Now showing items 1-20 of 30

  • Analýza kritické a vrcholové pevnosti prohněteného jílu z lomu Jiří 

   Defence status: DEFENDED
   Mužík, Vlastimil (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením kritické a vrcholové pevnosti výsypkového jílu z vnitřní výsypky lomu Jiří. V práci jsou stručně popsány pevnostní charakteristiky zemin, přičemž je kladen důraz na kritickou pevnost ...
  • Bobtnavé zeminy v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Fencl, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá bobtnavými zeminami a snaží se vymezit jejich rozmístění v rámci území České republiky. Bobtnání zemin je proces, při kterém zemina zvětšuje svůj objem a/nebo vyvozuje bobtnací tlaky a tím ...
  • Bobtnání těsnících bentonitů 

   Defence status: DEFENDED
   Obšilová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 4. 9. 2006
  • Creep zemin z výsypky dolu 5. květen 

   Defence status: DEFENDED
   Lacinová, Johana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
  • Inženýrskogeologické aspekty těžních plošin založených v moři 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Klášter Osek -posouzení poruch stavebních objektů z hlediska inženýrské geologie 

   Defence status: DEFENDED
   Pourová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Kritická pevnost terciérního jílu z okolí Tábora 

   Defence status: DEFENDED
   Karpíšková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 9. 2006
  • Kvazipřekonsolidační napětí vybraného profilu brněnského téglu pomocí oedometrické zkoušky. 

   Defence status: DEFENDED
   Černíková, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Předkládaná diplomová práce se zabývá překonsolidací brněnského neogenního jílu (brněnský tégl). Zkoumá, zda výsledné napětí p'm zjištěné eometrickou zkouškou je přímou mírou překonsolidace zeminy nebo spíše kombinací ...
  • Mechanical behaviour of cemented fine-grained soils - simulation of undisturbed samples 

   Defence status: DEFENDED
   Trhlíková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Mechanické chování přírodních jílů je významně ovlivněno existencí struktury (kombinace stavby a vazeb), vytvořené v průběhu a po skončení sedimentace. Za účelem zkoumání vlivu cementačních vazeb na mechanické chování jílů ...
  • Mechanical behaviour of variably saturated clay fills 

   Defence status: DEFENDED
   Kostkanová, Vladislava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Mechanické chování proměnlivě nasycených jílovivých výsypek VLADISLAVA KOSTKANOVÁ Doktorská disertační práce - Český abstrakt Vytěžené nadloží z povrchových hnědouhelných dolů se ukládá na výsypky. V Severozápadních Čechách ...
  • Mechanické vlastnosti zemin z pískovny Kolný v třeboňské pánvi 

   Defence status: DEFENDED
   Englmaierová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Tato diplomová práce vznikla jako součást projektu doktoranda Mgr. Radka Suchomela. Pro jeho doktorskou práci bylo nutné provést velké množství laboratorních zkoušek. Laboratorní zkoušky byly navrženy tak, aby bylo možné ...
  • Mocnost nadloží a překonsolidace brněnského jílu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Znalost původní, předdenudační mocnosti nadložních sedimentů má význam pro řešení různých geologických i geotechnických otázek. Tato rešeršní práce shrnuje dostupné metody pro stanovení původní mocnosti, jejich použití a ...
  • Modelling of lumpy clay fills 

   Defence status: DEFENDED
   Najser, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   of the dissertation An extensive open cast mining of brown coal has been taking place in NW Bohemia since 1940's. During the mining process, overburden clay is placed in the form of irregularly shaped lumps of typical ...
  • Pevnost brněnského téglu v kritickém stavu 

   Defence status: DEFENDED
   Fencl, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením pevnosti v kritickém stavu brněnských jílů. Pevnost v kritickém stavu je důležitým vstupním parametrem při řadě geotechnických analýz. V této práci jsou stručně popsány pevnostní ...
  • Pórovitost a propustnost modelu jílovité výsypky 

   Defence status: DEFENDED
   Karpíšková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Prosedavé zeminy v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Bakalářská práce se zabývá potenciálně prosedavými zeminami v České republice a podává přehled o jejich stupni prosedavosti a vytyčuje hlavní území výskytu těchto zemin. Kolapsibilita patří mezi obávané vlastnosti zemin a ...
  • Přetvárné parametry brněnského téglu z malých deformací v trojosém přístroji 

   Defence status: DEFENDED
   Mohyla, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením Youngova modulu a Poissonova čísla z měření malých deformací (10-3 - 10-5 ) v triaxiálním přístroji. Studovaným materiálem byl překonsolidovaný brněnský jíl - tégl, který sedimentoval ...
  • Sanace mělkých sesuvů pomocí vegetace - metoda "live pole" 

   Defence status: DEFENDED
   Dašková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Nestabilita svahu (sesuvy) způsobuje riziko nejen pro stavby, ale i pro lidské životy. Tato práce popisuje jednu z možných bioinženýrských technik, jak nestabilitě svahu zabránit technikou řešení stability svahu ,,Live ...
  • Sekundární stlačitelnost brněnského téglu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Sledování a měření dlouhodobých deformací jílů je významné pro řešení různých geotechnických i geologických otázek. Zájmovou oblastí je severní část Vídeňské pánve, kde sedimentovaly miocenní jíly, známé jako brněnské ...
  • Stabilita svahů zemníku keramických jílů u Nové Vsi 

   Defence status: DEFENDED
   Šramota, Miloslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Bakalářská práce pojednává o zemníku v lokalitě Nová Ves II v západních Čechách, kde jsou těženy keramické vazné jíly terciérního stáří. Práce shrnuje dostupné geologické, inženýrsko- geologické a hydrogeologické informace. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV