Now showing items 1-20 of 25

  • Adaptace dítěte v zahraniční škole 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Tato práce si klade za cíl popsat problematiku adaptačního procesu u dětí, které přecházejí do zahraniční školy, a tudíž se mění jejich vyučovací jazyk, kurikulum a zejména sociokulturní prostředí. Zaměřuje se na soubor ...
  • Aktuální otázky bilingvního vzdělávání v České republice a ve Velké Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Ksandrová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Cílem mé bakalářské práce bylo srovnání bilingvního vzdělávání v České republice a Velké Británii se zaměřením na Wales a Anglii. Aby mohlo být toto srovnání provedeno, bylo nutné se zaměřit nejprve na historii a současné ...
  • Analýza skotského vzdělávacího systému v kontextu komunitního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Břízová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tématem diplomové práce je analýza skotského vzdělávacího systému v kontextu komunitního vzdělávání. Těžiště práce spočívá v analýze vzdělávacího systému z hlediska struktury a kurikulárních dokumentů a analýzy koncepce ...
  • Analýza současných forem a metod vzdělávání seniorů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Romana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá možnostmi vzdělávání seniorů v České republice. Práce je tvořena teoretickou a empirickou částí. V teoretické části byla zjišťována charakteristika gerontopedagogiky a gerontodidaktiky, též byly ...
  • Analýza vzdělávání sociálních pracovníků v nestátních neziskových organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Anotace: PAZDEROVÁ, H. Analýza vzdělávání sociálních pracovníků v nestátním neziskovém sektoru. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 67. Diplomová práce. Diplomová práce pojednává o možnostech profesního ...
  • Cizinci na českých vysokých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Jiřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce popisuje situaci cizinců studujících na českých vysokých školách v běžných prezenčních programech. Součástí práce je kvalitativní výzkum zaměřený na integraci studentů cizinců. Klíčová slova: cizinec, ...
  • Dopady chudoby a sociálního vyloučení na vzdělávání a výchovu dětí a dospívajících 

   Defence status: DEFENDED
   Felgrová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Diplomová práce pojednává v teoreticko-empirické rovině o chudobě a sociálním vyloučení v kontextu vzdělávání. Teoretická část práce se zabývá teoretickým shrnutím chudoby a sociálního vyloučení. Vymezuje základní definice, ...
  • Hodnoty dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (výzkumná sonda na ZŠ Chanov) 

   Defence status: DEFENDED
   Fichtnerová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Předložená diplomová práce pojednává o hodnotách dětí a mládeže v kontextu sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se zabývá vymezením základní terminologie a ...
  • Jazykové vzdělávání v kontextu celoživotního učení 

   Defence status: DEFENDED
   Sommerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce přináší průřez jazykového vzdělávání v kontextu celoživotního učení - od předškolního vzdělávání až po zájmové vzdělávání dospělých, specifika jednotlivých věkových skupin i pohled na některé metody práce, ...
  • Komparativní analýza českého a norského vzdělávacího systému: analýza vybraných aktuálních problémů 

   Defence status: DEFENDED
   Šejnohová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Comparative analysis of Czech and Norwegian educational system is focused on comparing topics of inclusive education and teacher training between both countries. The aim of thesis is comparation of chosen educational topics, ...
  • Kyberšikana a její prevence v Královehradecké kraji z pohledu základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Ornstová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá kyberšikanou a informovaností učitelů o tomto sociálně patologickém jevu. Teoretická část charakterizuje pojem kyberšikana, vymezuje formy kyberšikany a popisuje dopady pro oběť kyberšikany. Práce ...
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a práce s rizikovou mládeží 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šoporová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Předkládaná diplomová práce se zabývá Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež jako metodou práce s rizikovou mládeží. Cílem práce je popsat a analyzovat metody práce v těchto zařízeních. Tato analýza je v teoretické části ...
  • Problematika výuky druhého cizího jazyka na 2. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Smrčková, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   (česky) Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výuky cizích jazyků a především výuky dalšího cizího jazyka na základní škole. Další cizí jazyk jako povinný předmět byl zaveden od 1. 9. 2013 a ve školním roce 2013/2014 ...
  • Psychická pohoda dětí umístěných v zařízení pro preventivně-výchovnou péči 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá psychickou pohodou dětí v konkrétním středisku výchovné péče s internátním provozem. Teoretická část práce si klade za cíl shrnout odborné poznatky týkající se problematiky dětí umístěných v ...
  • Psychosomatika a její výchovné a sociálně pedagogické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Petříková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The theme of this diploma thesis is psychosomatics and its educational and socially pedagogical aspects. The main goal is to characterize this theme and describe its aspects in the educational process. General framework ...
  • Role jazykového vzdělávání ve vztahu k rozvoji vybraných klíčových kompetencí 

   Defence status: DEFENDED
   Rubešová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Tato bakalářská práce pojednává teoreticky možnosti jazykového vzdělávání se zaměřením na specifické jevy jako je bilingvismus a vícejazyčnost. Uvažuje také nad využitím alternativních metod výuky cizích jazyků a nahlíží ...
  • Sociálně pedagogické aspekty profese pracovníka hospice v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Mudrová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Ve své diplomové práci bych se chtěla zabývat paliativní (hospicovou péčí) v ČR, vývojem této služby a legislativou s ní spojenou. Dále formami hospicové péče, službami pro rodinu a klienty. V další kapitole bych chtěla ...
  • Sociálně pedagogické systémy podpory cizinců žijících v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kinghamová, Karin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Diplomová práce Sociálně-pedagogické systémy podpory cizinců žijících v České republice se zabývá tématem integrace cizinců v ČR. Zkoumá, jakými integračními nástroji disponuje ČR na státní i nestátní úrovni. Zaměřuje se ...
  • Školní pedagogické týmy a jejich realizace preventivní strategie školy 

   Defence status: DEFENDED
   Patočková, Nadja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   v AJ The main objective of this work was to point out the importance of primary prevention and its timely start. This goal naturally resulted from the text included in the theoretical part and was fulfilled. Furthermore, ...
  • Vliv chudoby a sociálního vyloučení na vzdělávání žáků druhého stupně základní školy v regionu Most 

   Defence status: DEFENDED
   Pulgrová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Předložená diplomová práce pojednává o chudobě a sociálním vyloučení v kontextu vzdělávání, a to v teoreticko-empirické rovině. Teoretická část práce poskytuje komplexní obraz fenoménů chudoby, sociálního vyloučení a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV