• Autotrofní a heterotrofní respirace půd 

   Kopecký, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Cílem této studie je popsat autotrofní a heterotrofní respiraci půd na rekult ivo vaných a nerekult ivo vaných plochách poblíž Soko lova (Česká republika) po mocí jeden rok dlouhého výzku mu na výsypkách a záro ve ň přinést ...
  • Behaviorální principy termoregulace mravenců rodu Formica 

   John, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Bilance biogennich prvků rekultivovalých a nerekultivovaných výsypek 

   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Těžba nerostných surovin vede k devastaci krajiny a cílem rekultivačních snah je proto obnova ekosystémů. Náš výzkum probíhal na hnědouhelných výsypkách Sokolovska, kde jsme porovnávali dvacetileté plochy ponechané spontánní ...
  • Biomasa vegetace různě starých rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek 

   Dvorščík, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Tato diplomová práce je zpracována jako část komplexního výzkumu sukcese na Podkrušnohorské výsypce u Sokolova (severo-západních Čechy, GPS: 50ř13'34.695"N, 12ř42'6.627"E). Cílem této práce je popsat vývoj množství biomasy ...
  • Biotické interakce v půdě a jejich význam pro tok organické hmoty v půdě 

   Radochová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Práce přináší stručný přehled hlavních skupin půdních organismů. Detailně si pak všímá jejich potravních a nepotravních interakcí, které se podílejí na dekompozici organické hmoty. Dále popisuje jeden z velmi důležitých ...
  • Bioturbace a její význam při tvorbě půd 

   Burešová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Bioturbační činnost na degradovaných půdách může podnítit kolonizaci území rostlinami a živočichy, kteří pozitivně působí na půdní vlastnosti a vedou tak půdu k regeneraci. Zhoršené podmínky panují v místech, kde abiotické ...
  • Distribuce abundance a biomasy společenstev mravenců na ekologických gradientech 

   Hovorková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
  • Faktory ovlivnijící prostorové rozmístění mravenišť mravenců druhu Formica polyctena 

   Zeman, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Bylo sledováno rozmístění hnízd ve velkém komplexu navzájem příbuzných hnízd Formica polyctena na lokalitě Polánka u Mladé Vožice. V GISu byly studovány faktory ovlivňující prostorové rozmístění mravenišť mravenců druhu ...
  • Faktory ovlivňující prostorové rozmístění a velikost mravenišť lesních mravenců (Formica rufa group) 

   Zeman, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Faktory ovlivňující sekvestraci uhlíku na výsypkách 

   Vindušková, Olga (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
  • Faktory ovlivňující šíření buku lesního (Fagus sylvatica) na výsypce 

   Vobořilová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Byl sledován vliv stávající vegetace, vzdálenosti od severního okraje výsypky, okusu zvěří, nerovnosti terénu a pH půdy na uchycení buku lesního (Fagus sylvatica) na Velké podkrušnohorské výsypce (50ř14'09 S, 12ř39'05 V). ...
  • Faktory ovlivňující šíření dubu letního na výsypce po těžbě uhlí 

   Janoušová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Studie probíhala na Podkrušnohorské výsypce (50ř14'09 S, 12ř39'05 V) na Sokolovsku. Bylo zde sledováno několik faktorů, které ovlivňují šíření dubu letního: vzdálenost od diaspor, typ stanoviště sukcese nebo olšinová ...
  • Faktory ovlivňující uchycení vegetace během sukcese v čedičových lomech 

   Petrů, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Mining and construction industry is a major environmental disturbance creating habitats with extremely coarse material: gravel, cobbles and boulders. Simultaneously, there is an increasing interest in using spontaneous ...
  • Heterogenita povrchu na výsypkách a její vliv na distribuci vegetace 

   Pochmanová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Jednou z hlavních průmyslových činností v podkrušnohorské pánvi je těžba hnědého uhlí. Vznikající lomy a výsypky během těžby jsou hlavním prvkem nepříznivých změn v krajině. Jsou příčinou proměn všech podsystémů krajiny-reliéfu, ...
  • Historický rozvoj spontánní vegetace na výsypkách v okolí Sokolova 

   Vávrová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce si klade za cíl posoudit rozvoj spontánní sukcese na nerekultivovaných plochách na příkladu Velké podkrušnohorské výsypky. Základem práce jsou letecké snímky výsypky z posledních 20ti let, které byly získány od ...
  • Hmyz jako potrava člověka 

   Augustinová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Bakalářská práce: Hmyz jako potrava člověka Augustinová Šárka Tradiční využití hmyzu jako potraviny, rozšířené v tropických a subtropických zemích, poskytuje významné nutriční, ekonomické a ekologické přínosy nejen pro ...
  • Importance of ecological stoichiometry in soil development. 

   Veselá, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Ekologická stechiometrie je užitečným nástrojem pro pochopení ekologické dynamiky a souvisejících procesů. Existují pouze vzácné informace o koloběhu živin a dynamice živin v systému rostlinné půdy v v oblastech po těžbě ...
  • Indikátory obnovy ekosystémů ovlivněných rozsáhlým a závažným poškozením 

   Hermová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Těžba nerostů svými dopady zásadně mění krajinný ráz. Obnova lokalit po vytěžení nerostů se v zásadě může ubírat dvěma směry. V prvním případě lze lokalitu ponechat přirozené spontánní sukcesi, ve druhém případě lze takovou ...
  • Interactions between plants and soil biota and effect of energetic crops on these interactions 

   Heděnec, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   My PhD thesis is focused on study of plant-soil interactions. Chapter 1 is focused on general introduction to the interactions between plants and soil biota in terms of relationships between soil organisms and aboveground ...
  • Interactions of soil fauna and vegetation during sucession on spoil heaps after brown coal mining 

   Roubíčková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 11. 2013
   Earlier research on the spontaneous succession on spoil heaps near Sokolov, NW Bohemia, has documented major changes in vegetation during middle successional stages, that correspond with occurence of some groups of soil ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV