• Aktuální procesy apelativizace proprií 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce si klade za hlavní cíl popsat aktuální tendence procesů apelativizace v češtině na základě rozboru nově apelativizovaných jmen, která se v češtině objevila během posledních dvaceti pěti let. Výklad se počíná detailní ...
  • Analýza jazykových prostředků a výstavby tří českých překladů básně Jabberwocky (Žvahlav/Tlachapoud/Hromoplkie) z knihy L. Carrolla Trough the Looking-Glass and What Alice Found There 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nývltová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá básní Jabberwocky z knihy L. Carrolla Through the Looking-Glass and What Alice Found There a jejími třemi českými překlady - Žvahlav (J. Císař), Tlachapoud (A. a H. Skoumalovi) a Hromoplkie (V. Pinkava). ...
  • České historické reálie ve výuce češtiny pro cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   anglicky: This master's thesis deals with czech historical facts within teaching czech in Czech School TGM in Chicago. It also includes a perception of czech facts inside the group of Czech compatriots. This community is ...
  • Deminutiva, jejich typy, užívání a proměny v současné češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Choulíková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Cílem práce je reflexe užívání, způsobů tvorby a sémantiky deminutiv v současném českém jazyce, a to zejména jevů nových či okrajových. Jako podklad pro toto zkoumání slouží celkový popis systému slovotvorné kategorie ...
  • Dynamika jazykových prostředků v současných masových médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Hunalová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The main objective of this thesis called "Language Innovations in Mass Media" is to identify and compare language innovations in articles produced by major printed mass medium with language innovations in news programme ...
  • Frazeologické jednotky se somatickým komponentem v češtině v porovnání s ruštinou: kognitivní aspekt 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vitkovskaya, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Our work deals with the study of phraseological units in the Czech language in comparison with the Russian language. The first chapter outlines the main principles and terms of this work: it introduces selected classifications ...
  • Frazeologie v současné sportovní publicistice 

   Defence status: DEFENDED
   Fischerová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tento příspěvek se zaměřuje na popis výskytu frazémů v současné sportovní puhlicistice. Cílem je pokusit se zmapovat různé druhy frazémů, které se objevují v současných českých denicich, a to z hlediska jejich frekvence a ...
  • Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   bakalářské práce Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě Tato bakalářská práce nakládá s problematikou hybridních kompozit nejen jako s izolovaným lingvistickým jevem, ale jako se součástí jazykového vývoje společnosti ...
  • Internacionalismy a neologismy v současném kulturním a politickém zpravodajství 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ivasková, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Bakalářská práce se věnuje popisu a rozboru současné slovní zásoby vybraných českých deníků, tematicky se zaměřuje na zprávy z oblasti politiky a kultury. Cílem práce je doložit užívání lexikálních internacionalismů a ...
  • Internacionalizace české sportovní slovní zásoby 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce popisuje užívání slov internacionálního charakteru v současné atletické komunikaci. Na základě materiálu excerpovaného z vybraných publicistických a odborných textů popisuje sémantiku přejímek, jejich formální ...
  • Jazykové klišé v současném televizním zpravodajství 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřichová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This diploma thesis focuses on language cliché in contemporary TV news. The aim of the theoretical part is to define the term cliché, specify its key features and describe language of the TV news. The analytical part focuses ...
  • Jazykovědné termíny v mediálním diskurzu (Studie determinologizace) 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   The diploma thesis focuses on linguistic terminology in current mass media discourse. The main objective of this thesis is to analyze the occurrences of linguistic terms in the corpus SYN2013PUB and to describe their ...
  • Jazykový humor lékařů 

   Defence status: DEFENDED
   Položijová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Tématem diplomové práce je jazyková komika v lékařském prostředí. V první části je rozebrána charakteristika humoru a komična jako taková, vycházející především z modelů Henriho Bergsona, Bohuslava Brouka a Ladislava ...
  • Jazykový obraz rodiny v evangeliích ekumenického překladu 

   Defence status: DEFENDED
   Drengubáková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato diplomová práce zkoumá jazykový obraz rodiny v evangeliích eského ekumenického p ekladu bible na základ východisek kognitivní lingvistiky. Teoretická ást sleduje úskalí biblického p ekladu a prom ny biblického textu ...
  • K sémantice základních číslovek 

   Defence status: DEFENDED
   Poncarová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Cílem této bakalářské práce bylo zkoumat sémantiku základních číslovek, konkrétně číslovky jeden (kapitola 2.3), číslovky tři (kapitola 2.4) a číslovky pět (kapitola 2.5). Ve zpracování této problematiky jsem postupovala ...
  • Konkurence slovotvorných sufixů při přechylování názvů profesí 

   Defence status: DEFENDED
   Kožuriková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
   Bakalářská práce Konkurence slovotvorných sufixů při přechylování názvů profesí je rozdělena do dvou částí. V první části jsou shrnuty poznatky, které o této problematice podává odborná literatura. Pojednáno je i o sufixech, ...
  • Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Neurčité lexikální kvantifikátory kvantum jenom udávají (několik), jenom hodnotí (přinejmenším), nebo udávají i hodnotí (většina kvantifikátoru, např. mnoho). Kvantum pouze hodnotí kvantifikátory synsémantické (částicové), ...
  • Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině 

   Defence status: RECOGNIZED
   Veselý, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 2. 2007
   Neurčité lexikální kvantifikátory kvantum jenom udávají (několik), jenom hodnotí (přinejmenším), nebo udávají i hodnotí (většina kvantifikátoru, např. mnoho). Kvantum pouze hodnotí kvantifikátory synsémantické (částicové), ...
  • Lexikální výrazy pro popis barvy hudebního zvuku v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Ceháková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This bachelor thesis addresses the general nature of lexical expressions used to describe timbre of musical sounds in Czech language. This part of vocabulary has not been linguistically described in Czech language yet, the ...
  • Mluva českých jeskyňářů 

   Defence status: DEFENDED
   Minaříková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Předkládaná bakalářská práce, Mluva českých jeskyňářů, popisuje jazykové prostředky mluvy amatérských jeskyňářů na území České republiky. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část práce nastiňuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV