• Autonomie vůle pacientky při porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Page 1 of 2 Abstract The diploma thesis deals with the topic of autonomy of the mother's will during childbirth. The main goal of the work is to analyze the legal regulation concerning the provision of healthcare in ...
  • Culpa in contrahendo 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Culpa in Contrahendo Resumé Cílem této práce je představení institutu předsmluvní odpovědnosti a jeho využití v praxi. Práce je zaměřena zejména na pozici zkoumaného institutu v českém právním řádu, jeho zařazením do ...
  • Dědění ze závěti v české a německé právní úpravě 

   Defence status: DEFENDED
   Petrlíková, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Testamentary succession in the Czech and German legal systems This thesis compares the testamentary succession in the Czech and German legal system. Testamentary inheritance sequence forms a significant part of the inheritance ...
  • Distributivní spravedlnost v kontextu transplantační medicíny 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá konceptem distributivní spravedlnosti v kontextu zdravotnictví, který posuzuje z pohledu transplantační medicíny. Obor transplantologie se celosvětově potýká s problémem nedostatku zdrojů, na ...
  • Distributivní spravedlnost ve zdravotnictví v kontextu racionalizace zdravotní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Distributivní spravedlnost ve zdravotnictví v kontextu racionalizace zdravotní péče Tato práce si klade za cíl stručně představit hlavní princip ovládající poskytování zdravotních služeb v České republice a dalších vyspělých ...
  • Dobré mravy 

   Defence status: DEFENDED
   Ortová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 5. 2022
   1 Abstract, key words Title of the thesis: Good morals The aim of this thesis is to elucidate the meaning of good morals to addressees of legal norms. Good morals are not, as an indefinite legal concept, defined in any ...
  • Dříve vyslovená přání v legislativě České republiky v komparaci s Australskou právní úpravou 

   Defence status: DEFENDED
   Kocichová, Ondřejka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Cílem této diplomové práce je podrobný popis a rozbor institutu dříve vysloveného přání v České republice v porovnání s právní úpravou Australského společenství. Z právních úprav Australského společenství se tato práce ...
  • Historický vývoj testamentu 

   Defence status: DEFENDED
   Rudolfová, Johana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 1. 2014
   Main goal of the diploma thesis was to present historical development of a testament in the area of Bohemia. Chapters of the thesis are put in chronological order and all the periods with an influence on the development ...
  • Hodnocení právní úpravy bytového spoluvlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Koc, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Evaluation of condominium legislation Abstract This diploma thesis deals with evaluation of current status of condominium legislation, as it is present in Civil code, its implementing government decree, apartment ownership ...
  • Informovaný souhlas (srovnávací studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Franta, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Informovaný souhlas patří mezi nejvíce diskutovaná témata zdravotnického práva. Předkládaná diplomová práce se snaží k této diskuzi přispět formou srovnávací studie české právní úpravy s právní úpravou kanadského common ...
  • Institut odkazu v českém a italském dědickém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Koníčková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá jedním ze staronových institutů, které zavádí zákon č. 89/2012 Sb. tedy nový občanský zákoník a to institutem odkazu. Tato práce je členěna do pěti kapitol, kdy je nejprve rozebírána podoba institutu ...
  • Kogentní normy v občanském zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Mendrek, Piotr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Kogentní normy v občanském zákoníku Abstrakt Cílem této diplomové práce s názvem "Kogentní normy v občanském zákoníku" je analýza kogentních norem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen "OZ"), a to z hlediska ...
  • Koupě obchodního závodu § 502 (soukromé ordinace lékaře) 

   Defence status: DEFENDED
   Kropáčková, Žaneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   - RESUMÉ Tato práce je zaměřena na problematiku koupě/prodeje lékařských praxí, jež v současné době tržního hospodářství nabývá na významu. Přestože je čím dál větší poptávka po takovéto transakci, právní úprava tomu není ...
  • Kritické srovnání režimů náhrady nemajetkové újmy a vzniklé dvojkolejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Tázler, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 5. 2020
   1 Critical comparison of compensation schemes for non-pecuniary harm and incurred duplication Abstract The Diploma thesis deals with critical comparison of compensation schemes for non-pecuniary harm and incurred duplication. ...
  • Lex artis-právní výklad pojmu (komparativní analýza) 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulová, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Resumé Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku právního výkladu pojmu lex artis, o němž někteří autoři hovoří také jako o známém pojmu neznámého obsahu. Obecně se tento pojem váže k činnosti lékařů a jiných ...
  • Manželské majetkové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 12. 2020
   1 Abstrakt: Manželské majetkové právo Rigorózní práce se zabývá tématem manželského majetkového práva v nejširším pojetí tak, jak ho pojímá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. V první kapitole se věnuji ...
  • Mediace ve vztahu k vybraným otázkám rozvodu manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   Cílem této práce je osvětlit roli mediace a její možnosti při řešení otázek spojených s rozvodem, se zaměřením na úpravu poměrů dítěte po rozvodu. Zabývá se taktéž využitím jiných metod pro úpravu poměrů dítěte po rozvodu, ...
  • Mimořádné odškodnění ve sporech o náhradu škody na zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Drobiš, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Extraordinary compensation in personal injury cases The purpose of this thesis is providing the information about the compensation for damage to health in the Czech Republic with an emphasis on the development of case law. ...
  • Moderní technologie v medicíně a právo 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Klaudie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 5. 2020
   Modern Technologies in Medicine and Law Abstract This thesis deals with the application of modern technologies in medicine from the perspective of law. The primary aim of this work is to analyse the given provisions of the ...
  • Náhrada nemajetkové újmy sekundárních obětí 

   Defence status: DEFENDED
   Zielina, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   ANOTACE! ! ! V této diplomové práci jsem zaměřil pozornost na komplexní právní úpravu institutu náhrady nemajetkové újmy, která vznikla osobě či osobám nikoliv přímo poškozeným, jejichž zájmy jsou chráněny ustanovením § ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV