• Acidifikace lesních půd v České republice a analýza rozdílů mezi smrkovými a bukovými porosty 

   Růžek, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Acidifikace lesních půd v České republice a analýza rozdílů mezi smrkovými a bukovými porosty Abstrakt Acidifikace lesních půd je proces, jenž ve druhé polovině minulého století značně ovlivnil půdní chemismus. Cílem této ...
  • Charakteristika půd ve vztahu k reliéfu a způsobu obhospodařování v okolí Svaté Heleny v rumunském Banátu 

   Zamazalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Práce se zabývá charakteristikou půd krasové plošiny v okolí vesnice Svatá Helena založené českými přistěhovalci v rumunském Banátu. Důraz je kladen na zkoumání odlišností půdního chemismu v závislosti na způsobu využití ...
  • Dopady komerční suburbánní výstavby v zázemí Prahy na půdní pokryv a predikce budoucího vývoje 

   Havel, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Fenomén suburbanizace nelze již v současné době vnímat pouze jako estetický a socioekonomický problém. Tento proces přesunu obyvatel a aktivit z jádrového města do jeho zázemí má prokazatelné negativní dopady i v oblasti ...
  • Fyzickogeografické aspekty diverzity vybrané skupiny ptáků na území České republiky 

   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Fyzickogeografické aspekty diverzity dravců na území České republiky Abstrakt Klíčovým pojmem pro tuto práci je biodiverzita. Jsou zde popsány základní poznatky o biologické rozmanitosti na Zemi, čím je nejvíce ohrožena a ...
  • Fyzickogeografické aspekty rozšíření nepůvodních druhů rostlin v CHKO Křivoklátsko 

   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Rostlinné invaze se stávají stále diskutovanějším tématem a to především kvůli negativnímu dopadu na globální biodiverzitu. Mají rovněž značný ekonomický dopad a ovlivňují lidské zdraví. Je proto důležité zabývat se ...
  • Fyzickogeografické aspekty sukcese vegetace a vývoje půd se zaměřením na těžební tvary 

   Zamazalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce se zaměřuje na rešerši pedogeneze a sukcese vegetace v průběhu primární sukcese, přičemž je zvláštní pozornost věnována post-těžebním tvarům. Důraz je kladen na roli horninového podloží. Zjištěné poznatky byly ověřovány ...
  • Geografický původ nepůvodních druhů vyšších rostlin v České republice 

   Kopicová, Irena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Téma práce, Geografický původ nepůvodních druhů vyšších rostlin v ČR, se zabývá nepůvodními druhy rostlin s určením jejich fytogeografických oblastí. Dále jsou zde zpracovány příčiny introdukce, samotná charakteristika a ...
  • Revitalizace post-těžebních ploch 

   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Tato práce uvádí základní fakta o rekultivacích a jiných metodách, jako je revitalizace nebo přirozená obnova. Rekultivace je způsobem rychlé obnovy rostlinného krytu, ale je značně nákladný a v mnoha případech škodí ...
  • Rostliny jako indikátory půdních vlastností 

   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Půda v budoucnu bude stále důležitějším přírodním zdrojem, půda je degradována, ubývá organické hmoty, mění se chemismus, dochází k její nadměrné exploataci. Místní vegetace může být obrazem specifických vlastností půdy, ...
  • Rozloha a charakteristika vysokohorských mokřadů v pramenné oblasti Amazonky 

   Svoboda, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The Amazon River headstream was defined on the basis of the Hatun Mayu 2000 expedition results. It is the water catchment area of Apacheta and Carhuasanta streams down to their confluence in the Lloqueta River in the ...
  • Sekvestrace uhlíku a jeho zásoby v lesních půdách 

   Flašarová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Sekvestrace uhlíku je jeden z velmi důležitých procesů, které probíhají v půdě. V půdě je uloženo 3 x více uhlíku než v atmosféře, z toho se podstatná část nachází v lesních půdách Severní Ameriky, Evropy a Asie. Půda má ...
  • Srovnání a výběr krajinných indexů pro hodnocení míry suburbanizace 

   Majerová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Proces suburbanizace je v současné době velmi diskutovaným tématem. Tento fenomén přesunu obyvatel a lidských aktivit z jádrového města do jeho zázemí s sebou totiž může přinášet řadu negativních jevů, které ovlivňují nejen ...
  • Sukcese vegetace a vývoj půd na výsypkách po těžbě hnědého uhlí 

   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Na 36 plochách hnědouhelných výsypek byla hodnocena diverzita rostlin a vybrané půdní parametry, které byly následně analyzovány a vyhodnoceny. Výsypky různého sukcesního stáří se nacházely ve východní části hnědouhelného ...
  • Vliv krajinného pokryvu a jeho změn na rozšíření a druhové složení dravců v České republice 

   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Vliv krajinného pokryvu a jeho změn na rozšíření a druhové složení dravců v ČR Abstrakt Existuje nesčetné množství studií zabývajících se zkoumáním diverzity a rozšířením ptáků v závislosti na mnoha faktorech. Žádná z ...
  • Vliv reliéfu a geologického substrátu a na funkční diverzitu rostlin v CHKO Křivoklátsko 

   Radoměřský, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Během geologického vývoje docházelo k neustálým přeměnám přírodního prostředí. Tyto změny se projevují i dnes a bude k nim rovněž docházet v budoucnosti. Současná podoba přírody je výsledkem protichůdného působení endogenních ...
  • Vliv sub/urbanizace na přírodní prostředí a analýza záboru půd podél dálnice D5 

   Keprta, Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Sub/urbanizace je jedním ze zásadních faktorů ovlivňující přírodní prostředí. Přesun obyvatel a ekonomických aktivit na předměstí není idylickým procesem, ale často s sebou přináší mnoho obtíží. Dopady na přírodní prostředí ...
  • Vliv sub/urbanizace na přírodní prostředí. 

   Havel, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Proces suburbanizace, tedy přesun obyvatel a aktivit do městského zázemí, není jen socioekonomickým fenoménem, ale rozpínání města do krajiny představuje vážný problém i v oblasti životního prostředí. Plocha zabraná ...
  • Vliv substrátu a reliéfu na diverzitu rostlin v CHKO Kŕivoklátsko 

   Valtr, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Influence of substrate and relief on plant diversity in the Křivoklátsko PLA Abstract Křivoklátsko is located west of Prague on both sides of the Berounka River. In 1978 was declare in that location protected land area, ...
  • Vliv vegetace a sukcesního stáří na vývoj půd v pískovnách 

   Svačinová, Ilona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Pískovny mají velký potenciál pro obnovu spontánní sukcesí. Výzkumem vývoje půd v pískovnách se zatím nezabývalo příliš mnoho studií, proto je tato práce zaměřena na vývoj půdních vlastností v pískovnách během primární ...
  • Využití penetrometru k vyhodnocení míry utužení zemědělských půd v modelovém území 

   Plasová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Půdu někteří autoři přirovnávají k neobnovitelnému zdroji, protože z časového hlediska člověka trvá její vývoj a obnovení dlouhou dobu, i tisíce let. Přirozené schopnosti půdy jsou však často degradovány; popis různých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV