• Bezdůvodné obohacení podle anglické a české právní úpravy 

   Škvareková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   1 ABSTRAKT BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ PODLE ANGLICKÉ A ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Tématem předkládané diplomové práce je "Bezdůvodné obohacení podle anglické a české právní úpravy". Jejím cílem je přinést srozumitelnou analýzu a srovnání ...
  • Cese smlouvy - srovnávací studie 

   Lobotková, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 5. 2015
   Resumé Diplomová práce je věnována institutu postoupení smlouvy z pohledu komparace se zahraničními právními úpravami. Jádrem postoupení smlouvy je nahrazení smluvní strany třetí osobou v průběhu trvání smluvního vztahu. ...
  • Dar v proměnách času 

   Kunstová, Dorota (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 10. 2018
   Dorota Ryčlová A gift - transformations over time Abstract This thesis is focused on a gift as an object of gift-giving and its purpose is to analyse this institute as completely as possible. Both from historical point of ...
  • Darování - srovnávací studie 

   Hejduková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Resumé Darování není pouhým majetkovým převodem, nýbrž darovací vztah je dokladem jistého poměru mezi dárcem a obdarovaným, přičemž vychází z dárcovy štědrosti a altruismu. Je tedy pochopitelné, že většina darování probíhá ...
  • Darování a jeho modality 

   Čerešňáková, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   1 Resumé Tato diplomová práce se zabývá darováním a jeho modalitami. Vzhledem ke skutečnosti, že darovací smlouva je velmi často uzavíranou pojmenovanou smlouvou, která je stejně jako smlouva kupní či směnná právním titulem ...
  • Darování pro případ smrti 

   Drachovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Darování pro případ smrti Abstrakt Dědické právo, do jehož širšího pojetí spadá též institut, jemuž je zasvěcena tato práce, bývá nazýváno srdcem občanského práva. Toto pododvětví v sobě totiž propojuje jak aspekty majetkové ...
  • Dědická smlouva jako nový dědický institut 

   Srp, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 4. 2017
   The present work deals with an ancient and new-old legal institution of inheritance contract in actual private law. Inheritance contract (pactum successorium) was in the Czech legal order in the 50s of the last century as ...
  • Dluhy a pohledávky zemřelého 

   Siberová, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 2. 2016
   The thesis deals with the topic of debst and claims of the testator and legal regulation of responsibility of heirs for debts of the testator in the Czech legal system and compares it with legal regulation in other three ...
  • Exheredace - platná úprava a historický kontext 

   Bucharová, Julie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě vydědění s přihlédnutím k historickému kontextu. Práce se zaměřuje zejména na rozbor jednotlivých důvodů vydědění. Vydědění je institut vyvažující zákonnou ochranu nepominutelných ...
  • Institut předsmluvní odpovědnosti v teorii a praxi 

   Kraus, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   The institution of pre-contract liability in theory and practice Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem "Institut předsmluvní odpovědnosti v teorii a praxi". Práce je rozdělena do tří částí - "Pojem předsmluvní ...
  • K obecným otázkám zastoupení 

   Kříž, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   1 K OBECNÝM OTÁZKÁM ZASTOUPENÍ Abstrakt Předmětem této práce je popis základních otázek zastoupení jakožto klasického a základního institutu soukromého (hmotného) práva. Práce je tak věnována zejména výkladu obecných ...
  • Kauzalita v evropských souvislostech 

   Hrycejová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Kauzalita v evropských souvislostech Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout náhled do problematiky právní úpravy příčinné souvislosti v evropském kontextu. Autorka se při vypracování této práce neomezuje pouze ...
  • Krajní nouze a nutná obrana v civilním právu 

   Raffajová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   This diploma thesis deals with necessity and self-defence in the light of the large recodification of private law in the Czech Republic. Together with other legal concepts they are referred to as the circumstances excluding ...
  • Kupní smlouva-problémová místa převodu vlastnictví k nemovitostem 

   Kysilka, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   1 Abstrakt Cílem této práce je objasnit problémy, které vznikají při převodu vlastnictví k nemovitosti prostřednictvím kupní smlouvy. Hlavním důvodem pro vypracování práce na toto téma byl nepopiratelný význam smluv o ...
  • Lichevní smlouvy v občanském právu 

   Šejdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   Central point of the thesis at hand is the effort to clarify legal consequences arising out of the conclusion of the usurious contract. Its primary aim is to determine whether the usurious contract is voidable or rather ...
  • Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy 

   Argalášová, Marta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 4. 2019
   Models of Post-Divorce Child Care in the Czech Republic and in Italy Abstract The topic of the thesis is a comparative approach to the institute of post-divorce childcare in the Czech Republic and in Italy. Decision-making ...
  • Modifikace společného jmění manželů - srovnávací studie 

   Hřebenová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   1 Summary The legal institute of marriage and connected property relations between the spouses are more than other areas of law influenced by social changes and atmosphere in the society which determine further development ...
  • Možnosti smluvní limitace nebo smluvního vzdání se práva na náhradu škody/újmy 

   Otčenášková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Účelem této diplomové práce je analyzovat, zda je v českém právu přípustné smluvní omezení odpovědnosti za škodu (resp. náhrady škody), jaké jsou limity tohoto omezení a jaké by měly být. Pozornost je přitom soustředěna ...
  • Nájem prostoru sloužícího k podnikání 

   Gregor, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Resumé Předmětem této diplomové práce je analýza a hodnocení účinné právní úpravy nájmu prostor sloužících k podnikání obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Autorův výklad je pro ...
  • Nemateriální nároky při újmě na zdraví 

   Budková, Ilona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá problematikou újmy na zdraví v českém právním řádu dle stávající právní úpravy v občanském zákoníku a úpravy v novém občanském zákoníku. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV