• Chráněná území a ochranná pásma přírody a krajiny 

   Fialová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 11. 2015
   Tématem předkládané diplomové práce jsou chráněná území a ochranná pásma přírody a krajiny v právu životního prostředí na území České republiky. Práce se zaměřuje na velkoplošná chráněná území - národní parky a chráněné ...
  • Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí 

   Švehlová, Nina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Diplomová práce je zaměřena na dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, které tvoří velmi širokou a rozmanitou skupinu nástrojů. Cílem práce je vytvoření uceleného a souhrnného přehledu výše zmíněných nástrojů ...
  • Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Prachmanová, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 4. 2014
   Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí tvoří jednu z důležitých skupin nástrojů ekologické politiky státu a hrají významnou roli při vytváření specifických nástrojových mixů. Předmětem diplomové práce je právní ...
  • Formální publicita katastru nemovitostí a ochrana osobních údajů 

   Tůma, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Formální publicita patří mezi základní principy, jež se od nepaměti uplatňovaly při vedení pozemkových knih a později i pozemkových katastrů. Současný katastr nemovitostí převzal funkce obou výše zmíněných institutů, a ...
  • Informace o životním prostředí 

   Švecová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 12. 2011
   Jakkoli můžeme právo na informace o životním prostředí dnes chápat jako cosi automatického a v demokratické společnosti zcela přirozeného, je třeba si uvědomit, že v minulosti tomu tak zdaleka nebylo. Ruku v ruce s principem ...
  • Institucionální zajištění ochrany životního prostředí v České republice 

   Tokárová, Patricie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Institucionální zajištění ochrany životního prostředí v České republice Cílem této diplomové práce je popsat význam, pravomoci, kompetence a vzájemné vztahy orgánů a institucí, které zajišťují ochranu životního prostředí ...
  • Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního prostředí 

   Bareš, Andrej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Práce popisuje nejnovější právní úpravu integrované prevence a omezování znečištění účinnou po 19. březnu 2013 v České republice včetně její návaznosti na právní předpisy Evropské unie, zejména na směrnici Evropského ...
  • Judikatura českých soudů při ochraně životního prostředí 

   Dudák, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Hlavním cílem této práce bylo analyzovat judikaturu českých soudů k otázkám ochrany životního prostředí a na základě toho dospět k obecným závěrům ohledně sporných otázek práva životního prostředí, které jsou judikaturou ...
  • Judikatura Soudního dvora EU na úseku ochrany životního prostředí (v oblasti účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech) 

   Müller, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 2. 2014
   : This thesis aims to analyze the case-law of the Court of Justice of the European Union in the field of legal protection of access to environmental decision making, with prejudice to the EIA process, consequently to ...
  • Náhrada za odnětí a omezení vlastnického práva k pozemkům 

   Šafránek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The aim of this diploma thesis is to give a comprehensive view of the legal regulation of compensation for withdrawal and limitation of the ownership right to land. This thesis is divided into eight chapters, where the ...
  • Nová právní úprava územního plánování ve vztahu k ochraně životního prostředí 

   Vrtiška, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Předložená práce pojednává o novelizované právní úpravě územního plánování ve vztahu k otázkám ochrany životního prostředí. Územní plánování je jedním z nejpodstatnějších nástrojů ochrany životního prostředí, který je ...
  • Ochrana pozemkového vlastnictví před neoprávněnými zásahy 

   Frýba, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá ochranou pozemkového vlastnictví před neoprávněnými zásahy. Cílem této diplomové práce je přednést a analyzovat zásahy do pozemkového vlastnictví a poskytnout přehled o možnostech a prostředcích ...
  • Ochrana půdy v chráněných územích a ochranných pásmech. 

   Gotart, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 11. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá právním režimem chráněných území a ochranných pásem sloužících k ochraně půdy. Diplomová práce se člení celkem do sedmi kapitol. Kapitola první se věnuje obecnému vymezení pojmu životního ...
  • Ochrana velkoplošných chráněných území ochrany přírody z právního pohledu 

   Staněk, Lucián (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Bez nutnosti dalšího zkoumání lze tuto práci uzavřít konstatováním, že úprava velkoplošných zvláště chráněných území ochrany přírody v českém právu umožňuje efektivní ochranu těchto území. Je však třeba jedním dechem ...
  • Ochrana životního prostředí a vlastnictví 

   Ondečková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 10. 2012
   Diplomová práce pojednává o vztahu ochrany životního prostředí a vlastnictví, usiluje přitom o maximálně komplexní přístup s ohledem na prostor, který rozsah diplomové práce poskytuje. Pojmy ochrana životního prostředí a ...
  • Omezení práv vlastníka nemovitosti při ochraně přírody a krajiny 

   Bednářová, Blanka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Předmětem diplomové práce je analýza právních nástrojů omezení vlastnického práva vlastníka nemovitosti, které má původ v ochraně přírody a krajiny. Práce je členěna na 7 kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola ...
  • Omezení vlastnického práva k půdě 

   Trčková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   This diploma thesis is focused on the legal regulation of individual institutes which mean the restriction of disposal of subject of the right of ownership. For the purpose of this diploma thesis the subject of the right ...
  • Omezení výkonu vlastnických práv v ochranných pásmech 

   Bayerová, Michala (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Restriction of the exercise of the property rights in the protective zones The topic of the Master's degree thesis is focused on the issue of the protective zones especially in terms of restrictions of the exercise of the ...
  • Omezování vlastnického práva k půdě (příčiny a právní formy) 

   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   V rámci účinnosti zejména nové právní úpravy soukromého práva a i v rámci změn v úpravě veřejnoprávní se tato diplomová práce pokouší o opodstatnění a rozvedení jednotlivých forem omezování vlastnického práva k půdě. Též ...
  • Oprávnění a povolení stavět 

   Grym, Christian (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 3. 2018
   Práce se zabývá různými aspekty stavebního práva soukromého a veřejného z pohledu stavebníka, se zvláštním důrazem na problematické body současné právní úpravy a rozhodovací praxe soudů a stavebních úřadů. Jak již název ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV