• Analytická verbonominální spojení v Hájkově Kronice české (1541) 

   Martínek, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   In Chapters 1 and 2, the thesis delimits analytical verbo-nominal constructions (AVNS) based on the relevant literature. AVNS are phrases which consist of a verb with a general meaning, expressing categorical semantic ...
  • Aspekt v českém znakovém jazyce 

   Šimková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This paper deals with aspect in the sign language and tries to introduce this phenomenon in connection to the Czech sign language where this issue is not yet described. Based on the knowledge of available Czech and English ...
  • Česká ortoepická kodifikace 

   Štěpánová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 11. 2016
   Mgr. Veronika Štěpánová Česká ortoepická kodifikace Abstrakt Disertační práce pojednává o výslovnostní kodifikaci spisovné češtiny. Zaměřuje se na specifika zkoumání a popisu zvukové roviny jazyka a obecněji na problematiku ...
  • Ediční zpracování korespondence Karla Havlíčka: srovnání dosavadních edic 

   Janoušková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem práce je porovnání dosavadního edičního zpracování korespondence Karla Havlíčka Borovského a rekonstruování edičních postupů a zásad, jimiž se při vypracování editoři řídili. Rovněž je to zjištění, jak výrazně se ...
  • Ediční zpracování písňových textů Karla Kryla a Jaromíra Nohavici 

   Kojecká, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Tato práce se zaměří na odlišnosti v textologickém zpracování vybraných písňových textů, jejichž autory a zároveň interprety jsou Karel Kryl a Jaromír Nohavica. Půjde zejména o proměny stejných textů v různých edicích a ...
  • Interjekce v českém jazykovém systému 

   Kleňhová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato diplomová práce se věnuje interjekcím, jejich postavení v českém jazykovém systému a jejich postavení a fungování v projevech psaných a mluvených. V teoretické části práce popisuje, rozebírá, srovnává a částečně hodnotí ...
  • Jazykový a slohový rozbor vybraného textu 

   Těšínská, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
  • Jazykový a slohový rozbor vybraného textu (množiny textů) 

   Ježková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   This work deals with an analysis of the article "Kdo neskáče, není Češka. Hop, hop, hop aneb jak fandí ženy". The whole article is analysed in terms of syntactical, lexical, morphological, acoustic and graphic aspect of ...
  • Jazykový a slohový rozbor vybraného textu (množiny textů) 

   Šnajdrová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
  • Jazykový a slohový rozbor vybraného textu (množiny textů) 

   Šnajdrová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
  • Jazykový rozbor příznakových projevů na dezinformačním serveru 

   Šinkovičová, Patricie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
  • Karel Kojecký: Kniha pamětí - ediční zpracování, jazyková a stylová analýza 

   Kojecká, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem této práce je ediční zpracování Knihy pamětí, kterou napsal Karel Kojecký v 50.-70. letech 20. století. Součástí práce bude vedle ediční zprávy i jazyková a stylová analýza tohoto textu. Autor Knihy pamětí pochází z ...
  • Kolísání samohláskové kvantity v maskulinech tvořených sufixem -č ve veřejných tištěných textech 

   Švíbková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Práce popisuje a zkoumá kolísání samohláskové kvantity deverbativních substantiv zakončených na -č na pozadí starší oborové literatury, z níž vychází i soubor jmen pro dílčí praktický výzkum. V něm jsou sledovány výskyty ...
  • Konkurence adjektivních sufixů -ný a -telný v současné češtině 

   Zavadilová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Bakalářská práce zkoumá konkurenci adjektivních sufixů -ný a -telný u přídavných jmen potenciálně zasažených dějem. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části jsou nejprve obecně definována ...
  • Krácení v dvojslabičných apelativech deklinačního typu "žena" (korpusový výzkum) 

   Henyš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce se zabývá alternací kořenného vokálu, která se projevuje u některých dvojslabičných feminin deklinačního typu žena. První část práce představuje přehled zachycení tohoto jevu ve vybraných mluvnicích češtiny, ...
  • Nesklonné výrazy v pozici shodného přívlastku v současné češtině 

   Kafka, Ivan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá problematikou nesklonných výrazů v pozici shodného přívlastku. V první části je na základě analýzy relevantních pasáží odborné lingvistické literatury určeno, ve které době se v pozici shodného přívlastku ...
  • Pravopis přejatých slov v současném denním tisku 

   Brožová, Ladislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá psaním slov přejatých v dnešním denním tisku. Dělí se na část teoretickou a praktickou. První část nás seznamuje s pravopisem přejatých slov, který byl zaveden vydáním Pravidel českého pravopisu ...
  • Přechodníky v současné češtině 

   Špinková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce si klade za cíl popsat a porovnat nejdůležitější přístupy k popisu přechodníků v oblasti spisovné češtiny a na materiálu Českého národního korpusu ověřit tvrzení, která se vyskytují v lingvistických popisech ...
  • Rozlišování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce 

   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Some signs denoting substances and signs denoting events are formally and semantically related in the Czech sign language. These signs can be distinguished by different parameters. This study looked at the parameters of ...
  • Řadové číslovky v současné češtině 

   Chlumská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce "Řadové číslovky v současné češtině" nejprve charakterizuje a vymezuje řadové číslovky na základě teoretických koncepcí českých mluvnic a jazykových příruček a poté na základě korpusových dat z databáze ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV