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Votavová, Pavla Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Rodina je základem společnosti a státu. K jejím hlavním funkcím patří funkce biologicko- reprodukční, sociálně-ekonomická, emoční a socializační. Na tuto jednotku působí řada vlivů. I jejich působením již rodina ztratila ...
  • Feminizace školství 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháčková, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Práce pojednává o otázce feminizace ze sociologického a antropologického hlediska a mapuje aktuální stav feminizace školství v České republice jako výsledek antagonismu jistých historických vývojových tendencí a státního ...
  • Gender a management 

   Defence status: DEFENDED
   Dragounová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zaměřuje na genderové aspekty v managementu. Důraz je kladen na roli genderu v managementu, na rozdíly ve slaďování pracovního a soukromého života mužů a žen a z toho vyplývajících ztížených situací ...
  • Globalizace: společensko-politické důsledky činnosti nadnárodních korporací 

   Defence status: DEFENDED
   Koryntová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Diplomová práce " Globalizace: společensko - politické důsledky činnosti nadnárodních korporací " se zabývá rozborem následků aktivit nadnárodně působících společností v procesu globalizace na podkladě soudobé sociologické ...
  • Humanita a demokracie proti nelidskosti a totalitě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Meissner, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   The twentieth century brought with it two periods of totalitarian experimentation that together resulted in the death of millions of people: Fascism in the form of German National Sozialism (Nazism) and Communism in the ...
  • Integrace cizinců do české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Cílem mé diplomové práce je prozkoumání problematiky integrace cizinců do české společnosti. K tomuto účelu zamýšlím použít techniku dotazníkového šetření, spolu s komparací dalších šetření, která byla provedena nevládními ...
  • Mládež a masová média 

   Defence status: DEFENDED
   Johnová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Mužské a ženské role v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Foitová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá rodinou a jejím vlivem na jedince. Zaměřuje se na rozdělení mužských a ženských rolí, snaží se vystihnout jejich vývoj v historických souvislostech. Zabývá se otázkou ženské emancipace, která ...
  • Náboženství a ekonomie v dílech klasiků sociologie 

   Defence status: DEFENDED
   Mitriková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá hledáním vztahu mezi náboženstvím a ekonomií v dílech některých klasiků sociologie. Cílem práce je zjistit zda a do jaké míry se u těchto sociologů oblasti náboženství a ekonomie navzájem ...
  • Postavení a problémy českého učitele v dnešní společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Koukalová, Sylvie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Postavení učitele ve společnosti (mezinárodní srovnání) 

   Defence status: DEFENDED
   Čebišová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Diplomová práce "Postavení učitele ve společnosti (mezinárodní srovnání)" porovnává a analyzuje postavení učitele ve společnosti u nás a ve vybraných zemích. V první části se práce zaměřuje na historický vývoj učitelské ...
  • Religiozita a její vývoj v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Mitriková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Tato práce se zabývá vývojem religiozity v České republice a jejím cílem je podat stručný přehled tohoto dvacetiletého období u nás. V první kapitole se pokouším jako úvod k tomuto tématu nastínit historický kontext, který ...
  • Společensko-politické aspekty vývoje neziskového sektoru v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Ďaďová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 1. 2007
   The first part of this diploma paper concentrates on modern concepts of civil society and definition of nongovernmental sector as an institutionalised part of civil society. In the second part it summarizes the main periods ...
  • Subkultura fotbalových chuligánů: problém současné mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Paseková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá tématem subkultury fotbalových chuligánů. Tato subkultura se stejně jako ostatní mládežnické subkultury vyznačuje přijímáním určitých hodnot, norem a vzorců chování, které jsou jí vlastní. Tyto ...
  • Vývoj českého venkova po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Suchopárová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Tématem mé diplomové práce je český venkov a jeho vývoj především po roce 1989, kdy celá česká společnost procházela obdobím velkých změn. Ve své práci se pokusím sledovat jaký vliv měly tyto změny na venkovské oblasti, ...
  • Vývoj drogové scény v ČR od roku 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Petrnoušková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce "Vývoj drogové scény v ČR od roku 1990" popisuje vývoj výskytu drogového problému převážně mezi mládeží na území České republiky. Dívá se na tento problém z pohledu historického, ekonomického, právního, ...
  • Vývoj ekologického myšlení a ekologických hnutí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Magda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   První desetiletí 21. století, v němž se nyní nacházíme, ukazuje stav ekologického uvažování obyvatel českých zemí jako stabilizovaný. 90. léta minulého století přinesla takřka boom ekologického hnutí v Čechách - po dlouhé ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV