• Adjektiva v adverbiální funkci 

   Defence status: DEFENDED
   Hokszová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Bakalářská práce s názvem "Adjektiva v adverbiální funkci" v teoretické části definuje tradiční charakteristiku a funkci adjektiv a adverbií, poté tyto dva slovní druhy ve funkci modifikátorů, a nakonec typologii adjektiv ...
  • Alterace: deminutiva a augmentativa současné italštiny 

   Defence status: RECOGNIZED
   Neuwirth, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   The aim of this paper is to offer a complete picture of alteration in Italian, of the suffixes used, their meaning, and the frequency of their use. Apart of the necessary technical literature, we have employed the following ...
  • Alterace: deminutiva a augmentativa současné italštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Neuwirth, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   uzivanych sufixech, 0 jejich vyznamu a frekvenci pouziti. Nepfislusf nam hodnotit, do jake byl ten to nas pokus uspesny. Na tomto miste si vsak dovolfme shrnout poznatky, ke kterym jsme dospeli studiem odborne literatury, ...
  • Alterácia ako produktívny zpôsob tvorenia slov v taliančine 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnal, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 11. 2008
   Dizertačná práca analyzuje slová, ktoré majú okrem svojej denominatívnej funkcie silu vyjadriť rôzne stupne emocionálnej angažovanosti používateľa jazyka. V talianskej terminológii sa tieto slová nazývajú alterované a ...
  • Alterácia ako produktívny zpôsob tvorenia slov v taliančine 

   Defence status: RECOGNIZED
   Sehnal, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 2. 2009
   This thesis analyses the word s which, beside their basic (or denominative) function, have the power to express various grades of emotional emphathis of the user of the language. In the Italian terminology these word s are ...
  • Anglicismy v italských médiích - se zřetelem na lexikum tištěných časopisů 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Cílem mojí práce nazvané Anglicismy v italských médiích - se zřetelem na lexikum tištěných časopisů je na příkladech ze 14 tištěných italských médií pocházejících z posledních několika let dokázat, že současná italština ...
  • Anglický prvek v italském jazyce z pohledu současné italské lingvistiky. Teoretické a metodologické přístupy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Brožovský, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 7. 2009
   Předkládaná práce má tři hlavní témata. Nejprve se zabývá obecným postavením angličtiny jako globálního jazyka. V dalších dvou částech práce se autor zamýšlí nad fenoménem kontaktů jazyků a jazykových interferencí z pohledu ...
  • Anglický prvek v italském jazyce z pohledu současné italské lingvistiky. Teoretické a metodologické přístupy 

   Defence status: DEFENDED
   Brožovský, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 5. 2009
   Předkládaná práce má tři hlavní témata. Nejprve se zabývá obecným postavením angličtiny jako globálního jazyka. V dalších dvou částech práce se autor zamýšlí nad fenoménem kontaktů jazyků a jazykových interferencí z pohledu ...
  • Benátská právní italština v novověku ve Sborníku statut a právních naučení Benátské republiky pro obce příslušné terrafermy (Dóžecí příkaz pro Alvise Bragadina, 1589) 

   Defence status: DEFENDED
   Miková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Má diplomová práce nese název Benátská právní italština v novověku ve Sborníku statut a právních naučení Benátské republiky pro obce příslušné terrafermy (Dóžecí příkaz pro Alvise Bragadina, 1589). Ve státním okresním ...
  • Chybné užití konjunktivu ve vedlejších větách v současné italštině 

   Defence status: DEFENDED
   Bucci, Anna-Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce se zabývá konjunktivem a jejím cílem je zmapovat jeho chybná užití v současné italštině. Nejprve se věnuje slovesnému způsobu ve vztahu k ostatním kategoriím slovesa a dále stručně představuje tematickou kategorii ...
  • Le collocazioni Verbo+Nome in apprendenti di italiano L2 

   Defence status: DEFENDED
   Bratánková, Leontýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 4. 2015
  • Derivace sloves v současné italštině 

   Defence status: DEFENDED
   Papayová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá slovotvornými procesy, které se podílejí na tvorbě sloves v současné italštině. Jde především o derivační procesy jako je prefixace, sufixace, konverze, ale i parasyntéza a retroformace, ...
  • Il dialetto fiorentino - aspetti fonetici e morfologici 

   Defence status: DEFENDED
   Martini, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   The thesis aims at offering an insight into phonetic and morphological aspects that are typical of the contemporary Florentine dialect. Individual aspects are listed and evaluated in different chapters, and their typology ...
  • Elzeviro jako neodmyslitelná součást deníku Corriere della Sera 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Italský elzeviro je specifický útvar, velmi těžko zařaditelný do jakékoli kategorie, stojí na pomezí mezi žurnalistikou a krásnou literaturou. Elzeviro se již přes sto let objevuje na tzv. Terza pagina ("Třetí straně"), ...
  • Fázové perifráze v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Němec, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Fázové perifráze v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp Jakub Němec Ústav románských studií doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. Abstrakt v češtině Tato bakalářská práce se zabývá fázovými perifrázemi ...
  • La formazione dei verbi nella Divina Commedia di Dante Alighieri 

   Defence status: DEFENDED
   Langová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
  • Implicitní věty v italštině a způsoby překladů do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   (in English): The main objective of this thesis is to analyze translation counterparts of the Italian implicit clauses in Czech, i.e. clauses with gerund, infinitive and participle. The thesis consists of two essential ...
  • Italská substantiva se sufixem -tore a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp 

   Defence status: DEFENDED
   Mizeráková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   v českém jazyce Cílem této bakalářské práce je pokus o utvoření typologie českých protějšků italských činitelských jmen na -tore. Práce se zaměřuje především na odchylky od lexikálních významů jednotlivých výrazů. Před ...
  • Italské gerundium a jeho české ekvivalenty v paralelním korpusu 

   Defence status: DEFENDED
   Jarkovská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Italské gerundium a jeho české ekvivalenty v paralelním korpusu Italské gerundium je hojně využívaný nefinitní slovesný tvar. Bývá součástí slovesných opisů nebo tvoří implicitní věty. V těchto větách může mít různé funkce. ...
  • Komplexní predikát v italštině 

   Defence status: DEFENDED
   Galli, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Cílem této práce je postihnout problematiku komplexních predikátů a jejich užití v italském jazyce tak, aby výsledný přehled pomohl studentům italského jazyka pochopit roli a možnosti použití těchto slovesných konstrukcí. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV