• Bezdůvodné obohacení podle anglické a české právní úpravy 

   Škvareková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   1 ABSTRAKT BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ PODLE ANGLICKÉ A ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Tématem předkládané diplomové práce je "Bezdůvodné obohacení podle anglické a české právní úpravy". Jejím cílem je přinést srozumitelnou analýzu a srovnání ...
  • Cese smlouvy - srovnávací studie 

   Lobotková, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 5. 2015
   Resumé Diplomová práce je věnována institutu postoupení smlouvy z pohledu komparace se zahraničními právními úpravami. Jádrem postoupení smlouvy je nahrazení smluvní strany třetí osobou v průběhu trvání smluvního vztahu. ...
  • Dar v proměnách času 

   Kunstová, Dorota (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 10. 2018
   Dorota Ryčlová Dar v proměnách času Abstrakt Tato práce se zaměřuje na dar coby předmět darování a jejím cílem je co nejkomplexněji tento institut rozebrat. A to jak z pohledu historického, tak z pohledu aktuální právní ...
  • Darování - srovnávací studie 

   Hejduková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Resumé Darování není pouhým majetkovým převodem, nýbrž darovací vztah je dokladem jistého poměru mezi dárcem a obdarovaným, přičemž vychází z dárcovy štědrosti a altruismu. Je tedy pochopitelné, že většina darování probíhá ...
  • Darování a jeho modality 

   Čerešňáková, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   1 Resumé Tato diplomová práce se zabývá darováním a jeho modalitami. Vzhledem ke skutečnosti, že darovací smlouva je velmi často uzavíranou pojmenovanou smlouvou, která je stejně jako smlouva kupní či směnná právním titulem ...
  • Darování pro případ smrti 

   Drachovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Darování pro případ smrti Abstrakt Dědické právo, do jehož širšího pojetí spadá též institut, jemuž je zasvěcena tato práce, bývá nazýváno srdcem občanského práva. Toto pododvětví v sobě totiž propojuje jak aspekty majetkové ...
  • Dědická smlouva jako nový dědický institut 

   Srp, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 4. 2017
   Předložená práce se zabývá starobylým a současně staronovým právním institutem dědické smlouvy v rekodifikovaném soukromém právu. Dědická smlouva (pactum successorium) byla v českém právním řádu do 50. let minulého století ...
  • Dluhy a pohledávky zemřelého 

   Siberová, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 2. 2016
   Práce komplexně popisuje právní úpravu přechodu dluhů a pohledávek ze zůstavitele na dědice v účinné právní úpravě nového občanského zákoníku a dále porovnává úpravu odpovědnosti za dluhy zůstavitele a souvisejících institutů ...
  • Exheredace - platná úprava a historický kontext 

   Bucharová, Julie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě vydědění s přihlédnutím k historickému kontextu. Práce se zaměřuje zejména na rozbor jednotlivých důvodů vydědění. Vydědění je institut vyvažující zákonnou ochranu nepominutelných ...
  • Institut předsmluvní odpovědnosti v teorii a praxi 

   Kraus, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   The institution of pre-contract liability in theory and practice Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem "Institut předsmluvní odpovědnosti v teorii a praxi". Práce je rozdělena do tří částí - "Pojem předsmluvní ...
  • Krajní nouze a nutná obrana v civilním právu 

   Raffajová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   This diploma thesis deals with necessity and self-defence in the light of the large recodification of private law in the Czech Republic. Together with other legal concepts they are referred to as the circumstances excluding ...
  • Kupní smlouva-problémová místa převodu vlastnictví k nemovitostem 

   Kysilka, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   1 Abstrakt Cílem této práce je objasnit problémy, které vznikají při převodu vlastnictví k nemovitosti prostřednictvím kupní smlouvy. Hlavním důvodem pro vypracování práce na toto téma byl nepopiratelný význam smluv o ...
  • Lichevní smlouvy v občanském právu 

   Šejdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   Central point of the thesis at hand is the effort to clarify legal consequences arising out of the conclusion of the usurious contract. Its primary aim is to determine whether the usurious contract is voidable or rather ...
  • Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy 

   Argalášová, Marta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 4. 2019
   Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy Abstrakt Tématem předkládané práce je komparativní pohled na institut porozvodové péče v České republice a v Itálii. Rozhodování o rodinném uspořádání po ...
  • Modifikace společného jmění manželů - srovnávací studie 

   Hřebenová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   1 Resumé Právní institut manželství a s ním spjaté majetkové vztahy mezi manžely snad více než jiné právní oblasti podléhá sociálním změnám a náladám ve společnosti, které určují další vývoj a směřování této pro život ...
  • Možnosti smluvní limitace nebo smluvního vzdání se práva na náhradu škody/újmy 

   Otčenášková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Účelem této diplomové práce je analyzovat, zda je v českém právu přípustné smluvní omezení odpovědnosti za škodu (resp. náhrady škody), jaké jsou limity tohoto omezení a jaké by měly být. Pozornost je přitom soustředěna ...
  • Nájem prostoru sloužícího k podnikání 

   Gregor, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Resumé Předmětem této diplomové práce je analýza a hodnocení účinné právní úpravy nájmu prostor sloužících k podnikání obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Autorův výklad je pro ...
  • Nemateriální nároky při újmě na zdraví 

   Budková, Ilona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá problematikou újmy na zdraví v českém právním řádu dle stávající právní úpravy v občanském zákoníku a úpravy v novém občanském zákoníku. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První ...
  • Neoprávněná stavba a právní poměry z ní plynoucí ve srovnání s německou právní úpravou 

   Pumprlová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 2. 2018
   Tato práce se věnuje právním poměrům plynoucím z neoprávněných staveb v rovině soukromého práva. S ohledem na zásadní změny, které do soukromého práva přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ), pak autorka ...
  • Ochrana slabší strany v soukromém právu 

   Štroblová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   Ochrana slabší strany v soukromém právu Tématem rigorózní práce je "Ochrana slabší strany v soukromém právu". Ochrana slabšího je jedním ze stěžejních zásad současného občanského zákoníku a jedním ze základních principů, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV