Now showing items 1-20 of 34

  • Acidifikace lesních půd v České republice a analýza rozdílů mezi smrkovými a bukovými porosty 

   Defence status: DEFENDED
   Růžek, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Acidifikace lesních půd v České republice a analýza rozdílů mezi smrkovými a bukovými porosty Abstrakt Acidifikace lesních půd je proces, jenž ve druhé polovině minulého století značně ovlivnil půdní chemismus. Cílem této ...
  • Analýza prostorové konfigurace zemědělské půdy v Česku ve vztahu k přírodním podmínkám 

   Defence status: DEFENDED
   Duspiva, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   The spatial configuration of agricultural land has a fundamental influence on the functioning and processes in the landscape. Its form is a reflection of natural conditions, but also of socioeconomic factors. This thesis ...
  • Carbon dynamics in the chernozem region after half a century of intensive cultivation 

   Defence status: DEFENDED
   Juřicová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 28. 2. 2023
   Půda je životně důležitá pro celosvětovou potravinovou bezpečnost a teprve nedávno se půdě začala věnovat pozornost jako nástroji, který může ovlivňovat změnu klimatu, a to díky její schopnosti ukládat velké množství uhlíku ...
  • Charakteristika půd ve vztahu k reliéfu a způsobu obhospodařování v okolí Svaté Heleny v rumunském Banátu 

   Defence status: DEFENDED
   Zamazalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Práce se zabývá charakteristikou půd krasové plošiny v okolí vesnice Svatá Helena založené českými přistěhovalci v rumunském Banátu. Důraz je kladen na zkoumání odlišností půdního chemismu v závislosti na způsobu využití ...
  • Dopady komerční suburbánní výstavby v zázemí Prahy na půdní pokryv a predikce budoucího vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Havel, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Fenomén suburbanizace nelze již v současné době vnímat pouze jako estetický a socioekonomický problém. Tento proces přesunu obyvatel a aktivit z jádrového města do jeho zázemí má prokazatelné negativní dopady i v oblasti ...
  • Fyzickogeografické aspekty diverzity vybrané skupiny ptáků na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Fyzickogeografické aspekty diverzity dravců na území České republiky Abstrakt Klíčovým pojmem pro tuto práci je biodiverzita. Jsou zde popsány základní poznatky o biologické rozmanitosti na Zemi, čím je nejvíce ohrožena a ...
  • Fyzickogeografické aspekty rozšíření nepůvodních druhů rostlin v CHKO Křivoklátsko 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Rostlinné invaze se stávají stále diskutovanějším tématem a to především kvůli negativnímu dopadu na globální biodiverzitu. Mají rovněž značný ekonomický dopad a ovlivňují lidské zdraví. Je proto důležité zabývat se ...
  • Fyzickogeografické aspekty sukcese vegetace a vývoje půd se zaměřením na těžební tvary 

   Defence status: DEFENDED
   Zamazalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce se zaměřuje na rešerši pedogeneze a sukcese vegetace v průběhu primární sukcese, přičemž je zvláštní pozornost věnována post-těžebním tvarům. Důraz je kladen na roli horninového podloží. Zjištěné poznatky byly ověřovány ...
  • Geografický původ nepůvodních druhů vyšších rostlin v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kopicová, Irena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Téma práce, Geografický původ nepůvodních druhů vyšších rostlin v ČR, se zabývá nepůvodními druhy rostlin s určením jejich fytogeografických oblastí. Dále jsou zde zpracovány příčiny introdukce, samotná charakteristika a ...
  • Mikrostruktura krajiny a její odlišnosti mezi typy krajin České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Duspiva, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Mikrostruktura krajiny má zásadní vliv na fungování a procesy v krajině. Její podoba také velmi závisí na přírodních podmínkách a hospodářském využití krajiny. Tato práce se věnuje obecným teoretickým otázkám krajinné ...
  • Revitalizace post-těžebních ploch 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Tato práce uvádí základní fakta o rekultivacích a jiných metodách, jako je revitalizace nebo přirozená obnova. Rekultivace je způsobem rychlé obnovy rostlinného krytu, ale je značně nákladný a v mnoha případech škodí ...
  • Rostliny jako indikátory půdních vlastností 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Půda v budoucnu bude stále důležitějším přírodním zdrojem, půda je degradována, ubývá organické hmoty, mění se chemismus, dochází k její nadměrné exploataci. Místní vegetace může být obrazem specifických vlastností půdy, ...
  • Rozloha a charakteristika vysokohorských mokřadů v pramenné oblasti Amazonky 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The Amazon River headstream was defined on the basis of the Hatun Mayu 2000 expedition results. It is the water catchment area of Apacheta and Carhuasanta streams down to their confluence in the Lloqueta River in the ...
  • Rychlost sekvestrace uhlíku v půdách kamenolomů 

   Defence status: DEFENDED
   Plasová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   As a result of minerals extraction, anthropogenically disturbed sites are created. In these sites we can study soil development, the rate of pedogenetic processes or the rate of nutrient accumulation. The aim of this thesis ...
  • Schopnost rostlin indikovat abiotické podmínky prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Lebedová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 7. 2020
   The occurrence of different plant species is influenced mainly by individual environmental factors such as light, heat, soil reaction or nutrient content. The knowledge of the relationships between the plant species and ...
  • Sekvestrace uhlíku a jeho zásoby v lesních půdách 

   Defence status: DEFENDED
   Flašarová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Sekvestrace uhlíku je jeden z velmi důležitých procesů, které probíhají v půdě. V půdě je uloženo 3 x více uhlíku než v atmosféře, z toho se podstatná část nachází v lesních půdách Severní Ameriky, Evropy a Asie. Půda má ...
  • Současný stav vegetace v nivě Sázavy po jarní povodni v roce 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Klášterková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   In this diploma thesis current state of vegetation cover was analyzed after spring flood in 2006 on the lower section of the Sázava river. Immediately after the flood there were 38 sites with alluvial deposits identified ...
  • Srovnání a výběr krajinných indexů pro hodnocení míry suburbanizace 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Proces suburbanizace je v současné době velmi diskutovaným tématem. Tento fenomén přesunu obyvatel a lidských aktivit z jádrového města do jeho zázemí s sebou totiž může přinášet řadu negativních jevů, které ovlivňují nejen ...
  • Stanovení ohrožení archeologické lokality Bylany vodní erozí půdy a erozí orbou 

   Defence status: DEFENDED
   Derková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   The diploma thesis aims to determine the threat of archaeological site Bylany by soil erosion. Soil erosion was detected using a combination of field research and modeling in the WaTEM/SEDEM program. The results of the ...
  • Stanovení rychlosti sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech s využitím dendrochronologie 

   Defence status: DEFENDED
   Derková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Dendrochronologie je spolehlivá metoda zjištění stáří porostu. V této práci je dendrochronologie použita při studiu rychlosti sukcese v bývalých granodioritových lomech. V oblasti bylo vybráno osm lokalit vždy po několika ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV