• Aktuální problémy aplikace zásady "ne bis in idem" v trestním řízení 

   Grobelný, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Alternativní tresty se zaměřením na trest domácího vězení 

   Hofrichter, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 1. 2017
   Předmětná rigorózní práce pojednává o alternativních trestech se zaměřením na trest domácího vězení, jenž se stal součástí systému trestních sankcí s účinností nového trestního zákoníku, tj. od 1.1.2010. Cílem práce je ...
  • Alternativní tresty se zaměřením na trest obecně prospěšných prací 

   Staňková, Romana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   86 7. Záv r Celá Evropa se stále potýká s nár stem kriminality, jak tradi ní (násilná trestná innost, drobná trestná innost, trestné iny proti majetku, atd.), tak novodobé související s novými druhy kriminality, jako je ...
  • Criminological aspects of corruption 

   Kurzová, Nora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   92 TEZE - v českém jazyce Vzhledem k tomu, že se domnívám, že pro umožnění relevantního vývoje v rámci kriminologie je vedle sběru dat nejdůležitější těžiště poznávání uloženo v komparatistice a její metodologii, rozhodla ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Pavel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Résumé Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou nového právního institutu v trestním právu procesním, a to "dohodou o vině a trestu". Cílem českého zákonodárce při konstrukci české obdoby jinak tradičně anglosaského ...
  • Dokazování elektronickými důkazními prostředky 

   Klein, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Tato práce se zabývá procesními otázkami zajištění a provádění elektronických důkazů v trestním řízení. Elektronické důkazy jako produkt užívání moderních zařízení ...
  • Domácí násilí 

   Řehořová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 3. 2013
   Domácí násilí Předkládaná rigorózní práce se věnuje fenoménu domácího násilí, a to z hmotněprávního, procesněprávního i kriminologického hlediska. V úvodní části definuje specifika domácího násilí, jeho znaky a formy. ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Prudilová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   1 Summary The topic of the diploma thesis is "Domestic violence and its prevention". The thesis is therefore divided into two parts - the first part dealing with the phenomenon of domestic violence and the second one focused ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Polenová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Název práce: Domácí násilí a jeho prevence Resumé Cílem této práce je vymezit problematiku domácího násilí, nastínit základní charakteristiku jeho podstatných aspektů a přiblížit preventivní opatření ochrany proti domácímu ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Kudělková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 2. 2013
   Resumé Domácí násilí a jeho prevence Tato diplomová práce se zabývá problematikou domácího násilí a jeho prevence. Cílem práce je analyzovat instituty, které poskytuje český právní řád k ochraně před domácím násilím. Práce ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Kubátová, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Resumé Tématem této diplomové práce je domácí násilí a jeho prevence. Domácí násilí se vyskytuje ve společnosti od nepaměti, nicméně až v poslední době se stalo součástí veřejných diskuzí. Domácí násilí již není ryze ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Tichý, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 4. 2015
   Resumé Tématem předkládané diplomové práce je "Domácí násilí a jeho prevence". Domácí násilí je celospolečenský problém provázející společnost odedávna. Dlouhou dobu byl tento jev chápan společností jako ryze soukromá ...
  • Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemků jako přípustný zásah do ústavně zaručených práv a svobod 

   Děček, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 3. 2017
   Tématem této rigorózní práce jsou dva důležité instituty trestního řízení a to domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor, tedy úkony orgánů činných v trestním řízení, při kterých legálně dochází k zásahu do nedotknutelnosti ...
  • Dopravní kriminalita a její prevence 

   Jelínková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 4. 2009
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Briaský, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Europeizace trestního práva 

   Polách, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Europeizace trestního práva Tato práce se zabývá europeizací trestního práva. Jde o téma široké, proto je hlavní důraz kladen na vybrané otázky europeizace trestního práva procesního. V úvodu práce jsou představeny některé ...
  • Formy trestné činnosti páchané organizovaným zločinem 

   Hamouz, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   106 Abstrakt v českém jazyce Cílem této práce bylo zmapovat spektrum trestných činů a dalších kriminálních jednání, kterých se dopouští pachatelé organizovaného zločinu. Členové a podporovatelé zločineckých organizací ...
  • .Hospodářská kriminalita a její prevence 

   Mišianik, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
   Cílem této práce je rozebrat pojem hospodářská kriminalita v celé jeho šíři. Důvodem, proč jsem si vybral toho téma, je jeho mezinárodní nebezpečí a výše škod působených touto trestnou činností. O tomto tématu je debatováno ...
  • Hospodářská trestná činnost zaměřená na veřejné zakázky 

   Pohorský, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   - 101 - Resumé V této práci jsem se zabýval problematikou hospodá ské trestné innosti se zam ením na ve ejné zakázky. V práci je podrobn rozebrána historie ve ejných zakázek a jeho vlivu na ádné a hospodárne využití ve ...
  • Institut organizované zločinecké skupiny v kontextu trestního zákoníku a judikatury 

   Kohút, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Shrnutí Předkládaná diplomová práce si klade za cíl představit institut organizované zločinecké skupiny z hlediska účinné právní úpravy a navrhnout možná legislativní řešení do budoucna. K naplnění tohoto cíle bylo nutné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV