Now showing items 1-20 of 72

  • Analýza volně pohozených odpadů v chráněných územích ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hejdová, Jiřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   V oblasti odpadů se dnes do popředí zájmu dostává problematika volně pohozeného odpadu, tzv. litter. Sleduje se především ve městech a obcích, méně již mimo urbanizované oblasti. Nežádoucím jevem z estetických i ochranářských ...
  • Balená pitná voda - výhody a rizika 

   Defence status: DEFENDED
   Pacek, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Balená pitná voda - výhody a rizika 

   Defence status: DEFENDED
   Červinská, Taťána (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Bioodpady v odpadovém hospodářství - nakládání s bioodpadem ve vybraných státech Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Charakteristika komunálního odpadu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 10. 2015
   Objective knowledge about quantity, composition and physicochemical characteristics of municipal solid waste (MSW) in the Czech Republic will form the basis for decision- making when considering processing facilities or ...
  • Čistší produkce 

   Defence status: DEFENDED
   Stegarescu, Rodica (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Předcházet vzniku negativních dopadů na životní prostředí je lépe než následně je technicky řešit. Z tohoto tvrzení se rozvíjel obor čistší produkce, což je stálá aplikace integrální strategie na procesy, výrobky a služby ...
  • Distribuce těžkých kovů v prostředí drobných urbanizovaných toků 

   Defence status: DEFENDED
   Hnaťuková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 6. 2007
   Závěr Městskéodvodněnínegativněovlivňuje prostřednictvímod|ehčovacíchkomor jednotnékanalizacekvalitu vody a sedimentůzkoumanýchtoků.Hlavní producenti průmys|ovychodpadníchvod v povodíBotičesídlív okolí u|ice Průmyslová,v ...
  • Domácí (do)úprava pitné vody 

   Defence status: DEFENDED
   Slabá, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Ekologické hodnocení toků v CHKO Křivoklátsko v rámci Směrnice 2000/60/ES 

   Defence status: DEFENDED
   Kesnerová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   Předkládaná diplomová práce se zabývá sledováním kvality vod a rozborem vodních sedimentů v CHKO Křivoklátsko. Sledovaných lokalit pro odběr vzorků vody bylo šestnáct a na každém vzorku bylo provedeno čtrnáct fyzikálně ...
  • Frakcionace hliníku při vodárenské úpravě. 

   Defence status: DEFENDED
   Houšková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce se zaměřuje na úpravu vod s vyšším obsahem hliníku. Cílem práce bylo nalezení optimálních podmínek pro odstranění hliníku koagulací. Sledované podmínky byly dávka koagulačního činidla, intenzita míchání a pH. ...
  • Havarijní znečištění podzemních vod těžkými kovy 

   Defence status: DEFENDED
   Truhlář, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
  • Havárie a jejich vliv na kvalitu vody 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Tato bakalářská práce je zaměřena na havárie ve vodě a jejich rozdělení do skupin podle různých faktorů. Podrobněji se zabývá chemickými haváriemi s následkem znečištění povrchových a podzemních vod, které se staly na území ...
  • Hodnocení kvality bioodpadu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Karasová, Milada (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   1 V poslední době vzrostl zájem o správné a šetrné nakládání s odpadem. To se týká též bioodpadu, který, ač přírodního původu, je neustále z části ukládán na skládky, kde při jeho rozkladu dochází k uvoloňování skleníkových ...
  • Hodnocení kvality bioodpadu 

   Defence status: DEFENDED
   Karasová, Milada (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   V poslední době vzrostl zájem o správné a šetrné nakládání s odpadem. To se týká též bioodpadu, který, ač přírodního původu, je neustále z části ukládán na skládky, kde při jeho rozkladu dochází mimo jiné i k uvolňování ...
  • Hodnocení kvality vody a sedimentů v povodí Kunratického potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá kvalitou vody a sedimentů v povodí Kunratického potoka. Vzorky vody byly odebírány na šesti profilech po dobu jednoho roku. Výsledky kvality vody byly vyhodnoceny podle technické normy ČSN ...
  • Hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na kvalitu vody v recipientu 

   Defence status: DEFENDED
   Kunert, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   Ovlivňování vodních toků antropogenní činností narůstá v posledních letech a toky ztrácejí svůj přirozený charakter. Tato situace se týká zejména malých toků, s minimálními průtoky. Předkládaná práce se zabývá hodnocením ...
  • Hodnocení vlivu skládkových vod na povrchové toky ČR. 

   Defence status: DEFENDED
   Samšuková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Skládková voda představuje chemický roztok, který vzniká v matrici odpadu uloženého na skládku. V souvislosti s celosvětovou rostoucí produkcí odpadu se zvyšuje i možné riziko úniku skládkových vod z tělesa skládky do okolí ...
  • Hospodaření s bioodpadem v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Přidal, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Kapalná biopaliva a jejich možná výroba z bioodpadů 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Kvalita vody v pražských potocích 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato práce se zabývá kvalitou vody v pěti největších pražských potocích, jimiž jsou Rokytka, Botič, Litovicko-Šárecký potok, Dalejský potok a Kunratický potok. Kvalitu vody lze hodnotit na základě fyzikálně-chemických ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV