• Autonomie vůle v soukromém právu 

   Glancová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Resumé Zásada autonomie vůle je považována za stěžejní zásadu ovládající všechny soukromoprávní vztahy v životě člověka. Lidé, ve smyslu soukromoprávních subjektů, mají díky ní možnost utvářet své soukromoprávní vztahy ...
  • Autonomie vůle v soukromém právu 

   Schubertová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 1. 2013
   68 Abstract The principle of autonomy of will is a fundamental principle of private law. It is impossible to imagine the functioning of private law without it. The principle is primarily based on the principles of equality ...
  • Bezdůvodné obohacení 

   Kozlerová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 12. 2012
   Práce pojednává o bezdůvodném obohacení jako jednom z institutů práva občanského resp. práva soukromého, jehož právní úprava je obsažena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Jádrem práce je podrobný rozbor aktuální ...
  • Bezdůvodné obohacení 

   Míková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 3. 2013
   V práci detailn pojednávám o významném právním institutu, bezd vodném obohacení, který má, i p es svoji podp rnou aplika ní povahu, nezastupitelnou úlohu v právním ádu eské republiky, zejména v právu soukromém. Práce je ...
  • Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu 

   Petrov, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   strana 247 Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu Anotace Cílem práce je výzkum zásadních výsledků, k nimž v oblasti bezdůvodného obohacení dospěla zahraniční právní věda, zejména v německé právní oblasti, a dále ...
  • Code civil a jeho význam v současném evropském právu 

   Švarcová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
  • Culpa in contrahendo 

   Němcová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
  • Dědění ze zákona 

   Kučerová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Intestate Succession Inheritance law is a very important part of civil law, because it ensures transfer of rights and obligations of the deceased to his successors and to preserve the values for future generations. Our ...
  • Dědění ze zákona 

   Rutar, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Dědění ze zákona Abstrakt Tato práce pojednává o problematice právní úpravy dědického práva, s důrazem na institut dědění ze zákona, a to z pohledu nejen českého právního řádu, ale též ve srovnání jednotlivých institutů ...
  • Dědění ze zákona 

   Petrzik Hronovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Dědění ze zákona 

   Bílková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Dědění ze závěti 

   Bareš, Lumír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Rigorózní práce pojednává o právní úpravě dědění ze závěti podle původního a nového občanského zákoníku a srovnává právní úpravu s úpravou německou. Celý obsah je rozdělen do 6 kapitol, které jsou následně členěny na ...
  • Dědění ze závěti 

   Pospíchal, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Dědické právo doznalo přijetím nového občanského zákoníku výrazných změn. Jeho hlavním účelem je ale stále úprava přechodu pozůstalosti ze zůstavitele na jeho dědice a s tím související problémy. Tato práce se zabývá děděním ...
  • Dědění ze závěti 

   Schneiderová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   Dědické právo je část občanského práva, jejímž hlavním cílem je zajistit dědickou posloupnost v průběhu generací. K nabytí dědictví dochází v okamžiku smrti zůstavitele. Posléze je z úřední povinnosti zahájeno řízení o ...
  • Dědění ze závěti 

   Bradnová, Alžběta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   92 5 Závěr V předkládané rigorózní práci, jsem se snažila podat podrobný výklad o jednom z důvodu dědění, a to dědění ze závěti. Pokládala jsem však za nutné se v prvních dvou kapitolách zabývat také základní charakteristikou ...
  • Dědění ze závěti 

   Řípa, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Účelem této diplomové práce bylo pojednat o problematice dědění ze závěti, přičemž zkoumán nebude pouze institut závěti, ale i další zákonná ustanovení dědického práva, bez kterých se při výkladu problematiky dědění ze ...
  • Dědění ze závěti 

   Duspivová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   - 1 - Resumé Tato diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu dědění ze závěti v českém právním řádu, a to především ve vztahu k účinnému občanskému zákoníku č. 40/1964 Sb. a k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb., ...
  • Dědění ze závěti 

   Muzikář, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 2. 2018
   Dědění ze závěti Klíčová slova: dědictví, notářský zápis, pozůstalost, řízení o pozůstalosti, veřejná listina, zá- věť. Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou dědění ze závěti. Jedná se o stěžejní oblast dě- ...
  • Dědění ze závěti - platná právní úprava ve srovnání s navrhovanou úpravou v novém občanském zákoníku 

   Juráková, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 1. 2012
   RESUMÉ (ČESKÁ VERZE) Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku dědění ze závěti. Podtitulem práce je "Platná právní úprava ve srovnání s navrhovanou úpravou v novém občanském zákoníku". Už z názvu práce vyplývá, že ...
  • Dědění ze závěti se zřetelem k notářské praxi 

   Bradnová, Alžběta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 12. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV