• Analýzy chemického složení pravěkých předmětů z mědi a slitin mědi v českých zemích 

   Kmošek, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Práce se zabývá analýzami chemického složení pravěkých předmětů z mědi a slitin mědi v českých zemích. Poskytuje přehled jednotlivých metod přírodovědného průzkumu spolu s jejich možnostmi a omezeními. V práci je popsán ...
  • Brandýs nad Labem-Vrábí, sídliště z pozdní doby halštatské a časné doby laténské 

   Mikešová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Práce se zabývá zpracováním nálezů z pozdně halštatského až časně laténského období, získaných při záchranném archeologickém výzkumu polykulturního sídelního areálu v Brandýse nad Labem - Vrábí. Cílem práce je systematické ...
  • Doklady sociálních a myšlenkových struktur v rámci jihočeské střední doby bronzové 

   Tisucká, Marika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným způsobem zpracovala, zdokumentovala a analyzovala. ...
  • Kontakty a komunikace na rozhraní starší a střední doby bronzové. Výšinné opevněné sídliště v Bánově u Uherského Brodu 

   Chmela, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Cílem práce je představit nový pohled na výšinné opevněné sídliště v Bánově u Uherského Brodu. Na příkladě archeologického výzkumu z roku 1948 představujeme hmotnou kulturu a potvrzujeme datování lokality především do ...
  • Kostěné jehlice starší doby bronzové v Čechách a na Moravě 

   Čihák, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Kostěné jehlice starší doby bronzové jsou zajímavým, ne příliš častým a dodnes řádně nezpracovaným druhem nálezu. Vycházejí pravděpodobně ze starší tradice, byly však brzy vytlačeny jehlicemi kovovými. Hlavním cílem práce ...
  • Kostěné jehlice starší doby bronzové v Čechách a na Moravě 

   Čihák, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Kostěné jehlice starší doby bronzové jsou zajímavým, ne příliš častým a dodnes řádně nezpracovaným druhem nálezu. Vycházejí pravděpodobně ze starší tradice, byly však brzy vytlačeny jehlicemi kovovými. Hlavním cílem práce ...
  • Ložiska měděné rudy u Mutěnína a otázka jejich využití v pravěku 

   Chmelíková, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Předložená bakalářská práce si klade za cíl objasnit otázku možnosti využívání měděných dolů u Mutěnína (okr. Domažlice) v pravěku, zejména od nejstaršího osídlení doby bronzové v regionu. Na tento problém již od 60. let ...
  • Měsícovité podstavce pozdní doby bronzové a starší doby železné v Čechách a jejich postavení v evropském kontextu 

   Mazač, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Měsícovité podstavce tvoří velmi specifickou a variabilní kategorii keramických, vzácně i kamenných artefaktů. Počátky jejich výskytu a rozšíření lze ve střední Evropě spojovat s kulturami popelnicových polí, zejména ...
  • Mohylová kultura střední doby bronzové v severozápadních Čechách 

   Franková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Cílem diplomové práce Mohylová kultura střední doby bronzové v severozápadních Čechách je především přispět k hlubšímu poznání období střední doby bronzové a celkově tak rozšířit naše poznatky o tomto úseku pravěkých dějin ...
  • Nové nálezy pohřebišť únětické kultury na Kolínsku 

   Král, Vlastimil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Práce se zabývá analýzou pohřebišť ze starší doby bronzové zachycené výzkumem v trase silničního obchvatu města Kolína. Byla prozkoumána dvě pohřebiště o 70 a 13 hrobech. Obě pohřebiště byla detailně zpracována a byly ...
  • Osídlenie povodia hornej Torysy v praveku a rannej dobe dejinnej 

   Timura, Juraj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práca sleduje osídlenie v povodí hornej Torysy v praveku a vo včasnohistorickom období. Vychádza z informácií publikovaných v staršej odbornej literatúre a z povrchového prieskumu autora, ktorý sa uskutočnil na jeseň 2010 ...
  • Osídlení doby bronzové na lokalitě Vinoř-V Žabokřiku 

   Kleinová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Práce představuje výsledky zpracování nálezů získaných při výzkumu knovízského sídliště v Praze-Vinoři "V Žabokřiku". Kromě zahloubených sídlištních objektů byl prozkoumán také půdorys nadzemní stavby a relikty několika ...
  • Osídlení pozdní doby bronzové na břehu Litovického potoka (Hostivice, okr. Praha-západ) 

   Kvěchová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Práce představuje výsledky zpracování materiálu získaného výzkumem sídliště štítarské kultury v Hostivici (okr. Praha-západ). Pomocí rozboru keramického souboru byly vyčleněny dva sídelní horizonty, odpovídající přechodu ...
  • Pohrebiská v Jinoniciach, Butoviciach a Stodůlkach a regionálne špecifiká únětickej kultúry 

   Petriščáková, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Anotácia Priestorová analýza hrobov na pohrebiskách v Jinoniciach a Nových Butoviciach je pokračovaním primárneho spracovávania bakalárskej práce. Rozbor ďalšieho pohrebiska v Malej Ohrade dopĺňa pramennú základňu staršej ...
  • Pohrebiská v Stodůlkach, Jinoniciach a Butoviciach a ich výpoveď o myslení a obyčajoch komunity únětickej kultúry v mikroregióne Prahy 5 

   Petriščáková, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Analýza dvoch pravekých pohrebísk z oblasti Prahy zo staroúnětickej a mladšej únětickej fáze na základe hmotného prejavu, je príspevkom ku spracovanej pramennej základni kultúry z určitého úseku ľudských dejín. Práca ...
  • Pozdní doba bronzová na Písecku 

   Pokorná, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Práce představuje výsledky zpracování archeologických nálezů ze sídliště v Písku (u nemocnice) a v Topělci. Obě sídliště jsou datována do pozdní doby bronzové. Jelikož byly z pozdní doby bronzové v jižních Čechách dodnes ...
  • Prameny k poznání pravěkého osídlení Levého Hradce 

   Vávrová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Bakalářská práce shrnuje na základě studia literatury a archivní dokumentace poznatky o vývoji pravěkého osídlení na Levém Hradci od mladší doby kamenné po dobu stěhování národů. Přehledně shrnuje informace o archeologických ...
  • Pravěk Velvarska 

   Kovandová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá pravěkým vývojem na Velvarsku. Sleduje a popisuje nálezy jednotlivých období a kultur od paleolitu do doby římské, které byly objeveny v katastru obcí v okolí Velvar. Zpracovány jsou nálezy ...
  • Pravěké osídlení Levého Hradce 

   Vávrová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Předložená práce představuje výsledky zpracování výzkumu akropole Levého Hradce (okr. Praha-západ), který probíhal v letech 1940-1954 pod vedením Ivana Borkovského (ARÚ ČSAV v Praze). Hradiště je známo jako rané centrum ...
  • Problematika sídlištních nálezů z přechodu střední a mladší doby bronzové na Kroměřížsku 

   Mihal, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 2. 2008
   Kultura lužických popelnicových polí na střední Moravě je poměrně dost známá. Období, které tomuto dlouhému úseku předcházelo, není však zcela jasné, přestože od prvních systematických výzkumů uplynulo už víc než půl ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV