• Česká inspekce životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Česká inspekce životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 2. 2009
   6. Závěr Přestože Česká inspekce životního prostředí byla prvním dozorovým orgánem státní správy s celostátní působností na úseku ochrany životního prostředí, zanedlouho si mezi ostatními orgány státní správy vydobyla ...
  • České atomové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Valuš, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • České atomové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Křížek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 2. 2009
   6. Závěr Problematika využití jaderné energie a ionizujícího záření prošla od svého vzniku výrazným vývojem. Původně značně roztříštěná a neúplná úprava této oblasti neposkytovala dostatečnou záruku ochrany životního ...
  • Deliktní odpovědnost za porušování povinností při ochraně lesa 

   Defence status: DEFENDED
   Škopek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Evidence a zápisy právních vztahů k pozemkům v katastru nemovitostí 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   61 4 Záv r V této práci je zachycena problematika evidování právních vztah k nemovitostem a provád ní zápis t chto právních vztah do katastru nemovitostí. Samotný systém evidování nemovitostí je navázán na historické ...
  • Katastr nemovitostí 

   Defence status: DEFENDED
   Polanská, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   ZÁVĚR Jak lze vyvodit ze shora uvedeného, asi nejzávažnějším cílem katastru nemovitostí, ke kterému právní úprava výrazně směřuje, je bezpochyby ochrana vlastnického práva k nemovitostem a některých dalších práv. Vzhledem ...
  • Katastr nemovitostí 

   Defence status: DEFENDED
   Vitula, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   ZÁVĚR Katastr nemovitostí je poměrně široké téma, ale rozsah diplomové práce nedovoluje, aby v ní byla zahrnuta veškerá materie. V souladu s diplomním úkolem jsem se nicméně snažil zachytit alespoň její podstatný základ, ...
  • Katastr nemovitostí 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Kristiana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   123 6. Závěr Ve své práci jsem se zabývala problematikou pozemkové evidence včetně jejího historického vývoje na našem území. Mým úkolem je nyní shrnout základní poznatky z této oblasti. V KN se spojily obě vývojové linie ...
  • Katastr nemovitostí 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   - 49 - V. ZÁVĚR Zhodnocení stávající úpravy a výhled de lege ferenda Katastr nemovitostí eviduje nemovitosti i právní vztahy k nemovitostem. V minulosti byl veden soudy, dnes je správa katastru svěřena správním orgánům, ...
  • Komparace právní úpravy ochrany lesa v Čechách a ve Francii, včetně relevantních souvislostí 

   Defence status: DEFENDED
   Čeřovský, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   The rigorous thesis proceeds from the mutual confrontation of the Czech and French legal institutes, aiming to the protection and treatment with one of the most important environmental life zones - the forest. In view of ...
  • Nabývání vlastnického práva k pozemkům 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Nabývání vlastnického práva k pozemkům Tato diplomová práce pojednává o nabývání vlastnického práva k pozemkům a jeho právní úpravě v kontextu platné české legislativy. Hlavním cílem práce je poskytnout přehled obecné ...
  • Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 4. 2009
  • Ochrana pozemkového vlastnictví před neoprávněnými zásahy 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   71 5. Závěr Téma diplomové práce ochrana pozemkového vlastnictví před neoprávněnými zásahy je ve svém rozsahu značně široké a také komplikované. Cílem této práce bylo zjistit, co se míní pod zásahem do vlastnického práva ...
  • Ochrana zemědělských a lesních pozemků 

   Defence status: DEFENDED
   Brynychová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
  • Ochrana ži votního prostředí a vlastnické právo 

   Defence status: DEFENDED
   Široký, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
  • Ochrana životního prostředí a vlastnické právo 

   Defence status: DEFENDED
   Heide-Hermann, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Ochrana životního prostředí a vlastnické právo 67 ČÁST V. 1. Zhodnocení skutečného stavu právní ochrany lesa a ochrany přírody a krajiny. Závěr. Dosavadní podoba vybraných právních předpisů, tedy zákona o ochraně přírod a ...
  • Ochrana životního prostředí při hornické činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hřebíček, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Tato diplomová práce pojednává o ochraně životního prostředí při hornické činnosti. Těžba nerostů má výrazné negativní dopady na životní prostředí a tak je zde celospolečenský zájem na minimalizaci těchto negativních jevů. ...
  • Ochrana životního prostředí v českém atomovém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Valuš, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Omezení vlastnického práva k pozemkům 

   Defence status: DEFENDED
   Kaláb, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Tato práce se věnuje omezení vlastnického práva k pozemkům. To je omezováno intenzivněji než vlastnická práva k jiným věcem především díky specifičnosti pozemku jako předmětu tohoto vlastnického práva. Omezení vlastnického ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV