Now showing items 1-20 of 23

  • Analýza hlavních rysů pražské mluvené češtiny 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Synková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem této práce je předložení analýzy hlavních rysů pražské mluvené češtiny. Jako východisko posloužila prozatím publikovaná literatura o obecné češtině a mluvě v Praze. Na základě této literatury byly založeny hypotézy, ...
  • Analýza hlavních rysů pražské mluvené češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Synková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem této práce je předložení analýzy hlavních rysů pražské mluvené češtiny. Jako východisko posloužila prozatím publikovaná literatura o běžné mluvě a mluvě v Praze. Na základě této literatury byly založeny hypotézy, ...
  • Aspekty variace předložek na a v(e) v současné češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato práce se zabývá variací p edlo ek na a v(e) v sou asné e tin . Na základ p edchozí literatury sleduje distribuci obou p edlo ek a jejich morfologicko-syntaktické v tné vztahy. Pozornost je v nována popisu jazykových ...
  • Bilingvismus jako nevýhoda? Lexikální vybavování v prvním jazyce bilingvních mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Hamanová, Marie - Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The thesis focuses on lexical retrieval in bilinguals' first language. The aim of the work is to follow up on the research conducted abroad which has shown that lexical retrieval in the first language of bilinguals is ...
  • Chyby v psaní z psycholingvistického hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Křivánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce se zabývá problematikou řečových a psaných chyb. Shrnuje teorie o mluvené a psané produkci jazyka a vymezuje základní druhy řečových chyb a chyb v psaní na počítači. Při interpretaci chyb v psaní na počítači vychází ...
  • Ideologie purismu v příspěvcích o jazykové kultuře v časopisech Slovo a slovesnost a Naše řeč v letech 1949-1968 

   Defence status: DEFENDED
   Kafka, Ivan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce se zaměřuje na purismus jakožto jazykovou ideologii. Po kritickém zhodnocení základních pojmů (jazyková kultura, ideologie, jazyková ideologie) jsou představeny ideologie standardního jazyka a ideologie purismu. ...
  • Jazyková nerovnost a jazyková diskriminace v české společnosti: Ostrava vs. Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Drkošová, Sylvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Práce se zaměřuje na otázky jazykové nerovnosti, resp. jazykové diskriminace na území České republiky. Konkrétněji se zabývá vlivem ostravské a pražské regionální mluvy na postoje k mluvčímu na území Ostravy a Prahy. K ...
  • Jazyková relativita a gramatický rod v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou vlivu gramatického rodu podstatných jmen v českém jazyce, jež referují k neživým entitám, na jejich sémantický význam a konceptualizaci. Zkoumá, zda jsou maskulina konceptualizována ...
  • Jazykové chování slovenských rodilých mluvčích v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   Práce se zaměřuje na sociolingvistické a psycholingvistické postižení česko-slovenských jazykových vztahů. Do obou oblastí přispívá vlastním empirickým šetřením. Centrem výzkumné pozornosti jsou rodilí mluvčí slovenštiny ...
  • Jazykový posun u českého společenství na Daruvarsku 

   Defence status: DEFENDED
   Flídrová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   The thesis deals with the linguistic situation of the Czech community living in the Daruvar region of the Republic of Croatia and presents the contemporary linguistic situation of the ethnic Czech community with a focus ...
  • Jazykový posun u českého společenství v Srbsku 

   Defence status: DEFENDED
   Štochlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Práce se zabývá současnou jazykovou situací české menšiny žijící v srbské části Banátu se zaměřením na jazykový posun jakožto důležitý sociolingvistický fenomén, který odkazuje k mezigenerační jazykové ztrátě. První část ...
  • Lexikálně-chuťová synestézie českých mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Hupáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce představuje aktuální poznatky o synestézii jako specifickém způsobu vnímání, kdy určitý vjem (tzv. spouštěč) vyvolává vjem jiný, který není reálně přítomen (tzv. průvodce). Zvláštní pozornost upírá na typ ...
  • Lexikální vybavování u bilingvních mluvčích češtiny a polštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Karešová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce předkládá metodologický návrh psycholingvistického výzkumu, který se zaměřuje na lexikální vybavování bilingvních obyvatel z regionu českého Těšínska, kteří jsou vysoce fluentní v češtině a polštině. ...
  • Lexikální vybavování u bilingvních mluvčích ruštiny a češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Maslova, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Předkládaná diplomová práce je věnována lexikálnímu vybavování bilingvních mluvčích v prvním jazyce, konkrétně u rusky mluvících jedinců žijících v České republice. Cílem práce je navázat na předchozí zahraniční i české ...
  • Mluva mladší generace obyvatel Frýdku-Místku 

   Defence status: DEFENDED
   Janáková, Bára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   V práci jsme zjišťovali stav nářečních prostředků v mluvě středoškolských studentů ve Frýdku- Místku. Předpokládali jsme velkou míru nivelizace tradičního nářečí, proto jsme se zaměřili na jevy, o kterých víme, že jsou v ...
  • Prostorová kognice mluvčích češtiny a českého znakového jazyka: Jak mezijazyková diverzita ovlivňuje nejazykovou kognici 

   Defence status: DEFENDED
   Jehlička, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na problém vlivu jazyka na prostorovou kognici mluvčích různých jazyků, tj. zda a jakým způsobem se odlišnosti v jazykovém vyjadřování prostoru, prostorových vztahů a uspořádání odrážejí v ...
  • Příklonné -s v mluvené češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Preininger, Mikuláš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The aim of this thesis is to explore the variation of forms jsi and -s in the function of preterite auxiliary. The theoretical part summarizes the essential enquiries concerning the subject. Neither of the variables as ...
  • Současné tendence obouvidových sloves v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Hladíková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Tato práce se zabývá českými obouvidovými slovesy, a to slovesy původně českými, nikoliv častěji diskutovanými slovesy cizího původu. Cílem textu je zhodnotit, nakolik jsou slovesa vnímána českými mluvčími jako obouvidová, ...
  • Synestézie grafémy-barvy a slova-barvy z kvalitativní perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Cutychová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The presented bachelor thesis aims to enrich the existing research on synaesthesia that is almost exclusively based experimentally. It focuses on providing detailed qualitative data on the basis of which new hypotheses for ...
  • Vývojové tendence ve variaci substantivní flexe v karvinské běžné mluvě 

   Defence status: DEFENDED
   Ochodková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Práce se zaměřuje na variující tvary substantiv v běžné mluvě obyvatel Karviné. Na základě předchozí literatury o jmenné deklinaci na slezském území ve spojení s vlastními zkušenostmi rodilé mluvčí bylo pro analýzu vybráno ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV