• Bylanská kultura na území Prahy na základě vyhodnocení pohřebišť z Ďáblic a Suchdola 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The presented thesis deals with the evaluation of the graves, preliminary dated in the early Iron Age, made during rescue archaeological excavations in Prague-Ďáblice and Prague-Suchdol within years 2000-2004. The basis ...
  • Hradiště Podštěly v Karlovarském kraji - základní prospekce, aktuální zhodnocení nálezů a sídelní kontext. 

   Defence status: DEFENDED
   Augustinová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Práce se zabývá hradištěm na Jezerském vrchu v Podštělech v západních Čechách, které je na základě nepočetného keramického souboru datováno do pozdní doby halštatské a časné doby laténské. Dále se práce věnuje dokumentaci ...
  • Laténské nálezy z hradiště Karlovice - Čertova ruka 

   Defence status: DEFENDED
   Kotýnek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   (česky) Práce se zaměřuje na zpracování archeologických nálezů z období střední až pozdní doby laténská z hradiště Karlovice (okr. Semily), které se nachází na vrcholové plošině vrchu Čertova ruka, jež je obklopen pískovcovými ...
  • Meč jako odraz laténského bojovníka. Chronologie bojovnických hrobů v Radovesicích. 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Předložená bakalářská práce je věnována revizi a novému vyhodnocení dvou laténských pohřebišť v zaniklé obci Radovesice u Bíliny v severozápadních Čechách, která byla zkoumána při záchranných archeologických výzkumech v ...
  • Osídlení Lounska v době laténské (revize a východiska dalšího výzkumu) 

   Defence status: DEFENDED
   Grolmusová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   V práci jsou revidovány výzkumy z Počedělic z let 1988-1989, při kterých byly zjištěny dva sídlištní objekty z přelomu doby laténské a časné doby římské (LT D2b/ Ř A). Blíže jsou analyzovány a vyhodnoceny nemovité a movité ...
  • Osídlení v době halštatské na Českobudějovicku 

   Defence status: DEFENDED
   Berg, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Bakalářská práce je zaměřena na zmapování halštatských lokalit v mikroregionu v jižním cípu Českobudějovické pánve a přilehlého lehce zvlněného podhůří Blanského lesa a Strážkovské pahorkatiny. Práce představuje mikroregion ...
  • Pastva a její význam v době laténské a římské 

   Defence status: DEFENDED
   Belavá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Diplomová práce se věnuje pastvě a celkovému obrazu chovu hospodářských zvířat na území střední Evropy v době laténské a římské. Důležitou součástí je zhodnocení osteologických souborů pastevně využívaných zvířat, otázka ...
  • Potenciál výzkumu ložisek mědi v pravěku Čech 

   Defence status: DEFENDED
   Mladý, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   (česky) Cílem této práce je nastínit postupy potenciálních výzkumů oblastí s výskyty mědi v Čechách, které by vedly k odpovědi na otázku, zdali zde v pravěku probíhala těžba a zpracování mědi. V práci jsou popsány metody, ...
  • Pozdně halštatské železářství na příkladu výrobního objektu z Tuchoměřic 

   Defence status: DEFENDED
   Lett, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato práce pojednává o hutnictví a kovářství v období pozdního halštatu a časného laténu na území střední Evropy. V první části jsou představeny všechny dosud známé doklady hutnické a kovářské činnosti ve sledovaném období. ...
  • Revize dokladů dálkových kontaktů na území Čech a Moravy ve starší době halštatské 

   Defence status: DEFENDED
   Babušková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Předkládaná práce se zabývá dálkovými kontakty bylanské kultury ve starší době halštatské (Ha C1-Ha D1). Těžiště práce spočívá v detailní typologicko-chronologické analýze hmotných artefaktů cizí provenience a jejich ...
  • Revize osídlení neoppidálních výšinných poloh ve střední a mladší době laténské v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Kotýnek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Práce se zaměřuje na analýzu osídlení výšinných poloh ve střední a mladší době laténské na území dnešních Čech. Předmětem jejího zájmu však nejsou oppida, o nichž již bylo napsáno mnohé, ale ostatní výšinné lokality doby ...
  • Sebeprezentace elit v době laténské 

   Defence status: DEFENDED
   Lorencová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 9. 2020
   Práce se zaměřuje na společenské modely doby laténské v zaalpské Evropě, vytvářené na základě archeologického poznání tehdejších společenských struktur a projevu jejich elit. Cílem práce je shrnutí vývoje dané problematiky, ...
  • Sebeprezentace elit v době železné 

   Defence status: DEFENDED
   Lorencová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá způsoby projevu společenských elit starší doby železné v oblasti halštatského kulturního okruhu. Cílem je postihnout interpretovatelné prvky životního stylu halštatské společnosti za pomoci ...
  • Severní akropole oppida Třísov (okr. Český Krumlov) a role akropole v zástavbě českého oppida 

   Defence status: DEFENDED
   Malinková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   (česky): Práce se zaměřuje na vyhodnocení archeologických situací na severní akropoli oppida Třísov (okr. Český Krumlov) a prostorové vyhodnocení tamějších nálezů, shromážděných především během výzkumů J. Břeně. Cílem práce ...
  • Variabilita pohřební výbavy ženských hrobů ve středním laténu na území Čech 

   Defence status: DEFENDED
   Pršalová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Předložená práce analyzuje výbavu ženských hrobů doby laténské na území Čech, a to především co se týče počtu, použitého materiálu a místa uložení jednotlivých předmětů hrobové výbavy vůči tělu zemřelého. Pozorovaná ...
  • Vybrané regiony laténského osídlení v Čechách a jejich možný vztah ke zdrojům zlata 

   Defence status: DEFENDED
   Smola, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá možným vztahem mezi osídlením mladší doby železné a ložisky zlata. Jejím prvním cílem je ur ení míry pravd podobnosti, ve kterém ze t í vybraných region ech ( áslavsko, Jílovsko a P íbramsko) mohla ...
  • Vyhodnocení pohřebního ritu období Ha/LT z lokality Tišice (okr. Mělník) 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Předložená práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením archeologických nálezů z doby železné, které byly získány při záchranném archeologickém výzkumu lokality Tišice v letech 2003 a 2005. Jejím cílem je zejména popsat ...
  • Železné nástroje z oppida Třísov (ve sbírkách Oddělení pravěku a antického starověku NM) 

   Defence status: DEFENDED
   Malinková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zaměřuje na shrnutí stavu poznání železných nástrojů v laténu se zaměřením na katalogizaci těchto předmětů z oppida Třísov (okr. Český Krumlov), shromážděných během výzkumů J. Břeně, které náleží do sbírek Oddělení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV