• Antéposition et postposition des adjectifs épithètes en diachronie (depuis le XVIe siècle) 

   Defence status: DEFENDED
   Dolanský, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   v českém jazyce : Problém antepozice a postpozice adjektiva je přítomen ve francouzském jazyce od nepaměti. Nyní je možné pochopit tento fenomén, kterým se zabývají gramatikové po celá staletí, díky syntézám dobových mluvnic ...
  • Apokopa (troncation) v současné francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Apokopa (troncation) v současné francouzštině Cílem této práce je přispět k objasnění podmínek pro užití tronkovaných slov v současné francouzštině. Práce se zaměřuje na aplikabilitu apokopy na deverbativní substantiva ...
  • Evaluativní prefixy typu archi- , super-, hyper-, extra- ve francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelářová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato práce se zabývá využitím evaluativních předpon typu archi-, extra-, hyper- a super- ve francouzštině. Teoretická část práce se soustředí na spojení těchto předpon s různými slovními druhy, jako jsou podstatná jména, ...
  • Experimentální paremiologie - italská a francouzská přísloví v kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Bezoušková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Součástí lidové moudrosti každého jazyka jsou přísloví. Práce je zaměřená na francouzská a italská přísloví, která představují velice zajímavý předmět zkoumání. Pro uvedení do celé problematiky nejdříve přísloví definujeme, ...
  • Feminizace činitelských jmen v současné francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Rytinová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   (česky) Cílem práce je testovat možnosti pro tvorbu ženských tvarů názvů povolání, titulů, hodností a funkcí, zkoumat na základě archivu francouzského a quebeckého deníku, jaký je vývoj určitých ženských tvarů a formou ...
  • Féminisation des noms de métier en français - aspects sociolinguistiques 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   (česky) Otázka (ne)přechylování názvů povolání a titulů je celospolečenským tématem od 70. let minulého století, kdy na jazykový androcentrismus začala upozorňovat feministická hnutí. Smysl feminizace spočívá především v ...
  • Francouzská (jazyková) revoluce: republikánský kalendář a metrický systém 

   Defence status: DEFENDED
   Orel, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato práce se zabývá revolučním kalendářem a vznikem systému jednotek a měr ve Francii v době Velké francouzské revoluce, která je dnes vnímána především z hlediska politického. Cílem práce je ukázat také hlediska filosofická ...
  • Francouzská deminutiva v lexikografické tradici (16.-18. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Šikýřová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá tendencemi ve vývoji deminutiv ve francouzských slovnících mezi lety 1539 a 1787. V tomto období se vyvíjí jak nově vznikající disciplína francouzské lexikografie tak i samotný francouzský ...
  • Francouzské řadové číslovky z diachronního pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Chovanová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Číslovky ve francouzštině tvoří velice bohatý a do značné míry komplikovaný gramatický systém. Práce je zaměřena na číslovky řadové, které představují velice zajímavý předmět zkoumání, především z hlediska jejich historického ...
  • Francouzské slovesné konstrukce typu chanter faux 

   Defence status: DEFENDED
   Kekula, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Pravidelným způsobem tvorby příslovcí ve francouzštině je připojení přípony -ment zpravidla k ženskému rodu přídavného jména, od něhož je příslovce odvozeno. Francouzština však vedle tohoto způsobu k vyjádření příslovečného ...
  • Generické užití členů ve francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Generické užití členů ve francouzštině Tato diplomová práce se zabývá generickým užitím členů ve francouzském jazyce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po uvedení do širší problematiky determinantů je ...
  • Jazykové výpůčky z anglického jazyka ve francouzské IT terminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Štojdlová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato práce je zaměřena na anglické výpůjčky ve francouzské terminologii informačních technologií, rychle se rozvíjejícím oboru, jehož terminologie není zatím kodifikována. Předkládá teorii dělení výpůjček a jejich začleňování ...
  • Les noms collectifs en francais 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Jáchym (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato práce se věnuje kolektivnímu substantivu ve francouzštině. Jejím cílem je představit tuto podskupinu substantiv, a v experimentální části vyzkoumat, zda jsou různá místa přijatelná na pozici životných kolektivních ...
  • Lexikální zápor u francouzských adjektiv - sémantická a morfologická omezení 

   Defence status: DEFENDED
   Orel, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou lexikálního záporu francouzských adjektiv, ale i dalších slovních druhů - substantiv a adverbií. Cílem je popsat fungování lexikální negace a prozkoumat omezení, která ji ...
  • Lexikální zvláštnosti antilské francouzštiny: na základě korpusu literárních textů 

   Defence status: DEFENDED
   Zilvarová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Tato diplomová práce je věnována, jak uvádí její název, lexikálním zvláštnostem antilské francouzštiny. Antilskou francouzštinou se rozumí varieta jazyka, používaná na souostroví Malých Antil, přesněji ve francouzských ...
  • N de N - analyse morphologique et syntaxique 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   This work deals with binominal structure N de N in French. The goal of this work is to describe and analyse this structure and to show the different ways it can be examined. The whole work is divided into two main parts. ...
  • Neologie v současné francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Mizeráková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá preferencí určité kategoriální struktury, přesněji řečeno konkurencí VN kompozit, víceslovných pojmenování typu N de N, N à N a ekvivalentních výpůjček z anglického jazyka, jež se používají k ...
  • Některé aspekty jazykové a etnické identity autochtonních obyvatel Provence 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vacula, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 12. 2006
   V současné době jsme svědky nebývalého vzestupu zájmu o otázky, související s problematikou národní, resp. etnické či regionální identity. Někteří badatelé v oblasti antropologie hovoří o podzimu národů, analogicky podle ...
  • L'ordre des mots dans la proposition subordonnée en moyen français du XIVe siècle 

   Defence status: DEFENDED
   Maid, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Pierre Roland François Butet et sa Léxicologie latine et française 

   Defence status: DEFENDED
   Nikolovová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   V této práci analyzuji lexikologický systém navržený P. R. F. Butetem v roce 1801. Mým hlavním cílem je vysvětlit, jakým způsobem Buteta inspiruje rozvoj přírodních věd jeho doby a poukázat na originalitu a modernost jeho ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV