• Elektronické právní jednání: Srovnávací analýza s důrazem na využití elektronického podpisu podle práva EU, České republiky a Německa 

   Defence status: DEFENDED
   Kment, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Electronic Legal Transaction: Comparative analysis with emphasis on the use of electronic signature under the EU law and laws of the Czech Republic and Germany Abstract (English) Objectives. This thesis provides a comparative ...
  • Filozofické, teoretické a praktické aspekty právní úpravy dopingu 

   Defence status: DEFENDED
   Krysl, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Důvodem zpracování této práce je kritické analyzování aktuálního uspořádání zákonné úpravy dopingu, predikce jejího budoucího vývoje a nabídnutí možného rozdílného řešení. Diplomová práce je rozdělena na pět kapitol. ...
  • Institucionální rámec alternativního řešení sporů ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Budilová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   DIPLOMOVÁ PRÁCE Denisa Budilová : Institucionální rámec alternativního řešení sporů ve sportu ABSTRAKT Cílem této práce je popsat a analyzovat institucionální rámec, prostřednictvím něhož jsou řešeny sportovní spory mimo ...
  • Institut právní odpovědnosti (teoreticko-právní aspekty) 

   Defence status: DEFENDED
   Pražák, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Resumé - Institut právní odpovědnosti Pavel Pražák Smyslem této práce je analyzovat institut právní odpovědnosti z teoretického hlediska, zmapovat dosavadní teoretické koncepce právní odpovědnosti a jejich systematiku, ...
  • Jednání právnických osob (Teoretická koncepce) 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhavý, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Tato diplomová práce má za cíl nastínit dílčí koncepční, ale i praktické problémy, které přinesla účinnost občanského zákoníku a změna teoretické koncepce právnických osob a jejich jednání v českém právním řádu. V kapitole ...
  • Péče řádného hospodáře jako kritérium pro posouzení právní odpovědnosti (právně komparativní analýza) 

   Defence status: DEFENDED
   Krtoušová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diploma thesis - abstract Due managerial care and diligence as a criterion for the determination of liability (a legal and comparative analysis) Lucie Krtoušová The purpose of this thesis is to critically analyse the ...
  • Právně - teoretická analýza omezení způsobilosti k právnímu jednání soudem 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáč, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   1 Abstrakt Tato práce se zabývá tématem omezením způsobilosti k právnímu jednání se zřetelem na úlohu soudu v těchto otázkách. První kapitola vymezuje pojmy osoba, právní osobnost a způsobilost k právním úkonům či svéprávnost. ...
  • Právní odpovědnost v kolektivních sportech 

   Defence status: DEFENDED
   Caletka, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 11. 2013
   Resumé Cílem mé práce je analyzovat právní odpovědnost v kolektivních sportech. Zaměřuji se na fotbal, a to konkrétně na problematiku fotbalového rozhodčího, zejména jeho odpovědnosti za rozhodnutí učiněná při hře. Práce ...
  • Právní povaha trustu (právně-komparativní analýza) 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   58 ČESKÝ ABSTRAKT Cílem této práce je výklad problematiky anglického trustového práva včetně historických souvislostí a komparativní aplikace těchto znalostí na institut svěřenského fondu v českém právním řádu. Po kritickém ...
  • Sankční aspekty náhrady škody (právně-komparativní analýza) 

   Defence status: DEFENDED
   Janeček, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Czech courts regularly deal with a question of so-called just satisfaction; particularly, when, on what basis, and how much should be awarded. Just satisfaction, as a form of damages, is primarily compensatory. However, ...
  • Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná Krtoušová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 8. 3. 2019
   Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob Mgr. Lucie Novotná Krtoušová Abstrakt Cílem předkládané disertační práce nazvané "Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů ...
  • Teoretická koncepce odpovědnosti v soukromém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Janeček, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 10. 2017
   Co je to odpovědnost? Na této "velké" otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost ...
  • Teoretická koncepce odpovědnosti za újmu způsobenou narozením člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Smetánková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 11. 2013
   Název: Teoretická koncepce odpovědnosti za újmu způsobenou narozením člověka V mnoha právních řádech se v souvislosti s novými možnostmi zjišťování vrozených vad plodů (pomocí tzv. prenatální diagnostiky) objevují žaloby, ...
  • Teoretická koncepce právního jednání právnické osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Holcová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   Theoretical concept of legal acts of juristic person Abstract This diploma thesis aims to analyze the legal acts of juristic persons from a theoretical point of view and also what practical implications this concept brings. ...
  • Teoretická koncepce prolomení subjektivity právnické osoby s ohledem na práva věřitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotová, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Cílem této práce bylo čtenáři objasnit doktrínu prolomení korporačního závoje, zejména její podstatu, důvody vzniku, vývoj v průběhu dvacátého století a její promítnutí do českého právního řádu se zaměřením nejen na právní, ...
  • Teoretická koncepce předsmluvní a smluvní odpovědnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Cienciala, René (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   DIPLOMOVÉ PRÁCE TEORETICKÁ KONCEPCE PŘEDSMLUVNÍ A SMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI Řešitel: René Cienciala Vedoucí: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. Ústav: Katedra teorie práva a právních učení Smyslem této práce je uchopit a vymezit ...
  • Teoretické koncepce doktríny "ultra vires" v právní systému Spojeného království 

   Defence status: DEFENDED
   Cejpová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce je představení a objasnění doktríny Ultra Vires, jak byla aplikována v právu obchodních společností Spojeného království od poloviny 19. století do roku 2009, a zhodnocení aktuálního právního ...
  • Teoretické koncepce subjektivních práv a jejich ochrany v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Jirková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   diplomové práce Teoretické koncepce subjektivních práv a jejich ochrany v kyberprostoru Řešitel: Veronika Jirková Vedoucí: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. Ústav: Katedra teorie práva a právních učení Obsahem této diplomové ...
  • Teoretické otázky soukromoprávního postavení sportovce z hlediska práva ČR a EU 

   Defence status: DEFENDED
   Ondřejová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 4. 2011
   Teoretické otázky soukromoprávního postavení sportovce z hlediska práva ČR a EU Důvodem, proč jsem si vybrala toto téma pro moji diplomovou práci, je skutečnost, že jsem stále aktivní hráčkou basketbalu. V průběhu mého ...
  • Teoretické úvahy na téma právní odpovědnost sportovce v českém právním řádu (odpovědnost sportovce v kolektivních sportech) 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráčková, Liběna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Závěrem lze konstatovat, že vytvořit všemi přijatelnou obecnou definici sportu, resp. sportovce, je úkol, který se zatím nikomu nepodařilo úspěšně vyřešit. Existence takové definice má svůj nesporný význam už jen proto, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV