• Autonomie vůle pacientky při porodu 

   Sedláček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Page 1 of 2 Abstract The diploma thesis deals with the topic of autonomy of the mother's will during childbirth. The main goal of the work is to analyze the legal regulation concerning the provision of healthcare in ...
  • Culpa in contrahendo 

   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Culpa in Contrahendo Resumé Cílem této práce je představení institutu předsmluvní odpovědnosti a jeho využití v praxi. Práce je zaměřena zejména na pozici zkoumaného institutu v českém právním řádu, jeho zařazením do ...
  • Dědění ze závěti v české a německé právní úpravě 

   Petrlíková, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Testamentary succession in the Czech and German legal systems This thesis compares the testamentary succession in the Czech and German legal system. Testamentary inheritance sequence forms a significant part of the inheritance ...
  • Distributivní spravedlnost v kontextu transplantační medicíny 

   Urbanová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá konceptem distributivní spravedlnosti v kontextu zdravotnictví, který posuzuje z pohledu transplantační medicíny. Obor transplantologie se celosvětově potýká s problémem nedostatku zdrojů, na ...
  • Distributivní spravedlnost ve zdravotnictví v kontextu racionalizace zdravotní péče 

   Horák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Distributivní spravedlnost ve zdravotnictví v kontextu racionalizace zdravotní péče Tato práce si klade za cíl stručně představit hlavní princip ovládající poskytování zdravotních služeb v České republice a dalších vyspělých ...
  • Dříve vyslovená přání v legislativě České republiky v komparaci s Australskou právní úpravou 

   Kocichová, Ondřejka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Cílem této diplomové práce je podrobný popis a rozbor institutu dříve vysloveného přání v České republice v porovnání s právní úpravou Australského společenství. Z právních úprav Australského společenství se tato práce ...
  • Historický vývoj testamentu 

   Rudolfová, Johana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 1. 2014
   Main goal of the diploma thesis was to present historical development of a testament in the area of Bohemia. Chapters of the thesis are put in chronological order and all the periods with an influence on the development ...
  • Informovaný souhlas (srovnávací studie) 

   Franta, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Informovaný souhlas patří mezi nejvíce diskutovaná témata zdravotnického práva. Předkládaná diplomová práce se snaží k této diskuzi přispět formou srovnávací studie české právní úpravy s právní úpravou kanadského common ...
  • Institut odkazu v českém a italském dědickém právu 

   Koníčková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá jedním ze staronových institutů, které zavádí zákon č. 89/2012 Sb. tedy nový občanský zákoník a to institutem odkazu. Tato práce je členěna do pěti kapitol, kdy je nejprve rozebírána podoba institutu ...
  • Kogentní normy v občanském zákoníku 

   Mendrek, Piotr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Kogentní normy v občanském zákoníku Abstrakt Cílem této diplomové práce s názvem "Kogentní normy v občanském zákoníku" je analýza kogentních norem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen "OZ"), a to z hlediska ...
  • Koupě obchodního závodu § 502 (soukromé ordinace lékaře) 

   Kropáčková, Žaneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   - RESUMÉ Tato práce je zaměřena na problematiku koupě/prodeje lékařských praxí, jež v současné době tržního hospodářství nabývá na významu. Přestože je čím dál větší poptávka po takovéto transakci, právní úprava tomu není ...
  • Lex artis-právní výklad pojmu (komparativní analýza) 

   Mikulová, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Resumé Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku právního výkladu pojmu lex artis, o němž někteří autoři hovoří také jako o známém pojmu neznámého obsahu. Obecně se tento pojem váže k činnosti lékařů a jiných ...
  • Mimořádné odškodnění ve sporech o náhradu škody na zdraví 

   Drobiš, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Extraordinary compensation in personal injury cases The purpose of this thesis is providing the information about the compensation for damage to health in the Czech Republic with an emphasis on the development of case law. ...
  • Náhrada nemajetkové újmy sekundárních obětí 

   Zielina, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   ANOTACE! ! ! V této diplomové práci jsem zaměřil pozornost na komplexní právní úpravu institutu náhrady nemajetkové újmy, která vznikla osobě či osobám nikoliv přímo poškozeným, jejichž zájmy jsou chráněny ustanovením § ...
  • Náhrada nemajetkové újmy u tzv. sekundárních obětí 

   Přenosilová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 1. 2017
   RESUMÉ V této diplomové práci "Náhrada nemajetkové újmy u tzv. sekundárních obětí" jsem se zabývala problematikou sekundárních obětí. Sekundární oběť jsem si definovala jako poškozeného, který utrpěl nemajetkovou újmu v ...
  • Náhrada nemajetkové újmy v penězích v medicínsko-právních sporech 

   Kubíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   RESUMÉ Cílem této diplomové práce je popsat český přístup k institutu peněžitého zadostiučinění v souvislosti se vznikem nemajetkové újmy při poskytování zdravotních služeb. Zvláštní důraz je kladen na ochranu osobnosti ...
  • Náhrada škody na zdraví 

   Pak, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   RESUMÉ Cílem mé práce bylo analyzovat současnou právní úpravu oblasti odpovědnosti za škodu na zdraví a zdravotnického práva jako celku a najít případné právní změny, které by přispěly k dalšímu vývoji této oblasti. ...
  • Náhrada újmy na zdraví : srovnání české a německé právní úpravy 

   Hrbek, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé Cílem této diplomové práce je popsat náhradu újmy na zdraví v české a německé právní úpravě pomocí jednotlivých dílčích nároků, které ublížením na zdraví a usmrcením poškozenému vznikají. Diplomová práce je rozdělena ...
  • Náhrada újmy na zdraví v České republice a ve Francii, komparativní studie 

   Hrdličková, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 1. 2017
   Cílem práce je především porovnání právního základu náhrady újmy na zdraví v českém a francouzském právním systému a srovnání jednotlivých odškodňovaných položek. Tímto se snažím o celkové zhodnocení nejen výhodnosti každého ...
  • Náhrada újmy na zdraví: srovnání české a německé právní úpravy 

   Saxlová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé - Náhrada újmy na zdraví: srovnání české a německé právní úpravy Tato diplomová práce se zabývá tématem náhrady újmy na zdraví v českém a německém právu, které bylo jednou z inspirací při tvorbě českého občanského ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV