• Administrativní knihovny na ministerstvech České republiky 

   Janoušková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce mapuje existenci a činnost administrativních knihoven na ministerstev ČR. Po vymezení pojmu administrativní knihovna a přehledu legislativních a historických souvislostí jsou zveřejněny otázky, na které pracovníci ...
  • Akvizice v (odborných / veřejných) knihovnách 

   Černohlávková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a popis akviziční činnosti v pěti sledovaných knihovnách profilovaných na umění. V teoretické části přibližuje profilování fondu, akviziční proces, finanční hlediska akvizice a ...
  • Akvizice v odborných knihovnách se zaměřením na historii 

   Nouza, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Cílem bakalářské práce je zdokumentovat doplňování knižního fondu ve specializovaných historických knihovnách. Zvláštní pozornost je věnována vojenské historii. V první části je obecně charakterizován obor historie. Následuje ...
  • Analýza služby "The Local Studies" 

   Zrálíková, Václava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Cílem práce je provést analýzu služby Local Studies ve Velké Británii v oblasti Greater Manchester. V první kapitole je daná služba vymezena, dále se pak zaměřuje na druhy dokumentů, akvizici, katalogizaci, služby a ochranu ...
  • Architektura národních knihoven 

   Hendrychová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce je zaměřena na architekturu nových budov národních knihoven v Evropě. V první části je přehled dějin architektury knihovních budov, specifické a technické požadavky na budovy knihoven. Ve druhé části práce ...
  • Audiální dokumenty: charakteristika současných druhů, vydávání, distribuce, přehled, nároky na zpracování 

   Voců, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Tato bakalářská práce je věnována audiálním, neboli zvukovým dokumentům a to ze tří hlavních hledisek. V úvodu je definován pojem zvuk a nezbytné související pojmy prostupující zbytek bakalářské práce. Druhá kapitola je ...
  • Celostátní deníky v České republice 

   Mládková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Cílem práce je charakterizovat sou asný stav ve vydávání celostátních deník v eské republice a porovnání tišt né a elektronické verze t chto novin. V první kapitole se nachází rozd lení seriál podle periodicity, k jednotlivým ...
  • Finské akademické knihovny 

   Polomská, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Cílem bakalářské práce je popsat situaci univerzitních knihoven ve Finsku. V první části autorka uvádí několik základních informací o Finské republice a její historii, či struktuře finského školství. Následně popisuje ...
  • Hudebniny jako speciální druh dokumentů v hudebních knihovnách a hudebních odděleních knihoven 

   Šupová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Bakalářská práce pojednává o hudebninách jako speciálním druhu dokumentů v hudebních knihovnách a hudebních odděleních knihoven. V úvodu je nastíněno postavení hudebnin v historickém vývoji společnosti. Další část se zabývá ...
  • Integrovaný knihovní systém Aleph v knihovnách ČVUT v Praze 

   Jílek, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Bakalářská práce popisuje a hodnotí Integrovaný knihovní systému Aleph 500 (IKS Aleph) v systému knihoven Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Úvodní část stručně pojednává o vývoji automatizace. Druhá část ...
  • Josef Poch, jeho činnost na Podbrdsku a vliv na české knihovnictví 

   Stluková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tématem bakalářské práce je život, činnost a dílo českého knihovníka Josefa Pocha. V jejím úvodu je představen Pochův život a práce obecně. Dvě kapitoly jsou zaměřené na jeho působení na Podbrdsku. Pojednávají o jeho ...
  • Kartografické dokumenty 

   Třešňáková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce je věnována historii, vydávání, katalogizaci a zpřístupnění kartografických dokumentů. První kapitola seznamuje v pěti podkapitolách s historií kartografických dokumentů, počínaje starověkem a konče současným stavem. ...
  • Katalogy knihoven 

   Bořková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Tématem bakalářské práce je knihovní katalog. Jejím cílem je charakterizovat knihovní katalog jako druh sekundárního dokumentu, uvést jeho funkce a druhy v proměnách času. První kapitola se věnuje definici pojmu katalog. ...
  • Knihovny lékařských fakult Univerzity Karlovy 

   Schneibergová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Práce se zabývá současným stavem a činností knihoven lékařských fakult Univerzity Karlovy. Lékařských fakult Univerzity Karlovy je pět a ke každé přísluší knihovna. Úvod práce popisuje ve třech podkapitolách historický ...
  • Krajská knihovna Vysočiny - služby pro čtenáře a regionální funkce 

   Semrádová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Bakalářská práce představuje Krajskou knihovnu Vysočiny, její služby čtenářům a regionální funkce. Nejprve podává informace o Kraji Vysočina, o dějinách a o současném stavu knihovny. Další kapitola podává přehled o službách, ...
  • Literatura pro děti: charakteristika druhů a žánrů, přehledy, statistiky a hodnocení 

   Rybářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Městská knihovna Benešov - knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí 

   Vyhnalová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   V úvodu jsou uvedeny zákony týkající se této problematiky. Ve druhé kapitole představuji město Benešov a Městskou knihovnu Benešov z pohledu minulosti, současnosti a budoucnosti. Ve třetí kapitole vysvětluji situaci výkonu ...
  • Národní autority a krajské knihovny 

   Kašparová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Tématem bakalářské práce jsou národní autority a krajské knihovny. V práci je vysvětlena terminologie jak k problematice národních autorit, tak krajských knihoven. Je zde nastíněn vývoj autoritních souborů jednak mezinárodně, ...
  • Národní knihovny vybraných zemí bývalé Jugoslávie 

   Zemanová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Činnost průvodce je pro mnoho lidí velmi nejasná záležitost. Je na ni mnoho pohledů a názorů, ale čím více se člověk dostává do detailů této profese, tím více se uvědomuje, že je to práce zajímavá, zábavná, dobrodružná, ...
  • Nové budovy pro veřejné knihovny a rekonstrukce v ČR v 90. letech 

   Herdová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   Práce popisuje nově postavené budovy knihoven, rekonstrukce knihoven a přístavby knihoven, které proběhly v 90. letech 20. století na území České republiky. Popisuji zde parametry budov, kdy byla stavba zahájena a kdy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV