Now showing items 1-20 of 91

  • Agresivita, hostilita a její vliv na interpretaci sociálních situací 

   Defence status: DEFENDED
   Kunšta, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem diplomové práce bylo prozkoumat souvislosti mezi agresivitou a interpretací nejasných sociálních situací. V teoretické části práce autor popsal vybrané teorie agresivity, zabýval se zdroji agresivity a také kriminální ...
  • Charakteristiky snížené obecné věrohodnosti u vyslýchaných se specifickou poruchou osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vejsadová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   The bachelor thesis studies characteristics of testimonies of individuals with a specific personality disorder. Specific personality disorders can be characterized by decreased general credibility. It is due to abnormalities ...
  • Detekce lži na základě sledování verbálního a neverbálního chování 

   Defence status: DEFENDED
   Mynaříková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato dizertační práce s názvem 'Detekce lži na základě sledování verbálního a neverbálního chování' se zabývá lhaním a lží z hlediska jejich podob, funkcí i z hlediska vývoje jedince a role lhaní v jeho životě. ...
  • Dítě a jeho vztah s matkou ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Horká, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   This bachelor thesis occupies with the relationship between an imprisoned mother and her child. In the theoretical part there are mentioned the consequences of a mother's imprisonment on her family and the child and the ...
  • Domácí násilí na mužích 

   Defence status: DEFENDED
   Kolková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Úkolem bakalářské práce s názvem "Domácí násilí na mužích" je zabývat se hlouběji tímto jevem včetně zjištění počtu jeho výskytu v České republice a v rámci dalších vybraných zemí. První část práce je zaměřena na teoretický ...
  • Domácí násilí v rodině a jeho dopad na dítě 

   Defence status: DEFENDED
   Mouchová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Tato práce se zabývá domácím násilím se zaměřením na děti, které v takovémto prostředí vyrůstají a které násilí přihlížejí jako jeho nepřímé oběti. Pozornost bude věnována především dopadům této situace na jejich psychické ...
  • Druhý život vězňů - sociálně patologické fenomény v průběhu výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Nádvorníková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá negativním aspektem prizonizace - druhým životem vězňů, tedy souborem negativních sociálních vztahů mezi vězni a chováním, které s těmito vztahy přímo souvisí. Cílem práce je zmapovat a uceleně ...
  • Emoční inteligence a možnosti jejího poznávání a uplatnění 

   Defence status: DEFENDED
   Maršálek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se ve své teoretické části zaměřuje na popsání základ- ních charakteristik konceptu emoční inteligence. Jsou zde shrnuty dva základní teoretické přístupy k emoční inteligenci, přístup Mayera & Sa- loveye ...
  • Emoční inteligence a přístupy k jejímu poznávání a měření 

   Defence status: DEFENDED
   Tarasenko, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem této práce je poskytnout přehled vývoje pojmu emoční inteligence, nejvýznamnějších konceptů zabývajících se tímto tématem a metod sloužících k jejímu poznávání a měření, které jsou spojené s modely. Pro dobrou orientaci ...
  • Falešné vzpomínky u depresivních jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem falešných vzpomínek v souvislosti s depresivní poruchou. Literárně přehledová část uvádí do problematiky falešných vzpomínek a představuje tři zásadní paradigmata spojené s jejich ...
  • Fenomén závislosti na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Rynešová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   a klíčová slova Rynešová, K. (2016). Fenomén závislosti na sociálních sítích. Bakalářská práce (Bc.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Tato bakalářská práce se věnuje tématu ...
  • Freiburský osobnostní dotazník a možnosti jeho využití u vězeňské populace 

   Defence status: DEFENDED
   Volf, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce si klade za cíl rozšířit možnosti diagnostiky osob ve výkonu trestu o Freiburský osobnostní dotazník, který se jeví z hlediska penitenciární péče jako užitečný nástroj. Existuje jediný slovenský překlad ...
  • Gender a sociální poznávání 

   Defence status: DEFENDED
   Schneiderová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Cílem této diplomové práce bylo představit ucelený přehled dosavadních poznatků z oblasti zkoumání genderu a sociálního poznávání a doplnit je o výsledky vlastního výzkumu. V teoretické části je největší pozornost věnována ...
  • Geografické profilování 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This bachelor thesis concerns on geographical profiling, whereas it emphasizes the crime of break-in in the context of this profiling. In the first part, the thesis defines the term geographical profiling. It also gives ...
  • Hate crimes 

   Defence status: DEFENDED
   Nečas, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This bachelor thesis is focused on the concept of hate crime. At first it defines the term, its alternatives and options of translating it to Czech. Separately, the concepts of hate violence and hate speech are covered. ...
  • Hate crimes v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Rizzi, Cristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   I Abstract The bachelor thesis concentrates on the phenomenon called hate crimes in cyberspace. In the first place thesis maps possible interpretation of this phenomenon and presents various opinios of authors. Furthermore, ...
  • Hate crimes: Se zaměřením na pachatele a oběti těchto činů 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu hate crimes. Nejprve se zaměřuje na vymezení tohoto pojmu, vysvětluje termíny, které s hate crime nějakým způsobem souvisí, a uvádí varianty překladu pojmu do českého jazyka. Dále ...
  • Hrozby, rizika a prevence násilné radikalizace jednotlivce 

   Defence status: DEFENDED
   Kvasničková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce Hrozby, rizika a prevence násilné radikalizace jedince se zabývá fenoménem radikalizace, zejména násilné radikalizace jednotlivce. V teoretické části jsou uvedena současná teoretická východiska, důraz je ...
  • Identifikace emočního výrazu se zaměřením na porovnávání slyšících, neslyšících a nedoslýchavých 

   Defence status: DEFENDED
   Doubková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku identifikace emočního výrazu v lidském obličeji. Teoretická část se zabývá úvodem do problematiky emocí, historií výzkumu identifikace emočního výrazu, popisem projevů ...
  • Interakce vyšetřovatele s vybranými účastníky trestního řízení a její vliv na rekognici 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   (česky) Diplomová práce Interakce vyšetřovatele s vybranými účastníky trestního řízení a její vliv na rekognici se zabývá interakcí a komunikací účastníků trestního řízení a tím, jaký má vliv kvalita těchto procesů na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV