• Doklady kontinentálního zalednění v reliéfu Moravské brány 

   Defence status: DEFENDED
   Pavurová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Doklady kontinentálního zalednění v reliéfu Moravské brány Abstrakt Ve své diplomové práci se zaměřuji na území v Moravské bráně, které bylo během kvartéru zasaženo kontinentálním zaledněním. Zabývám se reliéfem na území ...
  • Doklady kontinentálního zalednění v reliéfu Moravské brány 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pavurová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Doklady kontinentálního zaledn ění v reliéfu Moravské brány Abstrakt Ve své diplomové práci se zam ěřuji na území v Moravské brán ě, které bylo b ěhem kvartéru zasaženo kontinentálním zaledn ěním. Cílem mé diplomové práce ...
  • Geneze žulových jeskyní v Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Tomíček, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   V Krkonoších je evidováno celkem 16 žulových jeskyní, které lze zařadit do 4 morfogenetických typů: rozsedlinové, suťovo - rozsedlinové, suťové jeskyně a jeskynní výklenky. Prostorové rozmístění jeskyní je velmi nerovnoměrné ...
  • Geomorfologické podmínky murových procesů v centrální části Západních Tater 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabáčková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   This thesis focuses on morphometric characteristic of debris flows and also areal and frequency changes over time in the Roháčská Valley and its tributary valleys, Western Tatra Mountains. Aerial images taken in 1973, 1986, ...
  • Glaciální modelace reliéfu v údolí Jezerního potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Hodnocení geodiverzity na území CHKO Broumovsko 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
  • Korelace morén ve východních Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na určení relativního staří morénových akumulací v údolích Łomnice a Łomniczky na území Polska a v Obřím dole na území Česka. Cílem práce je získat ucelený soubor zvětrávacích charakteristik ...
  • Ledopády v Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Hlavním cílem bakalářské práce je získat a prezentovat základní poznatky o ledopádech na území Krkonoš. Lokalizace probíhala formou terénního šetření na vytipovaných místech. Zároveň byla pomocí dálkoměru zjišťována i výška ...
  • Morfologie říčního koryta Křížového potoka ve východních Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Předkládaná práce se zabývá morfologií říčních koryt horských vodních toků, zejména strukturami a tvary, které zde vznikají v důsledku působení fluviálních procesů. Poznatky jsou doloženy na konkrétním případě Křížového ...
  • Morfologie údolního uzávěru Moravice, Hrubý Jeseník 

   Defence status: DEFENDED
   Steffanová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   V Hrubém Jeseníku se vyskytuje několik velkých amfiteatrálních údolních uzávěrů. Velká kotlina situovaná od pod Vysokou Holí je předmětem zájmu již od konce 19. století. Na možnost pleistocénního zalednění bylo poukázáno ...
  • Oscilační zóna kontinentálního zalednění v Lužických horách 

   Defence status: DEFENDED
   Hložek, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Podmínky vzniku mury z 15.5.2014 ve Smutné dolině (Západní Tatry) 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabáčková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Cílem této bakalářské práce je stanovení podmínek, které vedly ke vzniku mury dne 15. 5. 2014 ve Smutné dolině v Západních Tatrách. Na základě statistické metody 4σ a doplňkových globálních a lokálních modelů, založených ...
  • Pohyb žulových balvanů na Čertově louce (Krkonoše) v období 2009-2012 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Současné výzkumy plovoucích balvanů se zabývají otázkou recentní aktivity balvanů a příčinou vzniku pohybu balvanu po svahu dolů. Výzkum na Čertově louce hodnotil změny polohy balvanů v období 2009 - 2012, dále chod ...
  • Pseudokrasové jeskyně české části krkonošsko-jizerského krystalinika 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Recentní pohyby putujících bloků na Čertově louce v Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlečík, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Recentní vývoj údolního ledovce Ferdinandbreen v zálivu Petunia (Špicberky) 

   Defence status: DEFENDED
   Tomíček, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Souostroví Svalbard leží v atlantském sektoru arktidy, přibližně v polovině vzdálenosti mezi severním pobřežím Norska a severním pólem. Kolem 60 % rozlohy Svalbardu recentně pokrývají ledovce mnoha typů od malých karových ...
  • Regionální morfologické rozdíly údolní sítě Jizerských hor 

   Defence status: DEFENDED
   Hložek, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá charakteristikami říční sítě v oblasti Jizerských hor, jejíž vývoj byl poznamenán neotektonickými pohyby. Z tohoto důvodu je hlavním tématem práce vyhodnocení 30 podélných profilů vodních toků, ...
  • Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra fyzické geografie a geoekologie Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor Extent and morphological effects of quaternary ...
  • Rozsah pleistocénního kontinentálního zalednění na území ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pavurová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Sněhové poměry na Čertově louce a v Modrém sedle (Krkonoše) v zimě 2010/2011 

   Defence status: DEFENDED
   Tryzna, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Sněhové poměry na studovaných lokalitách ve východních Krkonoších byly v zimě 2010/2011 zjišťovány na základě pravidelných terénních měření výšky sněhové pokrývky. Pro vyhodnocení a interpretaci provedených měření byla ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV