• Autorské dílo a reklama 

   Defence status: DEFENDED
   Piskačová, Bára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Autorské dílo a reklama Tato diplomová práce se zabývá oblastí práva duševního vlastnictví a pojednává o současné právní úpravě autorského díla a reklamy. Cílem této práce je představit základní atributy jednotlivých úprav ...
  • Autorské dílo a reklama 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtovič, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The Aim of this thesis is to link the theoretical aspects of copyright with its practical use. Specifically it is an analysis of relationship between copyright and advertising. In the thesis I am trying to find an answer ...
  • Autorskoprávní ochrana databází 

   Defence status: DEFENDED
   Chvosteková, Darina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Autorskoprávní ochrana databází 

   Defence status: DEFENDED
   Klobušický, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Česká kolektivní správa v kontextu nové evropské právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Ullmannová Wünschová, Berenika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 3. 2015
   This doctoral thesis is devoted to collective management, especially with regard to the adoption of Directive2014/26/EU. It outlines the regulation of Czech collective management, and highlights the particular institutions ...
  • Elektronické knihy a autorské právo 

   Defence status: DEFENDED
   Lašková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 6. 2015
   LAŠKOVÁ, Barbora E-BOOKS AND COPYRIGHT This rigorous thesis consists of eight chapters, while the aims of the first part are to make readers familiar with the concept of e-books and to describe and to explain the copyright ...
  • Evropský patent 

   Defence status: DEFENDED
   Drhlíková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 4. 2015
   Účelem diplomové práce je zkoumání evropského patentu. Práce se zabývá historickým vývojem evropského patentu od jeho počátku až po současnou úpravu. Následně se práce věnuje analýze Evropské patentové organizace založené ...
  • Fotografie jako autorské dílo a ochrana autorských práv fotografa 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelcová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Cílem této diplomové práce s názvem "Fotografie jako autorské dílo a ochrana autorských práv fotografa" je popsat základní východiska a charakteristiky současné právní úpravy autorského díla, konkrétně fotografie. Komplexní ...
  • Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů (webhosting, poskytovatel připojení...) a způsoby ochrany proti pirátství (identifikace a postih piráta...) 

   Defence status: DEFENDED
   Brabec, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Závěr Ve své práci jsem se zaměřil na právní aspekty šíření autorských děl prostřednictvím protokolu BitTorrent. V jednotlivých kapitolách jsem pak popsal právní odpovědnost jednotlivých subjektů celého řetězce, a to jak ...
  • Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství 

   Defence status: DEFENDED
   Hrnčiříková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The Internet and Copyright - the Scope of Liability of Individual Parties and Ways of Protection against the Piracy Abstract The aim of this thesis is to provide a comprehensive view of selected issues related to the ...
  • Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství 

   Defence status: DEFENDED
   Mačenbacher, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Hlavním smyslem p edkládané diplomové práce je analýza a zhodnocení sou asného stavu autorského práva s d razem na odpov dnost jednotlivých subjekt v informa ní spole nosti. Nedílnou sou ástí práce je i p ehled právních ...
  • Internet a autorské právo - způsoby užití a rozsah ochrany díla (tradiční užití, peer to peer sítě, e-mail...) 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Tato diplomová práce je zamýšlena jako stručné seznámení s problematikou užití a ochrany autorských děl v prostředí internetu. Jejím cílem je přiblížit vztah autorského práva a internetu s ohledem na problematiku autorských ...
  • Internet a ochrana duševního vlastnictví-rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů v rámci práva Evropských společenství a práva USA 

   Defence status: DEFENDED
   Kaspřík, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 1. 2011
   SHRNUTÍ INTERNET A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - ROZSAH ODPOVĚDNOSTI JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ V RÁMCI PRÁVA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A PRÁVA USA Odpovědnost poskytovatelů internetových služeb za porušení autorského práva ...
  • Kolektivní správa a užití autorských děl na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Sliwka, Rostislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   Collective management and use of copyright on the Internet Abstract This thesis is dealing with two main areas. The first on is a concept of collective management, particularly the collective management of rights in musical ...
  • Nároky z porušení práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v mezinárodním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Nároky z porušení práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v mezinárodním kontextu Cílem této práce je komplexně shrnovat aktuální mezinárodně právní stav nároků z porušení práva autorského a práv souvisejících. ...
  • Neoprávněné užití autorského díla 

   Defence status: DEFENDED
   Ryšánek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   - Neoprávněné užití autorského díla Předmětem diplomová práce je jev neoprávněného užití autorského díla ve světle českého pozitivního práva s vědomím toho, že české právo do značné míry vychází z úpravy mezinárodní. Čtenáři ...
  • Ochranná známka a nekalá soutěž 

   Defence status: DEFENDED
   Makaloušová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 4. 2011
   V rámci diplomové práce na téma "Ochranná známka a nekalá soutěž" se zabývám problematikou nekalé soutěže ve vztahu k ochranné známce a jejími projevy v aplikační praxi tuzemských soudů. Dle mého názoru jde o téma aktuální, ...
  • Odpovědnost za porušování autorských práv na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Kroftová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 5. 2010
   Závěr Na závěr této práce lze vzhledem k výše uvedeným zjištěním konstatovat, že Česká republika má moderní autorskoprávní kodex, který flexibilně reaguje na nové rozvíjející se technologie a v souladu s příslušnými ...
  • Osobnostní práva autora uměleckého díla ve světle rekodifikace soukromého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Leskovjan, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 6. 2015
   Resumé Práce má za cíl popsat a zhodnotit aktuální stav právní úpravy osobnostních práv autora v právním řádu České republiky, a to zejména s ohledem na rekodifikaci soukromého práva. Osobnostní práva autora představují ...
  • Právní aspekty online marketingu 

   Defence status: DEFENDED
   Kmoch, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 3. 2017
   Právní aspekty online marketingu Čím více roste úloha internetu v dnešní společnosti na významu, tím více dochází k rozvoji relativně mladého a dynamického oboru - online marketingu. Jelikož ústředním cílem online marketingu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV