• Brdské Hřebeny ve středověku. Osídlení a hospodářské využití 

   Defence status: DEFENDED
   Mikeš, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá vývojem osídlení v krajině rozprostírající se jižně od Prahy. Pomyslný střed studované oblasti tvoří Hřebeny, které se souvisle táhnou jihozápadním směrem od pražské Zbraslavi až k samotným Brdům. ...
  • Čechy, Korutany a Tyroly pod vládou Jindřicha Korutanského 

   Defence status: DEFENDED
   Razim, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   ČECHY, KORUTANY A TYROLY POD VLÁDOU JINDŘICHA KORUTANSKÉHO (JAKUB RAZIM) ABSTRAKT Disertační práce si vytkla za cíl popsat vladařskou praxi (Herrschaftspraxis) Jindřicha Korutanského v Čechách, Korutanech a hlavně pak v ...
  • České království v kronice Otakara Štýrského 

   Defence status: DEFENDED
   Košátková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce České království v kronice Otakara Štýrského se na základě pramenné analýzy kroniky a studia sekundární historiografické i literárně-vědné literatury věnuje otázce příběhu českého království ve Veršované ...
  • České země v politické skladbě střední Evropy 10.-13. století: Podoba a význam lenního institutu v socioekonomické struktuře Saska a Čech 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   The work submitted is focused on the issue of the feudal institute. Based on an analysis of the Latin terminology, the metamorphoses of the terminology and its context, it attempts to capture the form and importance of ...
  • Český kníže a saský vévoda ve 12. století. Srovnání knížectví "Čechů" se saským vévodstvím Jindřicha Lva 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 2. 2007
   If we resume the results of our comparison, we can see that the basic difference between the duchy of Saxony, territorial domain of Henry the Lion and Bohemian principality is represented by inner political structure of ...
  • Český kníže a saský vévoda ve 12. století. Srovnání knížectví "Čechů" se saským vévodstvím Jindřicha Lva 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   During the reign of Henry the Lion was Saxony divided into number of "principalities". Holders (bishops, earls etc.) of these domains didn't stay under the command of the duke. They didn't grant his ...
  • Čeští králové očima Otachera Štýrského 

   Defence status: DEFENDED
   Košátková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce Čeští králové očima Otachera Štýrského se zabývá náhledem kronikáře, který byl příslušníkem nižší štýrské šlechty, na české krále Přemysla Otakara II. a Václava II. Kvůli obsáhlosti kroniky (na 98 000 veršů ...
  • Děpoltici - vedlejší větev Přemyslovců 

   Defence status: DEFENDED
   Ekrt, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Author in his bachelor's dissertation devote to cadet branch of Premyslides - descendants of Depolt. At first he sketch their genalogy, then he observe rank of each generation in the Czech Duchy and their fates. Then he ...
  • Hmotné zajištění českých kolegiátních kapitul do poloviny 14. století (na příkladě Staré Boleslavi, Litoměřic a Vyšehradu) 

   Defence status: DEFENDED
   Pátrová, Karin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   Majetkové zázemí českých kolegiátních kapitul prodělalo od svého vzniku značné proměny. Zpočátku byl kapitulní majetek užíván společně všemi kanovníky, jak naznačují zakládací listiny nejstarších českých kolegiát, v nichž ...
  • Hmotné zajištění českých kolegiátních kapitul do poloviny 14. století (na příkladě Staré Boleslavi, Litoměřic a Vyšehradu) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pátrová, Karin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Majetkové zázemí českých kolegiátních kapitul prodělalo od svého vzniku značné proměny. Zpočátku byl kapitulní majetek užíván společně všemi kanovníky, jak naznačují zakládací listiny nejstarších českých kolegiát, v nichž ...
  • Jindřich Korutanský jako český král ve světle dobových svědectví 

   Defence status: DEFENDED
   Razim, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   The aim of the presented thesis is to show how the personality of Henry of Carinthia was reflected by contemporary narrative sources including primarily annals, chronicles and a court poetry. We focus mainly on his Czech ...
  • Jindřich Korutanský jako český král ve světle dobových svědectví 

   Defence status: DEFENDED
   Razim, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 4. 2007
   Závěrem se sluší zrekapitulovat výsledky, ke kterým nás dovedlo zkoumání pramenů k české I vládě Jindřicha Korutanského v letech 1306 - 131 O. Historický přehled sestavený na jejich základě poukazuje na mimořádně obtížnou ...
  • Korunovační řád Karla IV. jako ritualizovaný panovnický program 

   Defence status: DEFENDED
   Žůrek, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl rozšířit možnosti čtení korunovačního řádu Karla IV, (1346-1378) Drdo ad coronandum regem Boemorum. Základní analýzu pramene provedl již dříve Josef Cibulka a právě na jeho práci ...
  • Královské město Kolín ve středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Cimpl, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   (česky): Bakalářská práce Královské město Kolín ve středověku je příspěvkem k problematice vzniku a vývoje královského města v období středověku. Cílem mé práce je město Kolín. Na základě kronik a panovnických listin ...
  • Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Markéta Novotná Abstrakt disertační práce - Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku Studie se věnuje marginalizované problematice lenního institutu v raném novověku na příkladu karlštejnské manské soustavy ...
  • Les v životě středověkého člověka na příkladu křivoklátského loveckého hvozdu 

   Defence status: DEFENDED
   Trachtová, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Wood was very important in life of medieval people. But its importance was changing in relation to social status of the person, who use the wood. King was hunting in forests, and it was a sovereigns, who began with hunting ...
  • Magdeburské právo ve městech severozápadních Čech v předhusitské době 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Počátky a rychlé šíření magdeburského městského práva v českých zemích ve středověku byly předmětem pozornosti historických věd již od doby vrcholného rozkvětu právní historie ve druhé polovině 19. století. Období velkého ...
  • Magdeburské právo ve městech severozápadních Čech v předhusitské době 

   Defence status: RECOGNIZED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   The beginnings and propagation of the Magdeburg Law in the Czech lands in the Middle Ages are in the centre of attention of historical sciences since the second half of the 19th century. The period of great interest in ...
  • Městští lokátoři v českých zemích ve 13. a 14. století 

   Defence status: DEFENDED
   Křenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tato diplomová práce pojednává o specifické skupině osob, které se výrazně podílely na hospodářských a společenských změnách odehrávajících se v Evropě v období mezi 11. a 14. stoletím. V dané době se celé regiony osídlené ...
  • Obodritský státotvorný proces ve středoevropské dimenzi (789-1178) 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Klíčová slova Polabští Slované, slovanské Polabí, Obodrité, populus, gens, nacio, stát, Meklenbursko- Přední Pomořansko, obodritský kmenový svaz Abstrakt Diplomová práce analyzuje a interpretuje zlomové události v průběhu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV