Now showing items 1-20 of 50

  • Bolest v textech Naděždy Plíškové 

   Defence status: DEFENDED
   Kříženecká, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   Ve své bakalářské práci se zaměřím na básnickou tvorbu Naděždy Plíškové. Plíšková, známá rovněž jako grafička, ve svých verších zachycuje to, co je již výtvarným projevem neztvárnitelné, přestože oba způsoby vyjádření ...
  • České literární sny. (Interpretace tří Kunderových románů) 

   Defence status: DEFENDED
   Kovácsová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce České literární sny se věnuje interpretaci tří románů Milana Kundery (Žert, Život je jinde, Kniha smíchu a zapomnění). Těžiště interpretace leží ve snových pasážích románů, smysl textu je hledán v souvislostech ...
  • Čtenářské překážky (Český snář a Dotazník) 

   Defence status: DEFENDED
   Bůžková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Bakalářská práce se na látce Českého snáře od Ludvíka Vaculíka a Dotazníku od Jiřího Gruši zabývá takovými potížemi rozumění, které lze vnímat jako "překážky", jež musí čtenář překonávat při čtení obou textů. Pohledem ...
  • Existenciální poezie a Jiří Orten 

   Defence status: DEFENDED
   Veselka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Práce se dělí na dvě kapitoly. V prvé jsou na základě Ortenových soupisů četby vybráni a analyzováni světoví a čeští básníci, kteří mohou být vnímáni jako předchůdci a souputníci existenciálních tendencí v poezii a kterým ...
  • Jazyková výstavba, kompozice a perspektiva vypravěče ve vybraných prózách Zdeny Salivarové 

   Defence status: DEFENDED
   Kružíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 2. 2022
   Bakalářská práce se zabývá vybranými prózami Zdeny Salivarové - románem Honzlová a polistopadovým povídkovým souborem Nebe, peklo, ráj. Všechny tyto texty vykazují značné podobnosti, na základě čehož je vnímáme jako celek. ...
  • Jiřina Hauková - publicistka 

   Defence status: DEFENDED
   Tregerová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá publicistickou činností české básnířky Jiřiny Haukové v denících Obzor a Lidové noviny (a časopise Eva) z období 1935-1942, skládá se proto ze dvou částí, z nichž se každá věnuje převážně obsahové ...
  • Kdo píše dopisy v románu? (Korespondenti ve Škvoreckého Příběhu inženýra lidských duší) 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Cílem práce je charakteristika jednotlivých pisatelů dopisů v románu Josefa Škvoreckého Příběh inženýra lidských duší. Pět korespondentů, kteří v "hlavním" pásmu prozaického textu až na jednoho defilují na periferii ...
  • Kompozice Českého snáře 

   Defence status: DEFENDED
   Lukavská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
  • Kompozice tří románů Jana Otčenáška 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá kompozicí vybraných románů Jana Otčenáška. Na jednotlivých dílech se pokouší ukázat autorův jednotný postup výstavby děje, který směřuje od expozice, hrdinovy krize a následného činu k proměně ...
  • Konstrukce prózy Karla Poláčka Hedvika a Ludvík 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabětová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Cílem této bakalářské práce je popis konstrukce prózy Karla Poláčka Hedvika a Ludvík. Rozbor jednotlivých konstrukčních prvků se opírá o pojetí Františka Všetičky, na jehož základě je analyzována architektonika a kompozice ...
  • Korespondence Václava Havla 

   Defence status: DEFENDED
   Hron, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Práce edičně připravuje dopisy Václava Havla adresované lidem, kteří byli alespoň o jednu generaci starší než on: Václav Černý, Josef Hiršal, Vladimír Holan, Jiří Kolář, Jindřich Chalupecký, Jaroslav Seifert, Josef Šafařík. ...
  • Listy, čtvrtletník pro umění a filosofii 1946-1948 (historie a vývoj časopisu, bibliografie) 

   Defence status: DEFENDED
   Hladík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce pojednává o třech ročnících Listů, časopisu pro umění a filosofii, vedeného Jindřichem Chalupeckým (později ve spolupráci s Janem Grossmanem a s blíže neuvedenou redakční radou), který vycházel v letech 1946-1948 ...
  • Literatura, člověk a svět podle Přemysla Blažíčka 

   Defence status: DEFENDED
   Šimák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Práce se pokouší napříč Blažíčkovými monografiemi a publicistickými příležitostmi vykázat určitou jednotu jeho interpretační metody. Spočívá v imanentní interpretaci textu a soustředí se na opsání toho, jak postoj ke světu, ...
  • Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Špinková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní knihovny si klade za cíl literárněhistorický a kritický popis díla Jana Lopatky, pokus o jeho charakteristiku a vymezení tematických bloků, kterým ...
  • Lyrika tzv. normalizace (1970-1977) 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Cílem práce je nabídnout celistv jší pohled na lyriku tzv. normalizace, konkrétn na poezii let 1970-1977 vydávanou v SSR, a to prost ednictvím text , které ji reflektovaly v dobovém tisku (Literární m sí ník, Rudé právo, ...
  • Metafora a metonymie v "hudebních pasážích" vybraných textů Josefa Škvoreckého 

   Defence status: DEFENDED
   Fraitová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce Metafora a metonymie v "hudebních" pasážích vybraných textů Josefa Škvoreckého ukazuje, jak se jazzová inspirace promítá do autorových textů na rovině metaforických výrazů. Nejprve na základě širšího ...
  • Mladá česká poezie v 80. a 90. letech 20. století (Valence lyrického subjektu ve vybraných prvotinách) 

   Defence status: DEFENDED
   Kapustová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Diplomová práce "Mladá česká poezie v 80. a 90. letech 20. století (Valence lyrického subjektu ve vybraných prvotinách)" se zaměřuje na první sbírky vybraných autorů v české poezii 80. a 90. let a mapuje spojitosti a ...
  • Motiv města ve vybraných prózách Bohumila Hrabala 

   Defence status: DEFENDED
   Tvrdíková, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   v českém jazyce Práce si klade za cíl stanovit základní charakteristiku motivu města a jeho variování ve vybraných dílech Bohumila Hrabala. Oblastí výzkumu jsou některé prózy povídkových souborů Perlička na dně, Inzerát ...
  • Motiv odpovědnosti v próze Ladislava Dvořáka 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 9. 2022
   (in English): This bachelor's thesis examines the prose work of Ladislav Dvořák (1920-1983) with regard to the dimension of responsibility. It briefly describes the individual short story sets and their narrative situations ...
  • Motiv smrti ve Skupině 42 

   Defence status: DEFENDED
   Žišková, Valentýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   Tato práce se zaměřuje na pojetí motivu smrti v dílech jednotlivých autorů literární části Skupiny 42. Ve sbírkách vydaných po čas existence skupiny, tzn. v letech 1942-1948, zkoumá shody a rozdíly v zobrazování tohoto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV