• Dynamika a mechanismus umlčování reportérového genu pro GFP v závislosti na aktivitě RDR6 a způsobu indukce RNA interference v buněčné linii tabáku BY-2 

   Defence status: DEFENDED
   Motylová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   RNA interference (RNAi) je proces, který se u rostlin prostřednictvím malých RNA (sRNA = small RNA) významně podílí na regulaci genové exprese. Rozmanité dráhy RNAi lze rozdělit na dva základní mechanismy, a to posttranskripční ...
  • Fenotypová analýza transgenních linií tabáku jako nástroj studia genové funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Srba, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Plant cell lines represent useful models in plant cell biology. They allow simple analysis of the effects of various factors including modulated gene expression at cellular and subcellular level. Tobacco BY-2 cell line is ...
  • Glutamin syntetázy a jejich role v metabolismu dusíku v prýtu rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Kobercová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Glutamin syntetáza je klíčový enzym pro asimilaci amonných iontů a biosyntézu glutaminu v rostlinách. Amonné ionty jsou důležitým meziproduktem metabolismu dusíku, ve zvýšené koncentraci jsou však pro rostlinu toxické. ...
  • Indukovaná RNAi proti esenciálním genům metabolismu dusíku jako nástroj pro kontrolu GM rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Kobercová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Jednou z obav při pěstování geneticky modifikovaných (GM) rostlin je nebezpečí jejich nekontrolovaného šíření. Možným nástrojem pro jejich kontrolu by teoreticky mohla být indukovaná RNA interference proti některému z ...
  • Metylace DNA řízená malými RNA u Arabidopsis thaliana 

   Defence status: DEFENDED
   Motylová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Rozdílná transkripční aktivita různých oblastí genomu je zajišťována epigenetickými modifikacemi, mezi které patří metylace DNA, úprava N-koncových aminokyselin histonů a změny v zastoupení histonových variant. RNA ...
  • Na velikosti záleží - biogeneze a funkce siRNA u Arabidopsis 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   RNA interference (RNAi) hraje důležitou roli v různých biologických procesech zahrnujících regulaci genů a transposonů, vývoje částí rostlinného těla, reakci na stres, remodelaci chromatinu a antivirovou obranu. Základem ...
  • Praktické využití geneticky modifikovaných rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Genetické inženýrství (GI) rostlin je téma velice aktuální, a stále více kontroverzní, neboť se stává neodmyslitelnou součástí života nás všech. GI má, kromě jiného, velký potenciál pomoci vyřešit aktuální otázku hladu a ...
  • Proteomická a funkční charakterizace izoforem PsbO 

   Defence status: DEFENDED
   Duchoslav, Miloš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   PsbO (mangan-stabilizující protein) je jedním z vnějších proteinů fotosystému II vázaných z luminální strany. Nachází se ve všech oxyfototrofních organismech a zajišťuje správnou funkci Mn4CaO5 klastru, kde probíhá ...
  • RNA interference u rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   RNA interference je jedním z dějů, které umožňují v buňkách regulovat aktivitu genů. Tento proces je většinou spouštěn přítomností dvoušroubovicové RNA v buňce. Z takovéto RNA mohou být vyštěpovány duplexy malých RNA, ...
  • Role sekvenčního kontextu v metylaci DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Metylace DNA v cytosinu je důležitá epigenetická značka, která se podílí na regulaci genové exprese, umlčování transponovatelných elementůch a spoluurčuje celkový stavu chromatinu. Cytosin se v DNA může vyskytovat ve třech ...
  • Specifické funkce podjednotek ARP2/3 komplexu 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Aktin je jedním z nejrozšířenějších proteinů v živých organismech. Regulaci aktinového cytoskeletu zajišťuje mnoho mechanismů, jedním z regulátorů dynamiky aktinu u rostlin i živočichů je vysoce konzervovaný - Arp2/3 ...
  • Specifické role proteinů rodiny Argonaut u Arabidopsis thaliana 

   Defence status: DEFENDED
   Teznerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Proteiny Argonaut jsou RNA vazebné proteiny s RNázovou aktivitou. Dokáží vázat krátké nekódující RNA, které mají zpravidla délku 21-24 nt. Tyto malé RNA vznikají u rostlin z dvouvláknových RNA a účastní se regulace genové ...
  • Studium funkce rodiny hybridních prolinem bohatých proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Lenka Dvořáková SUI'^,ÍARYoF TřE PH.D. TFDSIS 4. CONCLUSIONS Ancestral HyPRP evolved probably from a lipid transfer protein (LTP) relative that had acquired a sequence encoding a long proline-rich N-terminal domain. The ...
  • Studium mechanismu posttranskripčního a transkripčního umlčování transgenů v buněčné linii tabáku BY-2 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   RNA interference je jedním z mechanismů, který umožňuje buňkám regulovat aktivitu genů, ovlivňovat tvorbu a udržování heterochromatinu a chránit je před invazivními nukleovými kyselinami. U rostlin je RNA interference ...
  • Study of RNAi mechanisms in tobacco BY-2 cell line and potato plants 

   Defence status: DEFENDED
   Tyč, Dimitrij (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 26. 8. 2020
   Znalosti o procesech RNA interference, tedy regulace genové exprese prostřednictvím malých RNA (sRNA), se za posledních 30 let nebývale rozrostly. Některá zjištění byla doslova revoluční, neboť odhalila děje, které převrátily ...
  • Transformace lilku bramboru genem kódujícím proteázový inhibitor SPI-2 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Předmětem této diplomové práce byla genetická modifikace lilku bramboru za účelem zvýšení jeho rezistence vůči patogenům a škůdcům. Při vývoji rezistence rostlin se často využívá podobných typů molekul, které rostliny samy ...
  • Umlčování exprese transgenů v rostlinách bramboru a v buněčné linii tabáku BY-2 

   Defence status: DEFENDED
   Tyč, Dimitrij (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Náhodný objev RNA interference před pár desítkami let u rostlin a její následné popsání Firem et al. v roce 1998 znamenal doslova revoluci v molekulární biologii a řadě dalších oborů. Výzkumníci odkryli rozsáhlý a nečekaný ...
  • Úloha hybridního prolinem bohatého proteinu NtHyPRP1 v růstu a dělení buněk tabákové linie BY-2 

   Defence status: DEFENDED
   Srba, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Úloha mangan-stabilizujícího proteinu fotosystému II 

   Defence status: DEFENDED
   Duchoslav, Miloš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Miloš Duchoslav Úloha mangan-stabilizujícího proteinu fotosystému II Abstrakt Vznik oxygenní fotosyntézy byl jedním z klíčových momentů evoluce života na Zemi. Veškerý molekulární kyslík v atmosféře pravděpodobně vznikl ...
  • Variabilita exprese a umlčování transgenů v rostlinách bramboru a v buněčné linii tabáku BY-2 

   Defence status: DEFENDED
   Nocarová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Conclusions In suspension cultures of tobacco BY-2 cell line derived from calli after transformation about 90 % of lines contained cells with various GFP fluorescence level after transformation. Newly introduced cloning ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV