• Apoštol Filip, jeden z Dvanácti 

   Defence status: DEFENDED
   Mrňa, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   PhDr. Jaroslav Mrňa, Ph.D. Katolická teologie Název diplomové práce v anglickém jazyce: Apostle Philip, one of the Twelve. Abstrakt v anglickém jazyce: The life story of Jesus' disciple Philip is still mysterious for our ...
  • Apoštol Petr - věřící a malověrný v odpovědi na Ježíšovu epifanii na moři 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorka, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Resumé Diplomová práce "Apoštol Petr, věřící a malověrný v odpovědi na Ježíšovu epifanii na moři" zkoumá úryvek Matoušova evangelia 14,22-36, který je zjevením Ježíšovy identity ze dvou různých hledisek. Událost zázračné ...
  • Biblistické výklady Jeronýma Hirnhaima ve spise Theologia universalis 

   Defence status: DEFENDED
   Matějec, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Diplomová práce "Biblistické výklady Jeronýma Hirnhaima ve spise Theologia universalis" je přispěvkem k hlubšímu poznání raněnovověkého uvažování o Písmu svatém. Teologické kompendium "Theologia universalis" bylo sestaveno ...
  • Bohatství v Lukášově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlk, Jaromír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   The aim of the diploma thesis is to impart a comprehensive view of the topic of "wealth," as presented by Luke in his gospel. The first chapter provides a general view of the notion of property and wealth, as passed on to ...
  • Být jako děti? Exegeze perikopy Mk 10,13-16 

   Defence status: DEFENDED
   Reichel, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 9. 2016
   Studie se zabývá exegezí perikopy Markova evangelia (Mk 10,13-16), obecně známé pod pojmem Ježíš a děti. Část práce je věnována vlastnímu textu perikopy nejen z pohledu českého překladu, ale s přihlédnutím k řeckému textu, ...
  • Dar nového života: Mk 5,21-43. Využití vědecké exegeze v lectio divina 

   Defence status: DEFENDED
   Minář, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
   DAR NOVÉHO ŽIVOTA: Mk 5,21-43 Využití vědecké exegeze v lectio divina Petr Minář Resumé: Práce Dar nového života: Mk 5,21-43 pojednává o využití vědecké exegeze v lectio divina a všímá si také úzkého spojení této metody ...
  • David - od pastýře ovcí ke králi nad Izraelem 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Bibliografická citace David-od pastýře ovcí ke králi nad Izraelem [rukopis] : diplomová práce / Petr Nejedlý; vedoucí práce: Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. -- Praha, 2013. - s. 87 Anotace Diplomová práce s názvem David-od ...
  • Etická hlediska Lukášova evangelia 

   Defence status: DEFENDED
   Heinrichová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This diploma thesis is concerning the ethical aspect of Saint Luke's Gospel. The focus is on Jesus, who is shown as an example of ethical life and the basis of his moral teaching. These teachings are penance, correct ...
  • Exorcismus v Mk 5,1-20 a zlí duchové v židovských tradicích 

   Defence status: DEFENDED
   Ondra, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 9. 2017
   ONDRA, Michal. Exorcism in Mark 5:1-20 and evil spirits in Jewish traditions The goal of this master thesis is to introduce the readers to Jewish demonology, how it evolved, what influenced it, and how it was reflected in ...
  • Exorcismus v synoptických evangeliích 

   Defence status: DEFENDED
   Jičínská, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na oblast exorcismu v synoptických evangeliích. V úvodních kapitolách seznamuje s praxí vymítání zlých duchů ve starověkých kulturách a v židovství, přičemž osvětluje některé specifické důrazy ...
  • Funkce kněze jako obětníka v Nové zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Češpiva, Ladislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   ČESKÁ ANOTACE A ABSTRAKT název práce: Funkce kněze jako obětníka v Novém zákoně klíčová slova: kněz, oběť, smlouva, hřích, zdokonalení, Eucharistie, spása počet znaků včetně poznámek pod čarou (včetně mezer): 122 642 Anotace ...
  • Jakub, bratr Páně, v Novém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Brabenec, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Diplomová práce sleduje jednu z vedlejších postav Nového zákona, Jakuba, bratra Páně. První kapitola se věnuje významu a výskytu jména Jakub v biblických i nebiblických pramenech. Následující druhá kapitola se již zaobírá ...
  • Ježíš uzdravuje v sobotu: Mk 3,1-6 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   V evangeliích se nachází několik zmínek o umučení Ježíše Krista ještě před perikopami o samotném ukřižování. Diplomová práce se zabývá první z těchto zmínek u evangelisty Marka, a to v perikopě Mk 3,1-6. V ní se popisuje ...
  • Ježíš v Getsemanské zahradě Ježíšova modlitba k Otci v kontextu pašijového příběhu 

   Defence status: DEFENDED
   Týfa, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 9. 2017
   Jesus in the Garden of Gethsemane: Jesus Prayer to Father in the Context of the Passion Story The presented thesis concerns with the issue of Jesus prayer in Gethsemane garden and its meaning in the passion story. It ...
  • Ježíš, světlo světa, otvírá oči slepému (Jan 9) 

   Defence status: DEFENDED
   Brtvová, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Diplomová práce "Ježíš, světlo světa, otvírá oči slepému (Jan 9)" nejprve představuje a komentuje strukturu 9. kapitoly Janova evangelia. Je rozdělena do menších logicky na sebe navazujících celků, které budou dále detailně ...
  • Ježíšova blahoslavenství v kontextu Matoušova evangelia 

   Defence status: DEFENDED
   Ondruš, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Bc. Ji í Ondruš Ježíšova blahoslavenství v kontextu Matoušova evangelia Anotace v eském jazyce: Ježíšova blahoslavenství nelze chápat jako zcela izolovanou ást Ježíšova u ení. Proto je k pochopení nutná znalost celého ...
  • Ježíšova modlitba na kříži v Matoušově a Markově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlk, Jaromír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce je věnována rozboru Ježíšovy modlitby na kříži, jak ji zaznamenávají evangelisté Marek a Matouš. Po úvodní kapitole se věnuji tématu modlitby, a to jak v podání Starého tak i Nového zákona. "Bože můj, Bože ...
  • Ježíšova modlitba v Janově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Kunčar, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Janovo evangelium je předmětem velkého zájmu badatelů a přitom je s podivem, že jen málo autorů se věnuje fenoménu Ježíšovy modlitby. Tato bakalářská práce "Ježíšova modlitba v Janově evangeliu" se zabývá jazykovým rozborem ...
  • Ježíšovo milosrdenství a jeho hlásání evangelia chudým v Lukášově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Matušková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
  • Ježíšovo učení o manželství jako návrat k "počátku" 

   Defence status: DEFENDED
   Kozler, Karel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Jesus' teachings on marriage as a return to the "origin". This bachelor thesis deals with the meaning, importance and necessity of a marriage as an institution not only in the ancient history but also in the present times. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV