• Fyzická a psychická zátěž u sester na jednotkách intezivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Hroudová, Šárka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Povolání zdravotní sestry je jedno z nejnáročnějších a nejrizikovějších povolání. Dle statistických údajů zaujímá obor zdravotnictví ve většině zemí nejpřednější příčky "nemoci z povolání", které jsou způsobené nadměrnou ...
  • Informovanost veřejnosti o možnostech využití Automatického externího defibrilátoru v laické první pomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhavá, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá informovaností veřejnosti o možnostech využití Automatického externího defibrilátoru v laické první pomoci. V teoretické části uvádím základní informace anatomické, fyziologické a patofyziologické. ...
  • Kvalita laické péče u popálenin v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Šestáková, Anežka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Tato práce se zabývá popáleninami v dětském věku. Je zaměřena především na rodiče dětí do 15 let. Jejím cílem je zjistit jaké typy popálenin se nejčastěji vyskytují u dětí, zda rodiče mají znalosti o popáleninách a první ...
  • Ošetřovatelský proces u pacienta po exstirpaci vestibulárního schwannomu 

   Defence status: DEFENDED
   Báťová, Linda (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
  • Permanentní cévní přístupy pro hemodialýzu s ohledem na diagnozu diabetes mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Sajdlová, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 2. 2015
   Bakalářská práce se zabývá problematikou permanentních cévních přístupů pro hemodialýzu s ohledem na diagnózu Diabetes mellitus (dále DM). Zaměřuje se na periferní hemodialyzační cévní přístupy (dál HCP), mezi které řadíme ...
  • Péče o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Machalová, Andrea (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 2. 2013
   Ve své bakalářské práci se budu zabývat úrovní poskytované péče a srovnáním péče o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí prováděné na standartním pediatrickém pracovišti a na transplantační jednotce kostní dřeně u dětí. ...
  • Podíl občanů na poskytování přednemocniční neodkladné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Barbora (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování přednemocniční neodkladné péče. Konkrétně jsem se zaměřila na žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich učitele. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit úroveň teoretických ...
  • Postoj rodičů k prevenci virových onemocnění u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Šašková, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Klíčová slova: rodiče, děti, virová onemocnění, prevence, postoj Práce obsahuje kromě úvodu a diskuze se závěrem ještě 3 kapitoly teoretické části a část praktickou. První kapitola teoretické části se zabývá obecně pojmy ...
  • Pozdní následky úrazu kolenního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Pavla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 2. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou úrazů kolenního kloubu a gonartrózy. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část je rozdělená do tří hlavních kapitol. V první kapitole je popsána anatomie kolenního ...
  • Prevence komplikací diabetu mellitu 2. typu závislého na inzulinu 

   Defence status: DEFENDED
   Fabianová, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Bakalářská práce je zaměřená na prevenci komplikací u pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu závislého na inzulinu. Cílem závěrečné práce bylo zjištění komplikací spojených se základním onemocněním, prevence ...
  • Problematika dětského pacienta s enurézou a jeho začleňování do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Fremutová, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   V bakalářské práci se věnuji pojmu enuréza a její historii, patogenezi, diagnostice a léčbě tohoto onemocnění. Je to teoreticko-empirická práce. Hlavním cílem mé práce je pokus zmapovat, jaký je psychický a sociální dopad ...
  • Profesní image sester z pohledu sester a veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Stupavská, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
   This dissertation is focused on the nurses' image and nursing's image which are constantly changing because nurses play various roles and are in these differently perceived. The image is changing as the time goes and in ...
  • Prvky preanalytické fáze odběrů krve ovlivnitelné sestrou a jejich dodržování v praxi. 

   Defence status: DEFENDED
   Remešová, Andrea (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části seznamuje s preanalytickou variabilitou ovlivňující výsledky vyšetření krve s bližším přihlédnutím k jejím prvkům, které může ovlivnit sestra. Empirická ...
  • Připravenost zdravotníků na možné změny v systému přednemocniční neodkladné péče. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Drnek, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 2. 2015
   Práce se zabývá problematikou tzv. Paramedic systému. Jedná se o systém, kdy je přednemocniční neodkladná péče, zajišťovaná prostřednictvím zdravotnické záchranné služby (dále jen "ZZS"), poskytována bez přítomnosti lékaře. ...
  • Psychosomatické přetížení členů Integrovaného záchranného systému v důsledku zásahu při mimořádné události. 

   Defence status: DEFENDED
   Kronavetrová, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   Hlavním cílem této bakalářské práce je výzkumné šetření, zda zásah při mimořádné události má vliv na psychosomatiku členů složek integrovaného záchranného systému (IZS). Jako dílčí cíle jsem si vytyčila vyhodnotit, u kterých ...
  • Schopnost seniorů poskytnout první pomoc ve stavech ohrožující život 

   Defence status: DEFENDED
   Bernardová, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Téma mé bakalářská práce zní "Schopnost seniorů poskytnout první pomoc ve stavech ohrožujících život". Cílem práce je zjistit reakce, vědomosti a způsob poskytnutí první pomoci u seniorské věkové skupiny obyvatel. Bakalářská ...
  • Sestra a hodnotící škály na neurochirurgické jednotce intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Sylvie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   Cílem této práce bylo zachytit, do jaké míry jsou užívány hodnotící a měřící techniky při hodnocení jednotlivých oblastí stavu neurochirurgického pacienta v intenzivní péči. Toto téma jsem zvolila, poněvadž nároky na práci ...
  • Úroveň prevence dětských úrazů 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Marika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 2. 2013
   Cílem mé bakalářské práce s názvem Úroveň prevence dětských úrazů je upozornit na problematiku úrazovosti dětí a porovnat výsledky dvou typů základních škol - městské a vesnické. Tato oblast je často podceňována, ačkoliv ...
  • Úroveň znalostí postupů KPR u všeobecných sester 

   Defence status: DEFENDED
   Lukešová, Ludmila (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Cílem diplomové práce je zjistit úroveň teoretických znalostí postupů kardiopulmonální resuscitace u vybraného nelékařského personálu ve VFN v Praze. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první ...
  • Vertebrogenní algický syndrom u sester na ARO /JIP 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   Hlavním cílem práce bylo, zjistit zda sestry opravdu trpí bolestmi zad, jaká část zad je nejvíce bolí, jestli mají dostatek pomůcek k manipulaci s nehybným pacientem a zda jsou proškolovány k jejich používání. Zjišťuji, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV