• Důvody výpovědi z pracovního poměru 

   Karlová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 4. 2019
   Reasons for termination of employment Abstract The topic of the diploma thesis concerns the reasons for the termination of the employment relationship. The aim of the thesis is to analyse thoroughly the reasons for termination ...
  • Důvody výpovědi z pracovního poměru 

   Plch, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 12. 2017
   Diplomová práce se zabývá problematikou důvodů výpovědi z pracovního poměru. Rozebrány jsou i instituty s touto problematikou úzce související, jako je skončení pracovního poměru obecně, výpověď a její náležitosti, ochranné ...
  • Konkurenční doložka 

   Zajíček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Hlavním cílem této práce je přiblížení institutu konkurenční doložky v rámci českého právního řádu. Důraz je kladen především na rozbor jednotlivých aspektů konkurenční doložky a zasazení konkurenční doložky nejen do ...
  • Konkurenční doložka 

   Kopsová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   Cílem této práce je poskytnout rozsáhlou analýzu institutu konkurenční doložky v pracovním právu v České republice. Tuto práci jsem vybrala, abych mohla podrobněji zkoumat institut konkurenční doložky, posoudit jeho klady ...
  • Konkurenční doložka 

   Šťastný, Kryštof (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 2. 2017
   NÁZEV: Konkurenční doložka AUTOR: Kryštof Šťastný KATEDRA: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Ljubomír Drápal RESUMÉ: Cílem této práce bylo provést ucelený výklad vývoje právní ...
  • Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 

   Holubová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Abstrakt Cílem této diplomové práce je pojednat o právní úpravě neplatného rozvázání pracovního poměru, odlišit jej od zdánlivého rozvázání pracovního poměru zakotveného do ...
  • Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

   Špačková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Tématem této diplomové práce jsou nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy posouzení a správné stanovení výše přiznávaného nároku je stále aktuálním tématem. První část diplomové práce je věnována ...
  • Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

   Čížková, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 12. 2017
   English Abstract Invalid termination of the employment relationship by the employer The topic of this thesis is the invalid termination of an employment relationship by the employer. The aim of the thesis is to conduct a ...
  • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

   Hermanová, Beata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 1. 2010
  • Odpovědnost za škodu v soudní judikatuře 

   Gergeľová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Resumé Cílem této práce je přiblížit institut odpovědnosti za škodu v pracovním právu s důrazem na judikaturu. V práci jsou postupně rozebrány jednotlivé druhy odpovědnosti za škodu, které jsou následně doplněny významnými ...
  • Odpovědnost za škodu v soudní judikatuře 

   Kulišová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
   68 Záv r Záv r této práce zam ím p edevším na zhodnocení platné právní úpravy a úvahy de lege ferenda, zejména s ohledem na sou asné ekonomické pom ry, kdy pracovn právní legislativa m že být významným prost edkem jak ...
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu a újmu 

   Dařílková, Linda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   RESUMÉ Téma diplomové práce: Odpovědnost zaměstnance za škodu a újmu Cílem této práce je identifikovat institut pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance za škodu v širších historických souvislostech s přesahem do teorie ...
  • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

   Kubínová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 12. 2017
   English abstract Compensation for Occupational Accidents and Diseases The aim of this thesis is to give a comprehensive view of problematics related to occupational accidents and occupational diseases with attention to the ...
  • Pracovněprávní soudnictví ve vybraných členských státech EU 

   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá úpravou řešení individuálních pracovních sporů v právních řádech členských zemí EU, přičemž k porovnání byly vybrány právní řády český, anglický a francouzský. V první kapitole jsou nastíněny ...
  • Pracovní úraz 

   Sembol, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   65 Abstrakt Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil pracovní úraz. Cílem této práce je srovnání dvou hlavních přístupů k této problematice, které byly zvažovány jako možná řešení v minulých let, a to - náhrada škody ...
  • Pracovní úraz a nemoc z povolání 

   Šourek, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 3. 2015
   Cílem práce je podat ucelený pohled na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Dílo využívá metodu deskriptivní, metodu analýzy a metodu komparativní. Celý text je strukturován do kapitol a podkapitol. Hlavní ...
  • Pracovní úraz a nemoc z povolání 

   Hoffmann, Matouš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 11. 2018
   Tato práce řeší problematiku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a z toho plynoucí povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, prostřednictvím jednotlivých náhrad. Úvodní část poskytuje ...
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve vybraných členských státech EU 

   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 10. 2017
   The topic of the doctoral thesis is the regulation of passage of rights and obligations under employment relationship, i.e. the regulation that aims to safeguard the rights of employees in the event of structural changes ...
  • Výpověď z pracovního poměru 

   Veverková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
  • Zodpovednosť za škodu v súdnej judikatúre 

   Mikolajová, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 10. 2012
   Predmetom tejto diplomovej práce je analýza právnej úpravy zodpovednosti za škodu v pracovnom práve pohľadom rozhodovania súdov. Práca sa skladá zo siedmych kapitol, každá z nich je venovaná inej stránke problematiky ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV